THE HISTORY OF THE STUDY AND THE CURRENT STATE OF THE RARE COMPONENT OF THE FLORA OF THE NATURE RESERVE “MYKHAILIVSKA TSILYNA”

Keywords: Nature Reserve “Mykhailivska Tsilyna”, floristic research, biodiversity, phytodiversity, rare biodiversity, meadow‑steppe phytocenoses, rare plant species, territory regime

Abstract

The article provides a brief description of the history of the study of rare plant species and their groups on the territory of the Nature Reserve “Mykhailivska Tsilyna”. During the almost 100-year history of the reserve, scientists who studied its flora described the main trends of changes in the vegetation cover of the historical and, in part, the new territory. It is noted that one of the important factors of ecotopic changes in the vegetation cover of the studied territory is the existence of different protection regimes, which in turn are associated not only with the change in the legal status of the institution, but also with the change in the status and mode of use of the buffer zone around the reserve. The cenostructure of Mykhailivska Tsilyna was constantly subject to transformations in connection with anthropogenic activity, it was formed under the influence of fire, grazing, and partly haymaking. The characteristics of the main stages of formation and forms of existence of the territories that are currently included in the reserve Mykhailivska Tsilyna are given. The main aspects of floristic scientific research to which the Mykhailivska Tsilyna was subjected throughout its history are described, a scientific search of all known works of domestic authors related to this topic is carried out. In the article, the main attention is paid to studies that partially or fully describe the rare component of the flora of the reserve, we are talking about species and their groups that are listed in the Red Book of Ukraine and the Green Book of Ukraine. The article describes the features of the spatial distribution of rare species on the territory of the reserve. It was established that, both quantitatively and qualitatively, most of the representatives of the rare flora grow in the historical territory. Also, historical data on the study of plant species that are part of the reserve's flora and are included in the regional list of rare plant species or have international nature protection status are given. The article includes information on the prevailing vegetation complexes of the grass stand at various stages of the nature reserve's Mykhailivska Tsilyna existence. The need to implement active forms of territory management is substantiated.

References

1. Andriienko, T. L. & Perehrym, M. M. (2012). Ofitsiini pereliky rehionalno ridkisnykh roslyn administratyvnykh terytorii Ukrainy (dovidkove vydannia) [Official lists of regionally rare plants of the administrative territories of Ukraine (reference edition)]. Kyiv, Alterpres, 104–112 (in Ukrainian).
2. Berezhna, I. O. (2019). Otsinka vplyvu klimatychnykh umov na stepovi ekosystemy (na prykladi pryrodnoho zapovidnyka «Mykhailivska tsilyna») [Assessment of the influence of climatic conditions on steppe ecosystems (on the example of the Nature Reserve Mykhailivska Tsilyna)]. Visti biosf. zapov. «Askaniia–Nova», 21, 401–414 (in Ukrainian).
3. Bilyk, H. I. (1974). Roslynnist luk, balok zapovidnyka «Mykhailivska tsilyna» na Sumshchyni [Flora of meadows and beams of the reserve Mykhailivska Tsilyna in Sumy Oblast]. Ukr. botan. zhurnal, 2, 198–204 (in Ukrainian).
4. Bilyk, H. I. (1957). Roslynnist zapovidnyka Mykhailivska tsilyna ta yii zminy pid vplyvom hospodarskoi diialnosti liudyny [Flora of the reserve Mykhailivska Tsilyna and its changes under the influence of human economic activity]. Ukr. botan. zhurnal, 4, 26-39 (in Ukrainian).
5. Bilyk, H. I. & Tkachenko, V. S. (1972). Suchasnyi stan roslynnoho pokryvu zapovidnyka Mykhailivska tsilyna na Sumshchyni [The current state of the plant cover of the reserve Mykhailivska Tsilyna in Sumy Oblast]. Ukr. botan. zhurnal, 29, 6, 696–702 (in Ukrainian).
6. Bilyk, H. I. & Tkachenko, V. S. (1973). Zminy roslynnoho pokryvu stepu Mykhailivska tsilyna na Sumshchyni zalezhno vid rezhymu zapovidnosti [Changes in the vegetation cover of the Mykhailivska Tsilyna steppe in Sumy Oblast depending on the regime of the nature reserve]. Ukr. botan. zhurnal, 30(1), 89–95 (in Ukrainian).
7. Burkovskyi, O. P., Vasyliuk, O. V., Yena, A. V., Kuzemko, A. A., Movchan, Ya. I., Moisiienko, I. I., Sirenko, I. P. (2013). Ostanni stepy Ukrainy: buty chy ne buty? [The last steppes of Ukraine: to be or not to be?]. Kyiv, Heoprynt, 38 (in Ukrainian).
8. Chervona knyha Ukrainy. Roslynnyi svit [Red Book of Ukraine. The plant world] (2009). Za red. Ya.P. Didukha. Kyiv, Hlobalkonsaltynh, 900 (in Ukrainian).
9. Didukh, Ya. P. & Korotchenko, I. A. (1996). Stepova roslynnist pivdennoi chastyny Livoberezhnoho lisostepu Ukrainy. I. Klasy Festucetea vaginatae ta Helianthemo–Thymetea [Steppe vegetation of the southern part of the Left Bank forest‑steppe of Ukraine. I. Festucetea vaginatae and Helianthemo‑Thymetea classes]. Ukrain skyi fitotsenotychnyi zbirnyk. Seriia A. Fitosotsiolohiia, 56–63 (in Ukrainian).
10. Didukh, Ya. P., Tkachenko, V. S., Pliuta, P. H., Korotchenko, I. A. & Fitsailo, T. V. (1998). Porivnialna otsinka fitoriznomanitnosti zapovidnykh stepovykh ekosystem Ukrainy z metoiu optymizatsii rezhymiv yikh okhorony [Comparative assessment of the phytodiversity of protected steppe ecosystems of Ukraine with the aim of optimizing their protection regimes]. Kyiv, 75 (in Ukrainian).
11. Dvirna, T. S. (2013). Istoriia doslidzhennia adventyvnoi fraktsii flory Romensko‑Poltavskoho heobotanichnoho okruhu [The history of the study of the adventitious fraction of the flora of the Romen-Poltava geobotanical district]. Biolohichni systemy, 5, 1, 58–65 (in Ukrainian).
12. Felbaba‑Klushyna, L. M. & Komendar, V. I. (2001). Fitotsenolohiia z osnovamy synfitosozolohii [Phytocenology with the basics of synphytosozology]. Uzhhorod, Uzhhorod. Un‑t, 212 (in Ukrainian).
13. Fitoriznomanittia zapovidnykiv i natsionalnykh pryrodnykh parkiv Ukrainy [Phytodiversity of reserves and national natural parks of Ukraine] (2012). Ch.1. Biosferni zapovidnyky. Pryrodni zapovidnyky. Kolektyv avtoriv pid red. V.A. Onyshchenka, T.L. Andriienko. Kyiv, Fitosotsiotsentr (in Ukrainian).
14. Hetman, V. I. (2000). Ekolohichni (edafichni) chynnyky produktyvnosti i bioriznomanittia stepovykh landshaftnykh kompleksiv Mykhailivskoi tsilyny [Ecological (edaphic) factors of productivity and biodiversity of the steppe landscape complexes of Mykhailivska Tsilyna]. Problemy landshaftnoho riznomanittia Ukrainy: Zbirnyk naukovykh prats [Problems of landscape diversity of Ukraine: Collection of scientific papers]. Kyiv, 175–182 (in Ukrainian).
15. Hetman, V. I. (2014). Pro fitoriznomanittia ukrainskoho stepu [About the phytodiversity of the Ukrainian steppe]. Zapovidna sprava: Kyivskyi natsionalnyi universytet im. Tarasa Shevchenka. Kyiv, (1)20, 43–48 (in Ukrainian).
16. Hrytsenko, V. V. (2019). Model luchnoho stepu Ukrainy: roslynnyi i tvarynnyi svit [Model of the meadow steppe of Ukraine: flora and fauna]. Visti biosf. zapov. «Askaniia–Nova», 21, 308–318 (in Ukrainian).
17. Karpenko, K. K. & Telehina, A. S. (2009). Mykhailivska tsilyna: Narys. Do 70–richchia Sumskoi oblasti ta 80–richchia zapovidnyka «Mykhailivska tsilyna» [Mykhailivska Tsilyna: Essay. To the 70th anniversary of the Sumy region and the 80th anniversary of the Nature Reserve Mykhailivska Tsilyna]. Sumy, 24 (in Ukrainian).
18. Kharkevych, S. S. (1956). Stepovyi zapovidnyk Mykhailivska tsilyna [Steppe reserve Mykhailivska Tsilyna]. Ukr. botan. zhurn., 13, 2, 58–67 (in Ukrainian).
19. Klymenko, H. & Sherstiuk, M. (2019). Ridkisni roslyny pryrodnoho zapovidnyka «Mykhailivska tsilyna» [Rare plants of the Nature Reserve Mykhailivska Tsilyna]. Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Seriia: Biolohichni nauky, 4(388), 30–39. doi: 10.29038/2617-4723-2019-388-4-47-56 (in Ukrainian).
20. Kolomiichuk, V. P., Lysenko, H. M., Korshykova, K. O., Kucher, O. O., Shevera, M. V. (2021). Synantropizatsiia roslynnoho pokryvu pryrodnoho zapovidnyka «Mykhailivska tsilyna» [Synanthropization of the plant cover of the Nature Reserve Mykhailivska Tsilyna]. Zberezhennia roslyn u zviazku zi zminamy klimatu ta biolohichnymy invaziiamy: materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii (31 bereznia 2021 r.) [Plant conservation in relation to climate change and biological invasions: proceedings of an international scientific conference (March 31, 2021)]. Bila Tserkva, TOV «Bilotserkivdruk», 277–283 (in Ukrainian).
21. Kolomiichuk, V. P., Ostapko, V. M., Yarovyi, S. S. (2012). Pryrodnyi zapovidnyk Ukrainskyi stepovyi [Ukrainian Steppe Nature Reserve]. Fitoriznomanittia zapovidnykiv i natsionalnykh pryrodnykh parkiv Ukrainy. Ch. 1. Biosferni zapovidnyky. Pryrodni zapovidnyky. Kolektyv avtoriv pid red. V. A. Onyshchenka i T. L. Andriienko. Kyiv, Fitosotsiotsentr, 336–378 (in Ukrainian).
22. Korshykova, K. O. (2023). Roslyny Chervonoi knyhy Ukrainy ta ofitsiinoho pereliku vydiv roslyn, shcho pidliahaiut osoblyvii okhoroni na terytorii Sumskoi oblasti na terytorii pryrodnoho zapovidnyka «Mykhailivska tsilyna» ta okolys s. Myropillia (Sumskoho raionu Sumskoi oblasti) Poshyrennia rarytetnykh vydiv bioty Ukrainy [Plants of the Red Book of Ukraine and the official list of plant species that are subject to special protection in the territory of the Sumy region, in the territory of the Nature Reserve Mykhailivska Tsilyna and around the village of Myropyllya (Sumsky district, Sumy region)]. Tom 2, «Conversation Biology in Ukraine», 27, 163 (in Ukrainian).
23. Larionov, M. S. (2022). Roslynnyi pokryv pryrodnoho zapovidnyka «Mykhailivska tsilyna»: istoriia doslidzhen ta suchasnyi stan [Vegetation cover of the Nature Reserve Mykhailivska Tsilyna: history of research and current state]. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia «Biolohichni nauky». Vyp. 2, 53–65 (in Ukrainian).
24. Larionov, M. S. (2023). Roslyny Chervonoi knyhy Ukrainy na terytorii pryrodnoho zapovidnyka «Mykhailivska tsilyna» (Sumska oblast). Poshyrennia rarytetnykh vydiv bioty Ukrainy [Plants of the Red Book of Ukraine on the territory of the Nature Reserve Mykhailivska Tsilyna (Sumy Oblast)]. Tom 2, «Conversation Biology in Ukraine». Vyp. 27, 177–180 (in Ukrainian).
25. Larionov, M. S. (2022). Terytorialna dyferentsiatsiia sozofitiv pryrodnoho zapovidnyka «Mykhailivska tsilyna» (Sumska oblast) ta aktualni zavdannia yikh okhorony in situ [Territorial differentiation of sozophytes of the Nature Reserve Mykhailivska Tsilyna (Sumy region) and current tasks of their protection in situ]. Etnobotanichni tradytsii v ahronomii, farmatsii ta sadovomu dyzaini: materialy V mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, prysviachenoi 20‑i richnytsi proholoshennia Vsesvitnoho dnia kulturnoho riznomanittia v imia dialohu ta rozvytku [Ethnobotanical traditions in agronomy, pharmacy and garden design: materials of the 5th international scientific conference dedicated to the 20th anniversary of the proclamation of the World Day of Cultural Diversity in the name of dialogue and development]. Uman, 146–153 (in Ukrainian).
26. Lavrenko, Ye. M. & Zoz, I. H. (1928). Roslynnist tsilyny Mykhailivskoho kinnoho zavodu (kol. Kapnista) Sumskoi okruhy [Virgin vegetation of the Mikhailivsky horses factory (formerly Kapnist) Sumy district]. Okhorona pamiatok pryrody na Ukraini. Kharkiv, 2, 3–16 (in Ukrainian).
27. Lysenko, H. M. (2004). Ekolohichni osoblyvosti roslynnykh uhrupovan luchnoho stepu «Mykhailivska tsilyna» [Ecological features of the plant communities of the meadow steppe Mykhailivska Tsilyna]. Nauk. osnovy zberezhennia biotychnoi riznomanitnosti. Vyp. 6, 107–111 (in Ukrainian).
28. Lysenko, H. (2007). Krytychnyi period avtohenetychnoi suktsesii stepovykh fitotsenostruktur yak vyiav protsesiv filotsenohenezu [The critical period of the autogenetic succession of steppe phytocenous structures as a manifestation of the processes of phyllocenogenesis]. Lviv, Visnyk Lvivskoho universytetu, Seriia biolohichna, 45, 85–90 (in Ukrainian).
29. Lysenko, H. M. (2009). Porivnialna synfitoindykatsiina otsinka ekotopiv luchnykh stepiv «Mykhailivskoi tsilyny» ta «Striletskoho stepu» [Comparative synphytoindicative evaluation of ecotopes of the meadow steppes of Mykhailivska Tsilyna and Striletsky Steppe. Problems of ecology and nature protection of the man-made region]. Problemy ekolohii ta okhorony pryrody tekhnohennoho rehionu. Donetsk, DonNU, 1 (9), 57–66 (in Ukrainian).
30. Lysenko, H. M. (2006). Produktyvnist deiakykh osnovnykh formatsii luchnoho stepu zapovidnyka «Mykhailivska tsilyna» [The productivity of some of the main formations of the meadow steppe of the reserve Mykhailivska Tsilyna]. Ukr. fitotsen. zb., K., ser. S., vyp. 24, 62–69 (in Ukrainian).
31. Lysenko, H. M. (1992). Vplyv rezhymiv korystuvannia na hidrotermichnyi ta edafichnyi faktory stepovykh ekosystem «Mykhailivskoi tsilyny» (Sumska oblast) [The influence of the modes of use on the hydrothermal and edaphic factors of the steppe ecosystems of Mykhailivska Tsilyna (Sumy region)]. Ukr. botan. zhurn., 49, 1, 22–27 (in Ukrainian).
32. Natsionalnyi atlas Ukrainy [National atlas of Ukraine] (2007). NAN Ukrainy, Instytut heohrafii, Derzhavna sluzhba heodezii, kartohrafii ta kadastru, holov. red. L. H. Rudenko, holova red. kol. B. Ye. Paton. Kyiv, DNVP «Kartohrafiia», 435 (in Ukrainian).
33. Osychniuk, V. V. (1979). Deiaki osoblyvosti zapovidnoho rezhymu u viddilenniakh Ukrainskoho stepovoho zapovidnyka [Some features of the protected regime in the branches of the Ukrainian Steppe Reserve]. Ukr. botan. zhurn., 36(4), 347–352 (in Ukrainian).
34. Osychniuk, V. V. (1973). Zmina produktyvnosti stepovykh fitotsenoziv zalezhno vid struktury roslynnoho pokryvu [Change in the productivity of steppe phytocenoses depending on the structure of the plant cover]. Ukr. botan. zhurn., 30(2), 204–211 (in Ukrainian).
35. Parakhonska, N. O. & Tkachenko V. S. (1984). Zminy florystychnoho skladu Mykhailivskoi tsilyny v umovakh zapovidnosti [Changes in the floristic composition of Mykhailivska Tsilyna under the conditions of the reserve]. Ukr. botan. zhurn., 41, 5, 13–16 (in Ukrainian).
36. Pryrodno‑zapovidnyi fond Sumskoi oblasti: Atlas‑dovidnyk [Nature reserve fund of the Sumy region: Atlas‑guidebook] (2016). Kyiv, TOV «Ukrainska Kartohrafichna Hrupa», 94 (in Ukrainian).
37. Rodinka, O. S. (2014). Florystychni zminy u zapovidnyku «Mykhailivska tsilyna» ta yikh prychyny [Floristic changes in the reserve Mykhailivska Tsilyna and their causes]. Pryrodnychi nauky, 11, 52–57 (in Ukrainian).
38. Rodinka, O. S. & Piddubyna, M. H. (2013). Pro neobkhidnist vvedennia rehlamentovanoho pasovyshchnoho rezhymu na chastyni terytorii «Mykhailivskoi tsilyny» [On the need to introduce a regulated grazing regime in part of the territory of the Mykhailivska Tsilyna]. Visti Biosfernoho zapovidnyka «Askaniia-Nova», 16, 22-25
39. Roslynnist URSR [Vegetation of the Ukrainian SSR] (1973). Stepy, kamianysti vidslonennia, pisky. Kyiv, Naukova dumka, 428 (in Ukrainian).
40. Sarycheva, Z. A. (1962). Vplyv riznykh strokiv vykoshuvannia na stepovu roslynnist zapovidnyka «Mykhailivska tsilyna» [The influence of different periods of mowing on the steppe vegetation of the reserve Mykhailivska Tsilyna]. Ukr. botan. zhurn., 19, 4, 40–54 (in Ukrainian).
41. Shkura, T. V. (2011). Okhorona ridkisnykh stepovykh efymeroidiv Livoberezhnoho Prydniprovia [Protection of rare steppe ephemeroids of the Left Bank of the Dnieper region]. Naukovyi chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova. Kyiv, 20 (3), 33–37 (in Ukrainian).
42. Tkachenko, V. S. & Andriienko, T. L. (1992). Optymizatsiia rezhymu v okhoronnykh zonakh zapovidnykiv (na prykladi UDSZ «Mykhailivska tsilyna») [Optimizing the regime in the protection zones of nature reserves (on the example of the Mykhailivska Tsilyna)]. Ukr. botan. zhurn., 49, №1, 82–87 (in Ukrainian).
43. Tkachenko, V. S. & Boichenko, S. H. (2015). Strukturni zminy stepovykh fitosys‑tem Ukrainy u druhii polovyni XX ta na pochatku XXI stolit yak vidobrazhennia hlobalnykh zmin dovkillia [Structural changes of steppe phytosystems of Ukraine in the second half of the 20th and the beginning of the 21st centuries as a reflection of global environmental changes]. Visti Biosfernoho zapovidnyka «Askaniia–Nova», 17, 4–17 (in Ukrainian).
44. Tkachenko, V. S. & Boichenko, S. H. (2014). Strukturnyi dreif stepovykh fitosystem Ukrainy pid vplyvom klimatychnykh zmin ta prohnostychni stsenarii dlia pershoi polovyny XXI st. [Structural drift of steppe phytosystems of Ukraine under the influence of climate change and prognostic scenarios for the first half of the 21st century]. Dopovidi NAN Ukrainy, 4, 172–179 (in Ukrainian).
45. Tkachenko, V. S., Didukh, Ya. P., Henov, A. P., Dudka, I. O., Vasser, S. P., Boiko, M. F., Vietrova, Z. I., Navrotska, I. L., Partyka, L. Ia., Heliuta, V. P., Smyk, L. V., Tykhonenko, Yu. Ia., Merezhko, T. O., Burdiukova, L. I., Soldatova, I. M. (1998). Ukrainskyi pryrodnyi stepovyi zapovidnyk. Roslynnyi svit [Ukrainian natural steppe reserve. The plant world]. Kyiv, Fitosotsiotsentr, 280 (in Ukrainian).
46. Tkachenko, V. S. (1999). Ekolohichnyi menedzhment zapovidnoho luchnoho stepu «Mykhailivska tsilyna» na Sumshchyni [Ecological management of the protected meadow steppe Mykhailivska Tsilyna in Sumy Oblast]. Zapovidna sprava na mezhi tysiacholit (suchasnyi stan, problemy i stratehiia rozvytku): mat–ly vseukr. zahalnoteoretychnoi ta nauk.‑prakt. konfer., prysviach. vykonanniu derzh. Prohramy perspekt. rozvytku zapovidnoi spravy v Ukraini «Zapovidnyky» (Kaniv, 11–14 zhovtnia 1999 r.) [Protected business on the threshold of millennia (current state, problems and development strategy): all-Ukrainian materials. general theoretical and science-practice. confer., dedicate. performance of state Programs perspective. of the development of protected affairs in Ukraine «Reserves» (Kaniv, October 11–14, 1999)]. Red. kol.: M.P. Stetsenko (hol. red.) ta in., Kaniv, 85–97 (in Ukrainian).
47. Tkachenko, V. S. (2016). Ekotopichni zminy luchnoho stepu «Mykhailivska tsilyna» za riznykh rezhymiv okhorony [Ecotopic changes of the meadow steppe Mykhailivska Tsilyna under different protection regimes]. Visti biosf. zapov. «Askaniia–Nova», 35–43 (in Ukrainian).
48. Tkachenko, V. S. (2004). Fitotsenotychnyi monitorynh rezervatnykh suktsesii v Ukrainskomu stepovomu pryrodnomu zapovidnyku [Phytocenotic monitoring of reserve successions in the Ukrainian Steppe Nature Reserve]. Kyiv, Fitosotsiotsentr, 184 (in Ukrainian).
49. Tkachenko, V. S. & Fitsailo, T. V. (2016). Strukturni zminy fitosystem luchnoho stepu Mykhailivska tsilyna v XX ta na pochatku XXI stolit (karta) [Structural changes in the phytosystems of the meadow steppe Mykhailivska Tsilyna in the 20th and early 21st centuries (map)]. Visti biosf. zapov. «Askaniia–Nova», 18, 21–32 (in Ukrainian).
50. Tkachenko, V. S., Henov, A. P., Lysenko, H. M. (1993). Struktura roslynnosti zapovidnoho stepu «Mykhailivska tsilyna» za danymy krupnomasshtabnoho kartuvannia v 1991 r. [Vegetation structure of the protected steppe Mykhailivska Tsilyna according to the data of large-scale mapping in 1991]. Ukr. botan. zhurn., 50, 4, 5–15 (in Ukrainian).
51. Tkachenko, V. S., Henov, A. P., Lysenko, H. M. (2003). Strukturni zminy v roslynnomu pokryvi zapovidnoho luchnoho stepu «Mykhailivska tsilyna» (Ukraina) za danymy velykomasshtabnoho kartuvannia u 2001 r. [Structural changes in the vegetation cover of the protected meadow steppe Mykhailivska Tsilyna (Ukraine) according to large-scale mapping data in 2001]. Visti biosf. zapov. «Askaniia–Nova», 5, 7–17 (in Ukrainian).
52. Tkachenko, V. S. & Lysenko, H. M. (2005). Ekotopichnyi suprovid rezervatnoho strukturohenezu luchnoho stepu Mykhailivskoi tsilyny za ostanni 30 rokiv XX st. [Ecotopic monitoring of the reserve structurogenesis of the meadow steppe of Mykhailivska Tsilyna in the last 30 years of the 20th century]. Visti biosf. zapov. «Askaniia–Nova», 7, 5–17 (in Ukrainian).
53. Tkachenko, V. S. & Lysenko H.M. (2005). Synfitoidykatsiia postpirohennykh zmin ekotopichnykh kharakterystyk luchnoho stepu Mykhailivska tsilyna na Sumshchyni (Ukraina) [Synphytoindication of post-pyrogenic changes in the ecotopic characteristics of the meadow steppe Mykhailivska Tsilyna in Sumy Oblast (Ukraine)]. Ukr. botan. zhurn., 70, 4, 468–483 (in Ukrainian).
54. Tkachenko, V. S. (2008). Mykhailivska tsilyna – vazhlyvyi polihon indykatsii biosfernykh protsesiv [Mykhailivska Tsilyna is an important proving ground for the indication of biosphere processes]. Viddilenniu Ukr. stepov. pryr. zapov. «Mykhailivska tsilyna» 80 rokiv – suchasnyi stan, problemy, perspektyvy rozvytku: tezy dop. Mizhnar. nauk.‑prakt. konf. (23–25 veresnia 2008 r., Sumy) [Department of Ukr. steppes 80 years of the Nature Reserve Mykhailivska Tsilyna – current state, problems, development prospects: theses of the reports of the International science and practice conf. (September 23–25, 2008, Sumy)]. Sumy, 53–54 (in Ukrainian).
55. Tkachenko, V. S. (2005). Osoblyvosti samorozvytku luchnoho stepu «Mykhailivska tsilyna» na riznorezhymnykh diliankakh okhorony [Peculiarities of the self-development of the meadow steppe Mykhailivska Tsilyna in the various protected areas]. Visti Biosfernoho zapovidnyka «Askaniia–Nova», 7, 18–31 (in Ukrainian).
56. Tkachenko, V. S., Parahons'ka, N. O., Sheremet, L. G. (1984). Dinamіka strukturi roslinnogo pokrivu zapovіdniku «Mihajlіvska cіlina» [Dynamics of the structure of the dewy cover of the reserve Mykhailivska Tsilyna]. Ukr. botan. zhurn., 41, 3, 71–74 (in Ukrainian).
57. Tkachenko, V. S. (2019). «Planetarna systema» zapovidnykh stepiv Ukrainy i yii zmishchennia pid vplyvom hlobalnoho poteplinnia [«Planetary system» of the protected steppes of Ukraine and its displacement under the influence of global warming. News of Biosph. command «Askania-Nova»]. Visti biosf. zapov. «Askaniia–Nova», 21, 13–17 (in Ukrainian).
58. Tkachenko, V. S. (1998). Roslynnist viddilennia Mykhailivska tsilyna ta yii dynamika [Vegetation of the Mykhailivska Tsilyna branch and its dynamics]. Ukr. pryr. stepovyi zapovidnyk. Roslynnyi svit, Kyiv, Fitosotsiotsentr, 205–227 (in Ukrainian).
59. Tkachenko, V. S. (2002). Stepy Ukrainy: suchasne i maibutnie [Steppes of Ukraine: present and future]. Zberezhennia stepiv Ukrainy, Kyiv, Akademperiodyka, 15–25 (in Ukrainian).
60. Ustymenko, P. M. & Dubyna, D. V. (2020). Otsinka predstavlenosti rarytetnykh fitotsenoziv na terytoriiakh biosfernykh i pryrodnykh zapovidnykiv ta natsionalnykh pryrodnykh parkiv Ukrainy [Assessment of the presence of rare phytocenoses in the territories of biosphere and natural reserves and national natural parks of Ukraine]. Monitorynh ta okhorona bioriznomanittia v Ukraini: Roslynnyi svit ta hryby. Seriia «Conversation Biology in Ukraine». Kyiv, Chernivtsi, 16(1), 213–231 (in Ukrainian).
61. Vakal, A. P., Piddubyna M. H., Karpenko K. K. (2008). Rarytetni roslyny v zapovidnyku «Mykhailivska tsilyna» [Rare plants in the reserve Mykhailivska Tsilyna]. Tezy dopovidei Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii 23–25 veresnia 2008 roku «Viddilenniu Ukrainskoho stepovoho pryrodnoho zapovidnyka «Mykhailivska tsilyna» 80 rokiv: suchasnyi stan, problemy, perspektyvy rozvytku». Sumy, 59 (in Ukrainian).
62. Zapovidni skarby Sumshchyny [Protected treasures of Sumy Oblast] (2001). Pid zah. red. d.b.n. T. L. Andriienko. Sumy, Dzherelo, 208 (in Ukrainian).
63. Zelena knyha Ukrainy [Green Book of Ukraine] (2009). Pid zah. red. Ya.P. Didukha. Kyiv, Alterpres, 193–213 (in Ukrainian).
64. Zoz, I. H. (1933). Roslynnist Mykhailivskoi tsilyny na Sumshchyni [Vegetation of Mykhailivska Tsilyna in Sumy Oblast]. Zhurnal bio.‑botan. tsyklu VUAN, 5–6, 157–183 (in Ukrainian).
Published
2023-09-13
How to Cite
Nekrasova, K. O. (2023). THE HISTORY OF THE STUDY AND THE CURRENT STATE OF THE RARE COMPONENT OF THE FLORA OF THE NATURE RESERVE “MYKHAILIVSKA TSILYNA”. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Agronomy and Biology, 52(2), 62-71. https://doi.org/10.32782/agrobio.2023.2.8