Soil water regime in the fields of corn fields under different tillage practices

Keywords: corn hybrids, Zea maize L., precipitation, soil moisture, soil tillage, total water consumption, yield.

Abstract

The results of ecological tests of corn hybrids of Ukrainian selection under different methods of main tillage (moldboard ploughing to a depth of 2527 cm, minimal tillage (disc and sweep), to a depth of 1416 cm, no-till) are presented. The research was conducted in the experimental field of the Department of Arable farming of the Institute of Agriculture of the North-East of Ukraine on chernozem typical silt loam on loess (content of humus by Tyurin 4,14,7 % рНKCl 6,0, рНH2O 7,9). 20182020 years of research were significantly warmer than the average long-term indexes during May-September. It was found that the weather conditions of the growing season of corn on average for 20182019 were characterized as very arid (hydrothermal coefficient HTC = 0.57) with ranging from very arid in 2018 and 2019 (HTC = 0.450.46) to arid in 2020 (HTC = 0.80). It was determined that the value of total water consumption did not depend on the methods of tillage and, under other equal factors, determined by the total precipitation and ranged from 245.4–252.2 mm with precipitation of 110.4 mm to 319.1–321, 4 mm at 230 mm.

It is established that the influence of precipitation in the structure of total water consumption depends on their amounts and if it were about 44.245.0 % at precipitation of 110.4 mm, with 230.0 mm would be 71.6–73.1 %. On that account, a portion of the total water consumption from 050 cm soil layer did not depend on precipitation and in the average was 0.77–0.79.

In 20182020, corn hybrids of Ukrainian selection with N100P45K45-ferilizers formed quite high yields (9.40–7.78 t/ha) with a significant dependence on FAO. The yield of hybrid Donor (FAO 310) did not depend on tillage, while hybrids Zoryany (FAO 190) and Leleka (FAO 260) gave the highest yields on ploughing plots without significant responce to other methods of basic tillage. The Donor hybrid formed a statistically equal yield on all variants in all years of research.

References

1. Malyarchuk, M., Kotelnikov, D., & Nyzheholenko, V. (2015). Vodni vlastyvosti hruntu ta produktyvnist kukurudzy za riznoyi hlybyny ta sposobu osnovnoho obrobitku. [Water properties of soil and productivity of maize at different depths and the main cultivation methods]. Naukovo vyrobnychyy zhurnal Tekhnika i tekhnolohiya APK, 6(69), 36‒38 (in Ukrainian).
2. Tkalich, Y. I. (2017). Efektyvnist zastosuvannya herbitsydu hvardian tetra v posivakh kukurudzy [The effectiveness of the herbicide Guardian Tetra in maize crops].Visnyk Dnipropetrovskyy derzhavnyy ahrarno-ekonomichnyy universytet, 2, 30‒34 (in Ukrainian).
3. Masyk, I. M., & Zakharchenko, E. A. (2017). Productivity and economic efficiency of corn cultivation for grain under different systems of basic cultivation of soil in the conditions of the left bank forest-steppe of Ukraine. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu imeni V.V. Dokuchayeva. Seriya: Gruntoznavstvo, ahrokhimiya, zemlerobstvo, lisove hospodarstvo, ekolohiya gruntiv, 1, 46‒154 (in Ukrainian).
4. Karbivska, U., Kurgak, V., Gamayunova, V., Butenko, A., Malynka, L., Kovalenko, I., Onychko, V., Masyk, I., Chyrva, A., Zakharchenko, E., Tkachenko, O. & Pshychenko O. (2020). Productivity and Quality of Diverse Ripe Pasture Grass Fodder Depends on the Method of Soil Cultivation. Acta Agrobotanica, 73(3), 1‒11. doi: 10.5586/aa.7334
5. Karpenko, O. Yu., Rozhko, V. M., Butenko, A. O., Samkova, O. P., Lychuk, A. I., Matviienko, I. S., Masyk, I. M., Sobran, I. V. & Kankash, H. D. (2020). Influence of agricultural systems and measures of basic tillage on the number of microorganisms in the soil under winter wheat crops of the Right-bank forest-steppe of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology, 10(5), 76‒80. doi: 10.15421/2020_209
6. Sobko, M. H., Medvid, S. I., & Petrenko, S. V. Tekhnolohiya minimalnoho osnovnoho obrobitku gruntu pid ozymu pshenytsyu [Technology of minimum basic tillage for winter wheat]. Sad: Instytut silskoho hospodarstva Pivnichnoho Skhodu NAAN, 2020, 24 (in Ukrainian).
7. Rykhlivskyy, I. P., Vakhnyak, V. S., Burdyha, V. M., & Stroyanovskyy, V. S. (2017). Vplyv skorostyhlosti hibrydiv kuku-rudzy na morfolohichni pokaznyky i produktyvnist v umovakh NVTS „Podillya” [Influence of precocity of maize hybrids on morphological indicators and productivity in the conditions of Podillya Research Center]. Podilskyy visnyk: silske hospodarstvo, tekhnika, ekonomika, 26(1), 157‒174 (in Ukrainian).
8. Shtukin, N. A., & Onychko, V. I. (2015). Characteristics of the optimal formation of corn hybrid under conditions of north-east Forest-steppe of Ukraine Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series «Agronomy and Biology», 3(29), 35‒41 (in Ukrainian).
9. Mokriyenko, V., Hudzovata, O., Taran, V., Pryndyuk, Y. A., & Povlin, I. (2017). Osoblyvosti formuvannya produktyv-nosti kukurudzy v umovakh dostatnoho zvolozhennya [Peculiarities of corn productivity formation in conditions of sufficient moisture]. LIMES : nauk. visn. Zakarpat. uhor. in-tu im. Uzhhorod : Vyd-vo «RIK-U» =Ungvár: «RIK-U» Kiad, IV, 53‒57 (in Ukrainian).
10. Byelov, Ya. V. (2018). Napryamy optymizatsiyi tekhnolohiy vyroshchuvannya nasinnya kukurudzy za umov zmin klimatu. [Directions of optimization of technologies of cultivation of corn seeds in the conditions of climate change]. Visnyk ahrarnoyi nauky Prychornomorya, 4. doi: 10.31521/2313-092X/2018-4(100) (in Ukrainian).
11. Kharchenko, O. V., Prasol, V. I., Kabanets, V. M., & Sobko, M. G. Ahroekonomichni ta ekolohichni aspekty vstanovlennya optymalnoho rivnya vrozhaynosti novykh sortiv silskohospodarskykh kultur [Agro-economic and ecologic aspects of optimal yield level for new sorts of cultures (in the conditions of the Forest-Steppe]. Sumy: FOP Shcherbyna, 2017, 151.
12. Masyk, I. M., Petrusenko, I. Yu., Vasyuk, I. O., Ivanko, V. V., & Babenko, O. H. (2020). Obrobitok hruntu pry vyroshchuvanni kukurudzy na zerno v umovakh livoberezhnoho lisostepu Ukrayiny [Tillage in the cultivation of corn for grain in the left-bank forest-steppe of Ukraine]. Monaco, Principauté de Monaco. doi: 10.36074/03.04.2020.v1.21 (in Ukrainian).
13. Vozhehova, R., Naydonova, V., Mytrofanov, O., & Malyarchuk, V. (2015). Vodnyy rezhym gruntu ta produktyvnist posiviv soyi za riznykh sposobiv i hlybyny osnovnoho obrobitku gruntu [Water regime of soil and productivity of soybean crops by different methods and depth of basic tillage]. Tekhnika i tekhnolohiyi APK, 3, 29‒32 (in Ukrainian).
14. Kyrylyuk, V. P. (2019). Struktura sumarnoho vodospozhyvannya kukurudzy [The structure of the total water con-sumption of corn]. Visnyk Umanskoho Natsionalnoho Universytetu Sadivnytstva, 2. doi:10.31395/2310-0478-2019-2-17-21 (in Ukrainian).
15. Pysarenko, P. V., Andriyenko, I. O., Reznichenko, N. D., Lopata, N. P., & Voronyuk, L. A. (2017). Dynamika vodnoho rezhymu gruntu zalezhno vid rezhymiv zroshchennya ta osnovnoho obrobitku gruntu pry vyroshchuvanni kukurudzy v umovakh pivdnya Ukrayiny [Dynamics of water regime of soil depending on irrigation regimes and main tillage during maize cultivation in the conditions of the south of Ukraine]. Irrigated agriculture. Zbirnyk naukovykh prats, 68, 42‒45 (in Ukrainian).
16. Nosov, S. (2014). Osoblyvosti vodospozhyvannya hibrydiv kukurudzy riznykh hrup styhlosti zalezhno vid strokiv sivby v pivnichniy pidzoni Stepu Ukrayiny [Nosov S. Peculiarities of water consumption of maize hybrids of different groups of ripeness depending on the terms of sowing in Horthern subzone of steppe Ukraine]. Bulletin of Lviv National Agrarian Universi-ty. Agronomy, 18, 210‒216 (in Ukrainian).
17. Kharchenko, O. V., Petrenko, S. V., Sobko, M. G., & Medvid, S. I. (2020). Efektyvnist vykorystannya resursu volohy posivamy kukurudzy v posushlyvykh umovakh lisostepu [Efficiency of moisture resource use of by maize crops in arid Forest-Steppe condition]. Irrigated farming: mizhvidomchyy tematychnyy naukovyy zbirnyk, 74, 83‒87 (in Ukrainian).
18. Pysarenko, V. M., Pysarenko, V. V., & Pysarenko, P. V. (2020). Upravlinnya ahrotekhnolohiyamy za umov posukh [Management of agricultural technologies in drought conditions]. Poltava, 161 (in Ukrainian).
19. Monneveux, P., Quillérou, E., Sanchez, C. & Lopez-Cesati, J. (2006). Effect of zero tillage and residues conservation on continuous maize cropping in a subtropical environment (Mexico). Plant and Soil, 279(1/2), 95‒105. [Electron-ic resource]. Access mode: https://www.jstor.org/stable/24125270?seq=1
20. Holod, R., Shubala, H., & Paradovska, O. (2019). Hustota yak faktor produktyvnisti hibrydiv kukurudzy na zerno [Density as a factor of productivity of maize hybrids for grain]. Innovatsiyni tekhnolohiyi ta intensyfikatsiya rozvytku natsional-noho vyrobnytstva: materialy V mizhnar. nauk.-prakt. konf. 30 travn. r. Ternopil: Krok, 26‒28 (in Ukrainian).
21. Kramarov, S. M., Krasnyenkov, S. V., Andriyenko, A. L., Lorynets, F. A., & Kotsyuban, A. I. (2006). Vplyv popered-nykiv, osnovnoho obrobitku gruntu, doz, strokiv ta sposobiv vnesennya dobryv na produktyvnist ta yakist zerna hibrydiv kuku-rudzy riznykh hrup styhlosti v umovakh Stepu Ukrayiny [Influence of precursors, main tillage, doses, terms and methods of fertilizer application on productivity and grain quality of maize hybrids of different maturity groups in the steppe of Ukraine]. Kormy i kormovyrobnytstvo, 57, 34‒38 (in Ukrainian).
22. Palamarchuk, V. D. (2018). Characteristic of hybrides of corn on mass 1000 grains and productivity depending on elements of technology. Bulletin of Uman National University of Horticulture, 1, 38‒42 (in Ukrainian).
23. Mischenko, Y. G., & Masik I. M. (2017). Control of soil weediness and sugar beets by after crop green manure and different tillages. Ukrainian Journal of Ecology, 7(4), 517–524. doi: 10.15421/2017_154
24. Mishchenko, Y. G., Zakharchenko, E. A., Berdin, S. I., Kharchenko, O. V., Ermantraut, E.R., & Masyk, I. M. (2019). Herbological monitoring of efficiency of tillage practice and green manure in potato agrocenosis. Ukrainian Journal of Ecology, 9(1), 209‒219.
25. Mischenko,Y. G. & Zakharchenko, E. A. (2019). The effect of green manures on weediness of sugar beet. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Agronomy and Biology, 9(38), 41‒49 (in Ukrainian).
26. Medvedev, V. V. (2011) Granulometricheskiy sostav pochv Ukrainy (geneticheskiy, ekologicheskiy i agronomicheskiy aspekty [Soil texture (genetic, ecological and agrochemical aspects]). Apostrof, Kharkov, 292 (in Russian).
27. Zakharchenko, E. A., Masyk, I. M., & Dema, O. S. (2016). Znachennya relyefu u volohozabezpechenni silskohospodarskykh kultur v umovakh Pivnichno-skhidnoho Lisostepu Ukrayiny. [Importance of relief in forming the structure of soil]. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Agronomy and Biology, 2(31), 223‒228 (in Ukrainian)
28. Melnіk, A. V., Mischenko, Y. H., Zakharchenko, E. A., & Masyk, I. M. (2015). Ways of soil density regulation by the potatoes cultivation [Puti regulirovaniya plotnosti pochvy pri vyrashchivanii kartofelya]. NAUKA I MIR: Mezhdunarodnyy nauchnyy zhurnal, 2, 3(19), 134‒136 (in Russian).
29. Zakharchenko, E. A., & Mischenko, Y. H. (2017). Impact of different tillage practices and green manure on physical properties of Chernozem soil. Degradation and revitalization of soil and landscape: proceedings: International conference, (10‒13 September 2017). Palacky University in Olomouc, Czech Republic, 51.
30. Zakharchenko, E. A., & Datsko, O. M. (2018). Content of hydrolyzed nitrogen and soil structure under different methods of tillage, Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Agronomy and Biology, 9(36), 119‒124.
31. Zymaroieva, A. A. & Pysarenko, P. (2019). Spatial relationships between soil properties and maize yield. Bulletin of Poltava State Agrarian Academy, 4, 108‒115 (in Ukrainian). doi: 10.31210/visnyk2019.04.13
32. Maliyenko, A. M., Havrylyuk, N. M., & Brykhal, F. P. (2017). Metodychni rekomendatsiyi i prohrama doslidzhen z obrobitku hruntu [Methodical recommendations and research program on tillage]. Ahrar. Nauka, Kiev, 84. (in Ukrainian)
33. Ushkarenko, V. O., Nikishenko, V. L., Holoborodko, S. P., Kokovikhin, S. V. (2008). Dyspersiynyy i korelyatsiynyy analiz u zemlerobstvi ta roslynnytstvi: Navchalnyy posibnyk [Analysis of variance and correlation in agriculture and crop pro-duction: Textbook]. Aylant, Kherson, 272 (in Ukrainian).
34. Selyaninov, G. T. (1958). Printsipy agroklimaticheskogo rayonirovaniya SSSR in: Voprosy agroklimaticheskogo rayonirovaniya SSSR [Principles of agroclimatic zoning of the USSR in: Questions of agroclimatic zoning of the USSR]. VASKHNIL, Moskva, 7–13 (in Russian).
35. Sapozhnikova, S. A. (1958). Opyt agroklimaticheskogo rayonirovaniya territorii SSSR in: Voprosy agroklimaticheskogo rayonirovaniya SSSR [Experience of agroclimatic zoning of the USSR territory in: Questions of agroclimat-ic zoning of the USSR]. VASKHNIL, Moskva, 14‒37 (in Russian).
36. Bokach, O. (2016). Tekhnolohiya vyroshchuvannya kukurudzy [Technology of corn cultivation]. [Electronic re-sources]. Access mode: https://www.syngenta.ua/news/kukurudza/tehnologiya-viroshchuvannya-kukurudzi (in Ukrainian).
37. Pysarenko, V. M., Pysarenko, P. V., Pysarenko, V. V., Gorb, O. O. & Chaika, T. O. (2019). Droughts in the context of climate changes in Ukraine. Bulletin of Poltava State Agrarian Academy, 1, 134‒146. doi: 10.31210/visnyk2019.01.18 (in Ukrainian)
38. Muzyka, O. P., Mihalov, A. O., & Malyarchuk, A. S. (2013). Efektyvnist sposobiv osnovnoho obrobitku gruntu pid kukurudzu na zerno v sivozmini na zroshenni pivdnya Ukrayiny [Efficiency of methods of basic tillage for corn for grain in crop rotation at irrigation in the south of Ukraine]. Melioratsya i vodne hospodarstvo, 100, 32‒41 (in Ukrainian).
39. Vozhehova, R. A., Maliarchuk, M. P., Biliaieva, I. M., Markovska, O. Y., Maliarchuk, A. S., Tomnytskyi, A. V., Lykhovyd, P. V., & Kozyrev, V. V. (2019). The effect of tillage system and fertilization on corn yield and water use efficiency in irrigated conditions of the South of Ukraine. Biosystems Diversity, 27(2), 125‒130. doi: 10.15421/011917
40. Rashidi, M. & Seyfi, K. (2007). Effect of Water Stress on Crop Yield and Yield Components of Cantaloupe. Inter J Agr Biol. 9, 271‒273.
41. Khorramian, M., & Ashrafeizadeh, S. R. (2020). Effect of Tillage Methods on Soil Physical Properties and Water Productivity of Wheat Cultivars in Wheat-Corn Rotation. Iranian journal of soil science and water research, 5(9), 2193‒2200. doi: 10.22059/ijswr.2019.275599.668122
42. Li, S., Wu, X., Liang, G., Gao, L., Wang, B., Lu, J., Ahmed, A.A., Song, X., Zhang, M., Zheng, F., & Degrе, A. (2020). Is least limiting water range a useful indicator of the impact of tillage management on maize yield? Soil and Tillage Research, 199. 104602. doi: 10.1016/j.still.2020.104602
43. Chen, T., Zhang, Y., Fu, J., Yang, L., Chi, Y., Wu, P., Yin, X., Wang, H., Yang, K., & Wang, Y. (2020). No-tillage in-creased corn yields and carbon sequestration. Agronomy journal, 112(5), 4467–4481. doi: 10.1002/agj2.20353
44. Li, J., Wang, Yk., Guo, Z., Li, J., Tian, C., Hua, D., Shi, С., Wang, H.,Han, J.,& Xu, Y. (2020). Effects of Conservation Tillage on Soil Physicochemical Properties and Crop Yield in an Arid Loess Plateau, China. Sci Rep., 10, 4716. doi: 10.1038/s41598-020-61650-7
45. Shao, Y., Xie, Y., Wang, C., Yue, J., Yao, Y., Li, X., Weixing, L., Yunji, Z., & Tiancai, G. (2016). Effects of different soil conservation tillage approaches on soil nutrients, water use and wheat-maize yield in rainfed dry-land regions of North China. European Journal of Agronomy, 81, 37‒45. doi: 10.1016/j.eja.2016.08.014.
46. Bonini, P., Carlos, A., Sarto, M. M., Lin, J. S., Davis, W. G., & Rice, C. (2020). Long-Term Effect of Tillage Practices and Nitrogen Fertilization on Corn Yield. Kansas Agricultural Experiment Station Research Reports, 6(9). doi: 10.4148/2378-5977.7972
47. Chalise, D., Kumar, L., Sharma, R., & Kristiansen, P. (2020). Assessing the Impacts of Tillage and Mulch on Soil Erosion and Corn Yield. Agronomy , 10, 63. doi: 10.3390/agronomy10010063
48. Liu, Y., & Song, W. (2020). Modelling crop yield, water consumption, and water use efficiency for sustainable agroecosystem management. Journal of Cleaner Production, 253, 119940. doi: 10.1016/j.jclepro.2019.119940.
49. Fathi, A., Tari, D. B., Amoli, H. F. & Niknejad, Y. (2020). Study of energy consumption and greenhouse gas (GHG) emissions in corn production systems: influence of different tillage systems and use of fertilizer. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 51(6), 769‒778, doi: 10.1080/00103624.2020.1729373
50. Maltais-Landry, G., & Lobell, D. B. (2012). Evaluating the contribution of weather to maize and wheat yield trends in 12 US countries. Agronomy journal, 104(2), 301‒311. doi:10.2134/agronj2011.0220
51. Iizumi, T., Furuya, J., Shen, Z. Kim W., Okada, M., Fujimori, S., Hasegawa, T. & Nishimori, M. (2017). Responses of crop yield growth to global temperature and socioeconomic changes, Sci Rep., 7, 7800. doi: 10.1038/s41598-017-08214-4
52. Len, O. I., & Zavizion, V. Ye. (2018). Vplyv sposobiv obrobitku hruntu na volohozabezpechenist posiviv kukurudzy [Influence of tillage methods on moisture content of corn crops]. Aktualni pytannya zemlerobstva i ahrokhimiyi: istoriya i so-hodennya: materialy Vseukrayinskoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi na posvyatu 90-richchya kafedry zemlerobstva i ahrokhimiyi imeni V.I. Sazanova fakultetu ahrotekhnolohiy ta ekolohiyi Poltavskoyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi, 27‒28 lystopada 2018, m. Poltava, 111‒113 (in Ukrainian).
53. Salem, H. M., Valero, C., Muñoz, M. Á., Rodríguez, M. G., & Silva, L. L. (2015). Short-term effects of four tillage practices on soil physical properties, soil water potential, and maize yield. Geoderma, 237–238, 60‒70. doi: 10.1016/j.geoderma.2014.08.014.
54. Tomashuk, O. V. (2019). Productivity of corn hybrids depending on agrotechnical methods of cultivation under conditions of the right-bank Forest-Steppe: qualifying scientific work on the rights of the manuscript. Thesis for the degree of Candidate of Agricultural Sciences in specialty 06.01.09 «Plant Growing». Institute of Feed Research and Agriculture of Podillia of NAAS, Vinnytsia, 184 (in Ukrainian).
55. Yakunin, O., Hramtsov, L., & Trubilov, O. (2015). Vplyv sposobu osnovnoho obrobitku gruntu na formuvannya vrozhaynosti zerna kukurudzy [Influence of the basic soil tillage means on the formation of corn grain productivity]. Visnyk Dniprovsʹkoho derzhavnoho ahrarno-ekonomichnoho universytetu, 3, 29‒31 (in Ukrainian).
Published
2020-11-30
How to Cite
Petrenko, S. (2020). Soil water regime in the fields of corn fields under different tillage practices. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Agronomy and Biology, 41(3), 23-32. https://doi.org/10.32782/agrobio.2020.3.3