REDUCING THE RISKS OF CONSUMING THE GIFTS OF THE FOREST

Keywords: safety, specific activity, mushrooms, radionuclides, cooking technology, cesium-137.

Abstract

After the accident at the Chernobyl nuclear power plant, the forests of the affected areas of the Polissky region remained a radiological landscape factor in the formation of significant doses of internal exposure to the population, because 75-85% of the dose of radiation exposure a person receives through the consumption of food products contaminated with radionuclides, and the situation in the forests remains critical. Despite the fact that forest mushrooms are the most intensive accumulators of radionuclides, they are collected and used. One of the most common methods of storing mushrooms is drying. According to the results of our research, the specific activity of porcini mushrooms and real chanterelles when dried increases by 7-21 times, common buttercups – by 7-17 times, cartilage and porcini mushrooms – by 14 times, porcini mushrooms – by 11-16 times, birch trees – by 14 -15 times, Polish mushrooms – 17-25 times, pork – 21 times. Taking into account the significant mosaic of radioactive contamination of "mushroom areas", as well as the diet of local residents who eat mushrooms throughout the year, the goal of our research was to solve the issue of reducing the risks of dangerous consumption of forest gifts by determining the technology of culinary processing. Radiometric studies of samples of fresh and dry mushrooms were carried out in the radiological laboratory of the Zhytomyr Regional Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine on gamma spectrometers SEG-001, AKP-S No. 64, SEG-002, AKP-S No. 08500, AKP-S No. 08300. The conducted studies have established that the simplest and optimal method of processing fresh mushrooms is boiling for 10 minutes in a 1:10 ratio of mushrooms and 3% common salt solution, which reduces the content of 137Cs by 2.0-2.4 times. An effective method of processing dry mushrooms is soaking in water for 12 hours, which reduces their specific activity by 5.9-6.3 times, depending on the species. Additional boiling in 3% saline solution (1:10) for 10-15 minutes. reduces the content of 137Cs by another 1.8-2.1 times. This double processing of dry mushrooms at home makes it possible to reduce their specific activity to the level of the regulatory requirements of DR-2006. To reduce the risks of dangerous consumption of forest gifts, it is necessary to ensure a strict system of control by specialists of the State Production and Consumer Service for their safety on the entire food chain from the forest to the table, remove dangerous products from circulation, constantly conduct monitoring studies, inform the population about their danger, culinary processing technologies and limit their use even in areas with a low level of radiation pollution. 

References

1. Bandazhevskyi Yu. I. & Dubova N. F. (2022). Chornobylska katastrofa i zdorovia ditei. 35 rokiv svitovoi trahedii. [The Chernobyl disaster and children's health. 35 years of world tragedy]. Ivankiv: PU «Koordynatsiinyi analitychnyi tsentr». Ekolohiia i zdorov´ia. Kyiv. «Altant» 156s. [In Ukrainian].
2. Bandazhevskyi Yu. I., Dubova N. F. & Bandazhevska H. S. (2016). Neobkhidnist laboratornoho i instrumentalnoho obstezhennia ditei, prozhyvaiuchykh na terytorii, poterpiloi vid avarii na ChAES. [The need for laboratory and instrumental examination of children living in the territory affected by the accident at the Chernobyl nuclear power plant]. Aktualni pytannia hihiieny ta ekolohichnoi bezpeky Ukrainy : zbirka tez dopovidei naukovo-praktychnoi konferentsii (dvanadtsiati marzeievski chytannia 20-21 zhovtnia 2016 roku). Kyiv. [In Ukrainian].
3. Baranovskyi M. O. & Baranovska O. V. (2016). Radiatsiine zabrudnennia terytorii Zhytomyrskoi oblasti ta yoho medyko-ekolohichni naslidky. [Radiation pollution of the territory of Zhytomyr region and its medical and ecological consequences]. Suchasni ekolohichni problemy Ukrainskoho Polissia ta sumizhnykh terytorii (do 30-oi richnytsi avarii na ChAES) : materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (20-22 kvitnia 2016 roku). Nizhyn. [In Ukrainian].
4. Boiko P. K., Kurtiak B. M., Zinchuk M. I., Pundiak T. O., Panashchuk I. V., Hnasiuk R. M., Dudkovska N. V., Tsiss M. M. & Komovych L. V. (2017). Kharakterystyka rivniv zabrudnennia dovhoisnuiuchymy radionuklidamy 137Cs i 90Sr kormiv, produktiv tvarynnytstva i roslynnytstva na terytorii Volynskoi oblasti za period 1991 – 2016 rr. [Characterization of the levels of contamination with long-lived radionuclides 137Cs and 90Sr of fodder, animal husbandry and plant husbandry products in the territory of the Volyn region for the period 1991 – 2016.]. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. S.Z. Hzhytskoho, № 78, T. 19. 13–17. doi:10.15421/nvlvet7803 [In Ukrainian].
5. Herasymchuk L.O., Marteniuk H.M., Valerko R.A. (2020). Yakist produktiv kharchuvannia, shcho spozhyvaietsia naselenniam radioaktyvno zabrudnenykh terytorii Zhytomyrskoi oblasti. [The quality of food products consumed by the population of radioactively contaminated areas of Zhytomyr region].Orhanichne vyrobnytstvo i prodovolcha bezpeka : zbirnyk. materialiv VIII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Zhytomyr. S. 282–285. [In Ukrainian].
6. Hrabovskyi V. A., Dzenzeliuk O. S. & Trofimchuk V. D. (2014) Osoblyvosti zabrudnennia 137Cs gruntiv, roslyn ta hrybiv Ukrainskykh Karpat. [Features of 137Cs contamination of soils, plants and fungi of the Ukrainian Carpathians]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskohouniversytetu. Seriia: Fizyka, 35, 103–108. [In Ukrainian].
7. Hrodzinska H. A. & Nebesnyi V. B. (2020). Otsinka doz vnutrishnoho oprominennia vnaslidok spozhyvannia dykoroslykh shapynkovykh hrybiv Ukrainskoho Polissia. [Assessment of internal radiation doses due to the consumption of wild mushrooms of the Ukrainian Polissia]. Ekolohichni problemy navkolyshnoho seredovyshcha ta radiatsiinoho pryrodokorystuvannia v konteksti staloho rozvytku : materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (22-23 zhovtnia 2020 roku), Kherson. [In Ukrainian].
8. Hrodzynska H. A. (2017). Radionuklidne zabrudnennia makromitsetiv. [Radionuclide contamination of macromycetes]. Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, 6, 61–76. [In Ukrainian].
9. Hreben A. O. (2016). Radiatsiina sytuatsiia ta osoblyvosti stanu zdorov’ia naselennia Poliskykh raioniv Rivnenskoi oblasti. [Radiation situation and peculiarities of the state of health of the population of Polisky districts of Rivne region]. Suchasni ekolohichni problemy Ukrainskoho Polissia ta sumizhnykh terytorii (do 30-oi richnytsi avarii na ChAES): materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. (20-22 kvitnia 2016 roku), Nizhyn. [In Ukrainian].
10. Hudkov I. M. (2021). Uroky Chornobylia ta suchasni problemy radiobiolohii. Chornobylska katastrofa. [Lessons from Chernobyl and modern problems of radiobiology]. Aktualni problemy, napriamky ta shliakhy yikh vyrishennia : zb. prats uchasnykiv mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii., 22-23 kvitnia 2021 r. Zhytomyr : Poliskyi universytet. [In Ukrainian].
11. Hushchuk V. I., Sachuk R. M., Katiukha S. M. & Hushchuk I. V. (2016). Otsinka radioaktyvnoho zabrudnennia produktiv kharchuvannia roslynnoho ta tvarynnoho pokhodzhennia v pivnichnykh raionakh Rivnenskoi oblasti. [Assessment of radioactive contamination of food products of plant and animal origin in the northern regions of the Rivne region]. Veterynarna biotekhnolohiia, 28. 62–67. [In Ukrainian].
12. Dubova N.F.& Bandazhevskyi Yu.I. (2020). Dynamika vmistu radionuklidiv 173Cs v orhanizmi ditei iz raioniv Kyivskoi oblasti, shcho mezhuiut z chornobylskoiu zonoiu vidchuzhennia. [Dynamics of the content of radionuclides 173Cs in the body of children from the districts of the Kyiv region bordering the Chernobyl exclusion zone.]. Environment & health. 2. 30–37. [In Ukrainian].
13. Krasnov V. P. (1998). Radioekolohiia lisiv Polissia Ukrainy. [Radioecology of the forests of Polissia of Ukraine]. Zhytomyr: Vydavnytstvo «Volyn».112. [In Ukrainian].
14. Koval S. V., Hluzman D. F., Ivanivska T. S., Zavelevych M. P., Filchenkov O. O. & Radionova N. K. (2020). Doslidzhennia rozpodilu riznykh nozolohichnykh form zakhvoriuvan v strukturi novoutvoren limfoidnoi tkanyny u meshkantsiv zabrudnenykh radionuklidamy oblastei Ukrainy. [Study of the distribution of various nosological forms of diseases in the structure of neoplasms of lymphoid tissue in residents of radionuclide-contaminated regions of Ukraine]. Radiatsiina i tekhnohenno-ekolohichna bezpeka liudyny ta dovkillia: tezy dopovidei XVI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Oliviiskyi forum – 2020: Stratehii krain Prychornomorskoho rehionu v heopolitychnomu prostori). Mykolaiv. [In Ukrainian].
15. Kozak V. T. (2005). Hryby Ukrainy. [Mushrooms of Ukraine]. Ternopil : Pidruchnyky i posibnyky. [In Ukrainian].
16. Kotelevych V. A. (2021). Problemy yakosti i bezpechnosti kharchovykh produktiv – vazhlyvi skladovi prodovolchoi bezpeky. [Problems of food quality and safety are important components of food safety.]. Orhanichne vyrobnytstvo i prodovolcha bezpeka : zbirnyk prats uchasnykiv IKh Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 27-28 travnia 2021 r. Zhytomyr : Poliskyi universytet, 2021. 245–257. [In Ukrainian].
17. Kotelevych V. A. (2017). Ekolohichni aspekty yakosti ta bezpeky kharchovykh produktiv u Zhytomyrskomu rehioni. [Ecological aspects of quality and safety of food products in the Zhytomyr region]. Visnyk Zhytomyrskoho natsionalnoho ahroekolohichnoho universytetu, 2 (63), t.3, 123–127. [In Ukrainian].
18. Kotelevych V. A. (2017). Veterynarno-sanitarna otsinka yakosti ta bezpeky kharchovykh produktiv u Zhytomyrskomu rehioni. [Veterinary and sanitary assessment of the quality and safety of food products in the Zhytomyr region]. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. S.Z. Hzhytskoho, 78, t. 19, 58–61. [In Ukrainian]. doi: 10.15421/nvlvet7812
19. Kotelevych V. & Pinskyi O. (2022). Suchasnyi stan bezpechnosti kharchovykh produktiv shchodo vmistu 137Cs porivniano z 2010 rokom u konteksti prodovolchoi bezpeky. [The current state of food safety in terms of 137Cs content compared to 2010 in the context of food safety]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii, 4, 246– 258. [In Ukrainian].
20. Kotelevych V. A. (2019). Aktualni problemy yakosti ta bezpechnosti kharchovykh produktiv v konteksti zabezpechennia prodovolchoi bezpeky v Zhytomyrskomu rehioni. [Actual problems of quality and safety of food products in the context of ensuring food security in the Zhytomyr region]. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. S.Z. Hzhytskoho. Seriia: Veterynarni nauky, 93, t. 21, 155–159. [In Ukrainian]. doi: 10.32718/nvlvet9327
21. Kotelevych V. A. (2019). Aktualni problemy bezpechnosti kharchovykh produktiv dlia naselennia, shcho prozhyvaie na radioaktyvno zabrudnenykh vnaslidok avarii na ChAES terytoriiakh, u konteksti harantuvannia prodovolchoi bezpeky. [Current problems of food safety for the population living in the territories radioactively contaminated as a result of the accident at the Chernobyl nuclear power plant, in the context of guaranteeing food safety]. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. S. Z. Hzhytskoho. Seriia: Veterynarni nauky, 95, t.21, 156–160. [In Ukrainian]. 22. Kotelevych V. A. (2019). Aktualni problemy prodovolchoi bezpeky kharchovykh produktiv u postchornobylskyi period u Rivnenskii oblasti. [Actual problems of food safety of food products in the post-Chernobyl period in the Rivne region]. Osvitno-naukovi aspekty kontroliu infektsiinykh khvorob tvaryn v Ukraini : zbirnyk tez Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (28 lystopada 2019 r.), Kyiv. [In Ukrainian].
23. Kotelevych V. A., Volkivskyi I. A., Pinskyi O. V. & Davydenko L. M. (2021). Yakist i bezpechnist kharchovykh produktiv – zaporuka zdorov’ia maibutnikh pokolin. [The quality and safety of food products is the key to the health of future generations]. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. S.Z. Hzhytskoho. Seriia: Veterynarni nauky, 103, t. 23, 179–186. [In Ukrainian]. doi: 10.32718/nvlvet10324
24. Kotelevych V. A., Volkivskyi I. A., Pinskyi O. V., Matseiko L.V., Davydenko L.M. & Stoliarenko O.V. (2022). Veterynarno-sanitarna otsinka kharchovykh produktiv za pokaznykamy yakosti ta bezpechnosti u Zhytomyrskyi oblasti [Veterinary and sanitary assessment of food products according to quality and safety indicators in Zhytomyr region]. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. S. Z. Hzhytskoho. Seriia: Veterynarni nauky, 105, t. 24, 120–128. [In Ukrainian]. doi: 10.32718/nvlvet10517
25. Kotelevych V. A. & Halaiba A. B. (2021). Prodovolcha bezpeka v Poliskomu rehioni – kryterii yakisnoho prodovolchoho zabezpechennia naselennia. Chornobylska katastrofa. [Food security in the Polish region is a criterion for quality food provision of the population. The Chernobyl disaster]. Aktualni problemy, napriamky ta shliakhy yikh vyrishennia : zbirnyk prats uchasnykiv Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 22-23 kvitnia 2021 r. Zhytomyr : Poliskyi universytet. 134–136. [In Ukrainian].
26. Koefitsiienty ryzyku raku pry vplyvi radionuklidiv u navkolyshnomu seredovyshchi: Federalnyi kerivnyi zvit № 13 [In Ukrainian]. https://www.epa.gov/radiation/federal-guidance-report-no-13-cancer-risk-coefcients-environmental-exposure
27. Krasnov V. P., Shelest Z. M. & Davydova I. V. (2019). Vykorystannia kharchovykh produktiv lisu na terytoriiakh, zabrudnenykh radionuklidamy [Use of forest food products in the territories contaminated with radionuclides] : navchalnyi posibnyk. Zhytomyr: O.O. Yevenok. 84s.[In Ukrainian].
28. Krasnov V. P., Kubert T.V., Davydova I. V., Sukhovytska S. V. (2016). Diievist radioekolohichnoho kontroliu produktsii lisovoho hospodarstva u Polissi Ukrainy u viddalenyi z chasu avarii na ChAES. [Effectiveness of radio-ecological monitoring of forestry products in Ukraine in the remote period since the accident at the Chernobyl nuclear power plant]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, 26. 3. 251–257. [In Ukrainian].
29. Krasnov V. P.& Melnyk V. V. (2014). Rehlamentatsiia vykorystannia produktsii lisovoho hospodarstva na terytoriiakh zabrudnenykh radionuklidamy. [Regulation of the use of forestry products in the territories contaminated with radionuclides]. Perspektyvy rozvytku lisovoho ta sadovo-parkovoho hospodarstva : materialy naukovo-praktychnoi konferentsii. Uman. 45–59. [In Ukrainian].
30. Kutsenko O.V. & Starodub M.F. (1999). Rozvytok autoimunnykh reaktsii do komponentiv henetychnoho materialu u riznykh hrup osib, yaki postrazhdaly vnaslidok avarii na ChAES. [The development of autoimmune reactions to components of genetic material in different groups of persons who suffered as a result of the accident at the Chernobyl nuclear power plant]. Zbirnyk konferentsii Nauka. Chornobyl 98. Kyiv. S. 143[In Ukrainian].
31. Marteniuk H. M. (2018). Monitorynh radiatsiinoho zabrudnennia kharchovykh produktiv v Zhytomyrskyi oblasti. Chornobylska katastrofa. [Monitoring of radiation contamination of food products in Zhytomyr region]. Aktualni problemy, napriamky ta shliakhy yikh vyrishennia : dopovidi Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (26-27 kvitnia 2018 r). Zhytomyr : Zhytomyrskii natsionalnyi ahroekolohichnyi universytet. S. 324–329. [In Ukrainian].
32. Marteniuk H. M. & Dunaievska O. F. (2014). Otsinka dozovoho navantazhennia na prykladi zhyteliv s. Yazhberets Narodytskoho raionu. [Assessment of the dose burden on the example of residents of the village. Yazhberets of Narodytsky district]. Ekolohiia liudyny: zbirnyk materialiv naukovo-teoretychnoi konferentsii (3 hrudnia 2014 roku). Zhytomyr : Zhytomyrskyi natsionalnyi ahroekolohichnyi universytet. S. 11–15. [In Ukrainian].
33. Malimon Z. V., Prokopenko T. O., Husak L. M., Kochetova H. S. & Davydenko L.M. (2021). Suchasna radiatsiina zabrudnenist lisovykh produktiv u Zhytomyrskyi oblasti porivniano z 2010 rokom. [Current radiation pollution of forest products in Zhytomyr Region compared to 2010]. Chornobylska katastrofa. Aktualni problemy, napriamky ta shliakhy yikh vyrishennia: zbirnyk prats uchasnykiv Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (22-23 kvitnia 2021 r). Zhytomyr : Poliskyi universytet. S. 159–162. [In Ukrainian].
34. Nabukhotnyi T. K. & Pavliuk V. P. (1993). Neirovehytatyvnyi status ditei, yaki meshkaiut u zoni tryvaloi dii malykh doz radiatsii. [Neurovegetative status of children who live in the zone of prolonged exposure to low doses of radiation]. Tezy dopovidei naukovo-praktychnoi konferentsii. Kyiv. 242s. [In Ukrainian].
35. Orlov O. O., Irkliienko S. P., Turko V. M. & Kubert T. V. (1999). Vplyv trofichnoi ta topichnoi hrup openka spravzhnoho (Armillariella mellea (Fr.) Karst.) na intensyvnist akumuliatsii 137 CS u plodovykh tilakh. [The influence of trophic and topical groups of the true boletus (Armillariella mellea (Fr.) Karst.) on the intensity of accumulation of 137 CS in fruiting bodies]. Visnyk derzhavnoi ahroekolohichnoi akademii Ukrainy, №1-2, 65–78. [In Ukrainian].
36. Poltavchenko T. V., Bohatko N. M. & Parfeniuk I. O. (2017). Zabrudnennia radionuklidamy kormiv, produktiv tvarynnoho y roslynnoho pokhodzhennia v Rivnenskyi oblasti. [Contamination of fodder, products of animal and plant origin with radionuclides in the Rivne region]. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. S. Z. Hzhytskoho. Seriia: Veterynarni nauky, 82, t.19, 189–191. [In Ukrainian].
37. Ponomarenko V. M. (2000). Derzhavna polityka z pytan okhorony zdorov’ia naselennia Ukrainy, postrazhdaloho vnaslidok Chornobylskoi katastrofy. [State policy on health care of the population of Ukraine affected by the Chernobyl disaster]. Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii „Medyko-biolohichni naslidky Chornobylskoi katastrofy cherez 15 rokiv”. Zhytomyr : Puls. 30s. [In Ukrainian].
38. Ponomarenko V. M. & Paramonov Z. M. (1999). Otsinka tendentsii pokaznykiv zdorov’ia dytiachoho naselennia radiatsiino zabrudnenykh zon Zhytomyrskoi oblasti. [Evaluation of trends in the health indicators of the children's population in radiation-contaminated zones of the Zhytomyr region]. Visnyk sotsialnoi hihiieny ta orhanizatsii okhorony zdorov’ia Ukrainy. Kyiv. Ternopil : Ukrmedknyha, 2, 78–83. [In Ukrainian].
39. Pushkarova T. I., Honchar L. O., Yatsemyrskyi S. M., Samson Yu. M., Vasylenko V. V., Kavardakova N. V. (2020). Formuvannia hrupy ryzyku rozvytku hematolohichnoi patolohii u detiachoho naselennia, yake zaznaie vplyvu radiatsiinykh chynnykiv dovkillia pislia avarii na ChAES. [The formation of a risk group for the development of hematological pathology in children exposed to environmental radiation factors after the accident at the Chernobyl nuclear power plant]. Radiatsiina i tekhnohenno-ekolohichna bezpeka liudyny ta dovkillia: tezy dopovidei XVI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Oliviiskyi forum – 2020: Stratehii krain Prychornomorskoho rehionu v heopolitychnomu prostori). Mykolaiv. S. 48–52. [In Ukrainian].
40. Romanchuk L. D. (2011). Vplyv hrybiv na formuvannia vnutrishnoho oprominennia naselennia Pivnichnoi chastyny Ukrainy. [The influence of mushrooms on the formation of internal exposure of the population of the Northern part of Ukraine]. Visnyk ahrarnoi nauky, 3, 44–47. [In Ukrainian].
41. Romanchuk L. D., Lopatiuk O. V. & Kovalova S. P. (2019). Otsinka vmistu radionuklidu 137Cs u produktakh kharchuvannia meshkantsiv radioaktyvno zabrudnenykh terytorii u viddalenyi period pislia avarii na ChAES. [Assessment of the content of radionuclide 137Cs in food products of residents of radioactively contaminated areas in the remote period after the accident at the Chernobyl nuclear power plant]. Naukovi horyzonty, 8 (81), 82–86 [In Ukrainian]. doi: 10.33249/2663-2144-2019-81-8-82-86
42. Romanchuk L. D. (2015). Radioekolohichna otsinka formuvannia dozovoho navantazhennia u meshkantsiv silskykh terytorii Polissia Ukrainy [Radioecological evaluation of dose load formation in the inhabitants of rural areas of Polissia of Ukraine]. : monohrafiia. Zhytomyr : Polissia. 300s. [In Ukrainian].
43. Skydan O. V., Romanchuk L. D. & Dovzhenko V. A. (2019). Otsinka rivnia kharchuvannia silskoho naselennia radioaktyvno zabrudnenykh terytorii u konteksti harantuvannia prodovolchoi bezpeky. [Assessment of the level of nutrition of the rural population of radioactively contaminated territories in the context of guaranteeing food security]. Naukovi horyzonty, 3 (76), 3–9. [In Ukrainian].
44. Smoliar V.I. & Petrashenko H.I. (2011). Vplyv risthalmuiuchoho kharchuvannia ta radiatsiinoho hermezysu na tryvalist zhyttia. [The effect of growth-inhibiting nutrition and radiation hermesis on life expectancy.]. Problemy kharchuvannia. 3-4. 53–59. [In Ukrainian].
45. Trydtsiat rokiv Chornobylskoi katastrofy: radiolohichni ta medychni naslidky: [Thirty years of the Chernobyl disaster: radiological and medical consequences]. Natsionalna dopovid Ukrainy. Kyiv, 2016. 177s. [In Ukrainian]. https://drive.google. com/file/d/0B1bUIW1YACgZUWlVV2ktbmNKTjg/view?pli=1&resourcekey=0-hY6nhVjyhrV8dI5410tBJA
46. Furdychko O. I. (2016). Radioekolohichna bezpeka ahrarnykh i lisovykh ekosystem u viddalenyi period pislia avarii na ChAES. [Radioecological safety of agricultural and forest ecosystems in the remote period after the accident at the Chernobyl nuclear power plant]. Ahroekolohichnyi zhurnal, 1, 6–14. [In Ukrainian].
47. Shevchenko O. M. & Melnychuk V. V. (2021). Sotsialno-psykholohichni naslidky Chornobylskoi katastrofy v Ukraini. Chornobylska katastrofa. [Social and psychological consequences of the Chernobyl disaster in Ukraine. The Chernobyl disaster]. Aktualni problemy, napriamky ta shliakhy yikh vyrishennia : zbirnyk prats Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (22-23 kvitnia 2021 roku). Zhytomyr : Poliskyi natsionalnyi universytet. 151–154. [In Ukrainian].
48. Yatsenko V. S. (2000). Suchasna naukova dumka shchodo vplyvu malykh doz radiatsii na orhanizm liudyny. [Modern scientific opinion regarding the effect of small doses of radiation on the human body]. Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii na temu: Medyko-biolohichni naslidky Chornobylskoi katastrofy cherez 15 rokiv» Zhytomyr : Puls. [In Ukrainian].
49. Kashparov V., Levchuk S., Khomutynyn Yu., Morozova V., Znurba M. Report of UIAR. Chernobyl: 30 Years of Radioactive Contamination Legacy. Kiev, UIAR of NUBiP of Ukraine. 2016. 59p.
50. Korzun Vitality Elsevier Dietary intakes of radioactive cesium for Ukrainians. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 2008 | Journal article DOI: 10.1007/s10967-007-7030-5
51. Mortazavi S. M., Ikuhima T., Mozdarani H., Sharafi A. A. (1999) Radiation hormesis and adaptive responses induced by low doses of ionizing radiation. Journal of Kerman university of medical sciences V. 6, № 1. P. 50–60.
52. Grodzinskaya A.A., Nebesnyi V.B., Samchuk A.I., Honchar H.Yu. Radiocesium (137Cs) and Mineral Elements in Culinary-Medicinal Mushrooms from the Southern Outskirts of Kyiv, Ukraine. International Journal of Medicinal Mushrooms. 2019. V. 21, no. 1. P. 71–77. doi: 0.1615/IntJMedMushrooms.2018029583
53. Van der Stricht and Krchmann, Editors. Radioecology, radioactivity and ecosystems. The effect of radiation on biocoenoses. An update on radionuclides transfer in the food Web. 2007. 624p.
Published
2023-11-20
How to Cite
Kotelevich, V. A., Huralska, S. V., & Honcharenko, V. V. (2023). REDUCING THE RISKS OF CONSUMING THE GIFTS OF THE FOREST. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Veterinary Medicine, (3(62), 50-60. https://doi.org/10.32782/bsnau.vet.2023.3.7