Wheat varieties from hybridization of different vegetation duration: inheritance and formation by number of ears

Keywords: bread winter wheat, early maturity of varieties, combinations of crossing, inheritance, hybrids, true and hypothetical heterosis, degree of phenotypic dominance, population F2, degree and frequency of positive transgressions.

Abstract

In 20172019, 42 F1 and F2 populations of bread winter wheat obtained from hybridization of varieties that differ in vegetation period were studied in the experimental field of the research and production center of Bila Tserkva National Agrarian University. The aim of the study was to determine the heterosis and the degree of phenotypic dominance in F1 and transgressive variability in F2 by the number of spikelets in the main ear, when using in hybridization of different bread winter wheat varieties.

It was found that during the years of research, in the parental forms the number of spikelets in the main ear was 15.718.0, and their formation was significantly influenced by genotype, year conditions and their interaction. The majority of F1 by the number of spikelets in the ear exceeded the original forms, with high rates (21.019.2) in Chorniava / Stolychna, Bilotserkivska napivkarlykova / Chorniava, Chorniava / Vidrada, Kolchuga / Stolychna. In 39 from the 42 hybrids, the inheritance of the spikelets number from the main ear occurred by positive dominance. High hypothetical (Ht = 23.515.4 %) and true (Hbt = 18.610.2 %) heterosis was found in F1 Chorniava / Stolychna, Kolchuga / Stolychna, Bilotserkivska napivkarlykova / Chorniava, Chorniava / Vidrada, Zolotokolosa / Vidrada.

In 85.7 % of F2 populations, a positive degree of transgressions with the maximum manifestation of the spikelets number in the main ear (2024) was determined in recombinants, which indicates a significant shaping process and the possibility of selection on the basis of the studied trait. The maximum number of spikelets in the main ear (2224) was formed by the majority of populations in which the varieties Myronivska Rannia, Kolchuga, Zolotokolosa, Chorniava and Antonivka were used as maternal forms. The frequency of transgressive recombinants in these populations was 3.396.7 %.

References

1. Sharmet, H. (2011). Odomashnyvanye pshenytsы: uroky na budushchee [Domestication of wheat: lessons for the fu-ture]. CR Biol, 334(3), 212–220 (in Russian).
2. Shpaar, D. (2012). Zernovye kultury: vyrashchyvanye, uborka, khranenye y yspolzovanye [Cereals: cultivation, har-vesting, storage and use]. Yzdatelskyi dom “Zerno”, Kyiv, 704 (in Russian).
3. Farooq, M.U., Cheema, A.A., Ishaaq, I., & Zhu, J. (2018). Correlation and genetic component studies for peduncle length affecting grain yield in wheat. Int JAdvApplSci, 5, 67‒75.
4. Chernobai, Yu. O., Riabchun, V. K., Yarosh, A. V., & Morhunov, O. I. (2019). Elementy produktyvnosti ta vrozhainist zrazkiv pshenytsi m’iakoi ozymoi v zalezhnosti vid pokhodzhennia [Elements of productivity and yield of samples of bread winter wheat depending on the origin]. Henetychni resursy roslyn, 24, 47‒57 (in Ukrainian).
5. Lytvynenko, M. A. (2011). Realizatsiia potentsialu pshenychnoho polia [Realization of wheat field potential]. Nasinny-tstvo, 6, 1-7 (in Ukrainian).
6. Cherenkov, A. V., Hasanova, I. I., & Solodushko, M. M. (2013). Pshenytsia ozyma – rozvytok ta selektsiia kultury v istorychnomu aspekti [Winter wheat - development and selection of culture in the historical aspect]. Biuleten NAAN Ukrainy, 4, 3‒8 (in Ukrainian).
7. Ray, D. K., Mueller, N. D., West, P. C., & Foley, J. A. (2013). Yield Trends Are Insufficient to Double Global Crop Production by 2050. PLoSONE, 8(6), e66428.
8. Kochmarsky, V.S. (2012). Selection of winter soft wheat. Myronivka Wheat Institute, 816 (in Ukrainian).
9. Morhun, V. V., Havryliuk, M. M., Oksom, V. P., Morhun, B. V., & Pochynok, V. M. (2014). Vprovadzhennia u vyrobnytstva novykh, stiikykh do stresovykh faktoriv, vysokoproduktyvnykh sortiv ozymoi pshenytsi, stvorenykh na osnovi vykorystannia khromosomnoi inzhenerii ta marker-dopomizhnoi selektsii [Introduction in the production of new, stress-resistant, high-yielding varieties of winter wheat, created on the basis of the use of chromosomal engineering and marker-auxiliary selection]. Nauka ta innovatsii, 5, 40‒48 (in Ukrainian).
10. Burdeniuk-Tarasevych, L. A., & Lozinskyi, M. V. (2015). Pryntsypy pidboru par dlia hibrydyzatsii v selektsii ozymoi pshenytsi T. aestivum L. na adaptyvnist do umov dovkillia [Principles of selection of pairs for hybridization in selection of winter wheat T. aestivum L. for adaptability to environmental conditions]. Faktory eksperymentalnoi evoliutsii orhanizmiv, 16, 92‒96 (in Ukrainian).
11. Morhun, V.V. (2016). Vnesok henetyky i selektsii roslyn u zabezpechennia prodovolchoi bezpeky Ukrainy [The contribution of genetics and plant breeding in ensuring food security of Ukraine]. Visnyk NAN Ukrainy, 5, 20‒23 (in Ukrainian).
12. Akimenko, O.M., Vlasenko, V.A., & Kuzmenko, O.N. (2016). Kombinatsiina zdatnist za masoiu 1000 nasinyn sortiv pshenytsi ozymoi z pshenychno-zhytnoiu translokatsiieiu 1al/1rs. [Combination ability by weight of 1000 seeds of winter wheat varieties with wheat-rye translocation 1al / 1rs]. Visnyk umanskoho natsionalnoho universytetu sadivnytstva, 1, 59‒63 (in Ukrainian).
13. Lozinskyi, M. V. (2018). Adaptyvnist selektsiinykh nomeriv pshenytsi ozymoi, otrymanykh vid skhreshchuvannia riznykh ekotypiv, za kilkistiu koloskiv v holovnomu kolosi [Adaptability of selection numbers of winter wheat, obtained from crossing different ecotypes, by the number of spikelets in the main ear]. Ahrobiolohiia, 1(138), 233‒243 (in Ukrainian).
14. Riabovol, I., Riabovol, L., Diordiieva, I., Poltoretskyi, S., Lubchenko, A., Kononenko, L., & Kryzhanovskiy, V. (2018). Evaluation of resistance to diseases of soft winter wheat samples created by hybridization of ecologically and geographically remote forms. Ukrainian Journal of Ecology, 8, 24‒27.
15. Farooq, S. (1994). Wild species germplasm: A vital source for creation of genetic variability. IPGRI WANA Newslet-ter, 4, 1‒2.
16. Vlasenko, V. A., & Kolomiiets, L. A. (2008). Selektsiia pshenytsi m’iakoi ozymoi na pidvyshchennia zahalnoi adap-tyvnosti [Selection of soft winter wheat to increase overall adaptability]. Biul. In-tu zern. hosp-va. Dnipropetrovsk, 5, 83‒86 (in Ukrainian).
17. Artemchuk, I. P. (2013). Efficacy of mutagenic factors in induction of practically valuable mutations of winter wheat. Factors of experimental evolution of organisms, 3, 114‒117 (in Ukrainian).
18. Morhun, B. V., Stepanenko, O. V., Stepanenko, A. I., & Rybalka, O. I. (2015). Molekuliarno-henetychna identyfikatsiia polimorfizmu heniv Wx u hibrydakh m’iakoi pshenytsi za dopomohoiu multypleksnykh polimeraznykh lantsiuhovykh reaktsii [Molecular genetic identification of Wx gene polymorphism in bread wheat hybrids using multiplex polymerase chain reactions]. Fyzyolohyiarastenyi y henetyka, 1, 25‒35 (in Ukrainian).
19. Bakumenko, O. M. (2015). Formuvannia kilkosti koloskiv osnovnoho kolosa v F1 pshenytsi m’iakoi ozymoi [ Formation of the number of spikelets of the main ear in F1 of soft winter wheat]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Ahronomiia i biolohiia, 3, 8‒12 (in Ukrainian).
20. Pokhylko, S. Y., Schwartau, V. V., Mykhalska, L. M., Dugan O. M., & Morgun B. V. (2016). ICP-MS analysis of bread wheat bearing Gpc-B1 geneof Triticum turgidumssp. Dicoccoides. Biotechnologia Аcta, 5, 64–69.
21. Zaika, Ye. V. (2015). Efekt heterozysu ta uspadkuvannia hospodarsko tsinnykh oznak u hibrydiv F1 pshenytsi m’iakoi ozymoi v zoni Pivnichnoho Lisostepu [The effect of heterosis and inheritance of economically valuable traits in F1 hybrids of bread winter wheat in the Northern Forest-Steppe zone]. Naukovi dopovidi NUBiP Ukrainy, 5(54) (in Ukrainian). Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nd_2015_5_19.
22. Yarosh, A. V., Riabchun, V. K., Chetveryk, O. O., & Chernobai, Yu. O. (2019). Stabilnist ta plastychnist masy zerna z kolosu, masy 1000 zeren ta vrozhainosti serednoroslykh ta napivkarlykovykh henotypiv pshenytsi m’iakoi ozymoi [Stability and plasticity of grain weight per ear, weight of 1000 grains and yield of medium and semi-dwarf genotypes of bread winter wheat]. Henetychni resursy roslyn, 25, 81‒93 (in Ukrainian). doi: 10.36814/pgr.2019.25.06.
23. Bahan, A. V., Yurchenko, S. O., & Shakalii, S. M. (2012). Minlyvist potomstva riznykh morfolohichnykh chastyn kolosa sortiv pshenytsi ozymoi za kilkisnymy oznakamy [Variability of the offspring of different morphological parts of the ear of winter wheat varieties by quantitative characteristics]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii, 4, 33‒35 (in Ukrainian).
24. Kinder, D., & Gooding, M. (2005) Heterosis for yield and its physiological determinants in wheat, 142, 95‒100.
25. Nikolova-Andrieieva, Ye. (2011). Zalezhnosti mizh kilkisnymy oznakamy, shcho vyznachaiut produktyvnist klasu v hibrydnykh kombinatsiiakh ozymoi pshenytsi zvychainoi / Triticum aestivum L / [Relationships between quantitative traits that determine the productivity of the class in hybrid combinations of winter common wheat]. Nauka i tekhnika, Stara Zahora, Roslynoznavstvo, 6, 82‒87 (in Ukrainian).
26. Perišić, V., Milivoje, M., Mirjana, S., & Vera Đ. (2011). Nasleđivanje dužine klasa i broja zrna u klasu kod hibrida pšenice. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, 17, 19‒26.
27. Konovalov, Yu. B., Pylnev, V. V., & Pylnev, M. V. (1987). Yzmenenye produktyvnosty kolosa u ozymoi pshenytsy v rezultate selektsyy [Changes in ear productivity in winter wheat as a result of selection]. Yzvestyia TSKhA, 4, 47–54 (in Rus-sian).
28. Dospekhov, B. A. (1985). Metodika polevogo opyta. Moskva: Agropromizdat, 352 (in Russian).
29. Volkodav, V. V. (2003). Metodika derzhavnogo viprobuvannya sortіv roslin na pridatnіst' do poshirennya v Ukraїnі: Zag. chast. Ohorona prav na sorti roslin: Ofіcіjnij byuleten'. Alefa, Kyiev, 3, 106 (in Russian).
30. Matzinger, D. F., Mannand, T. J. & Cockerham, C. C. (1962). Diallel cross in Nicotiana tabacum. Crop Science. 2:238 /286.
31. Fonseca, S. & Patterson, F.L. (1968). Hybrid vigor in a seven parent diallel cross in common winter wheat (Triticum aestivum L.). Crop Science, 1, 85–88.
32. Griffing, B. (1950). Analysis of quantitative gene-action by constant parent regression and related techniques. Ge-netics, 35, 303–321.
33. Beil, G. M. & Atkins, R. E. (1965). Inheritance of quantitative characters in grain sorghum. Iowa State Journal, 39, 3.
34. Voskresenskaia, H. S. & Shpota, V. Y. (1967). Tranhressyia pryznakov Brassica y metodyka kolychestvennoho ucheta эtoho yavlenyia [Tragression of Brassica traits and a method for quantifying this phenomenon]. Doklad VASKNYL [VASKHNIL reports], 7, 18‒20 (in Russian).
43. Shelepov, V.V., Havryliuk, M.M. Chebakov, M.P., Honchar, O.M., & Verhunov, V.A. (2007). Selektsiia, nasinnytstvo ta sortoznavstvo pshenytsi [Breeding, seed production and varietal science of wheat]. UAAN, Myronivskyi in-t pshenytsi im. V.M. Remesla, 405 (in Ukrainian).
16. Khodanitskyi, V., & Khodanitska, O. (2017). Formuvannia produktyvnosti kolosa v zernakh [Formation of ear productivity in grains]. Propozytsiia, 4, 78‒80, 27 (in Ukrainian).
23. Lytus, M. V, & Starychenko, V. M. (2018). Dyferentsiatsiia sortozrazkiv pshenytsi m’iakoi ozymoi za kilkistiu koloskiv u kolosi [Differentiation of bread winter wheat varieties by the number of ears in the ear]. Myronivskyi visnyk, 7, 68‒76 (in Ukrainian).
24. Lozinskyi, M.V., & Varnava, N.S. (2010). Determinatsiia kilkosti koloskiv holovnoho kolosu retsyproknymy hibrydamy pshenytsi ozymoi [Determination of the number of spikelets of the main ear by reciprocal hybrids of winter wheat]. Ahrobiolohiia, 4(80), 69‒72 (in Ukrainian).
39. Singh, H., Sharma, S. N., & Sain, R. S. (2004). Heterosis studies for yield and its components in bread wheat over environments. Hereditas, 2, 106‒114.
40. Lozinska, T. P. (2010). Uspadkuvannia hospodarsko tsinnykh oznak u hibrydiv pshenytsi m’iakoi yaroi ta yikh transhresyvna minlyvist [Inheritance of economically valuable traits in bread spring wheat hybrids and their transgressive variability]. Ahrobiolohiia, 3(74), 76‒78 (in Ukrainian).
41. Vasylkivskyi, S. P., & Ivko, Yu. O. (2013). Efekt heterozysu ta stupin fenotypovoho dominuvannia u hibrydiv F1 ri-paku ozymoho [The effect of heterosis and the degree of phenotypic dominance in F1 hybrids of winter rape.]. Ahrobiolohiia, 10, 5‒10 (in Ukrainian).
42. Sylenko, S. I., & Sylenko, O. S. (2013). Uspadkuvannia hospodarsko tsinnykh oznak u hibrydiv F1 kvasoli zvychainoi v umovakh livoberezhnoi chastyny Lisostepu Ukrainy [Inheritance of economically valuable traits in F1 hybrids of common beans in the left-bank part of the Forest-Steppe of Ukraine]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii, 1, 33‒36 (in Ukrainian).
43. Lamary, N. P., & Fait, V. Y. (2014). Otsenka heterozysa y typa nasledovanyia dlynы zamykaiushchykh kletok ustyts hybrydov F1 Triticum aestivum L. v polevykh uslovyiakh [Evaluation of heterosis and the type of inheritance of the length of guard cells of stomata of F1 hybrids Triticum aestivum L. in the field.]. Visnyk Ukrainskoho tovarystva henetykiv i selektsioneriv, 1, 36‒43.
44. Ryperberh, E.Y. (2014). Yzuchenye kombynatsyonnoi sposobnosty miahkoi yarovoi pshenytsы (Triticum aestivum L.) v systeme dyallelnykh skreshchyvanyi [Study of the combination ability of bread spring wheat (Triticum aestivum L.) in the system of diallel crosses]. Sbornyk nauchnыkh trudov SWorld, 29(3), 51‒58.
45. Kosev, V. (2014). Dreding and Genetic Assessment of Some Quantitatsve Traits in Crosses Forage Pea (Pisum sa-tivum L.). Open Journal of Genetics, 4, 22‒29. doi: 10.4236/ojgen.2014.41004.
49. Yakymchuk, R. A. (2018). Kharakter uspadkuvannia dovzhyny stebla karlykovymy mutantamy pshenytsi miakoi ozymoi, otrymanymy v zoni Chornobylskoi AES [The nature of the inheritance of stem length by dwarf mutants of bread winter wheat obtained in the Chernobyl zone]. Fyzyolohyia rastenyi y henetyka [Plant physiology and genetics], 1, 46‒58 (in Ukraini-an).
50. Hudzenko, V.M. (2018). Genetichna determіnacіya produktivnogo kushchіnnya v dіalel'nih skhreshchuvannyah yachmenyu ozimogo v Lіsostepu Ukrainy [Genetic determination of productive tillering in diallel crosses of winter barley in the Forest-Steppe of Ukraine.]. Zbіrnik naukovih prac' Umans'kogo NUS, 92, 17‒28 (in Ukrainian).
51. Dubovyk, N. S., Humeniuk, O. V., Kyrylenko, V. V., Misiura, I. I., & Khomenko T. M. (2019). Uspadkuvannia ele-mentiv produktyvnosti kolosa v hibrydiv F1 Triticum aestivum L., stvorenykh za uchasti sortiv nosiiv pshenychno-zhytnikh trans-lokatsii 1AL. 1RS i 1BL. 1RS [Inheritance of ear productivity elements in hybrids of F1 Triticum aestivum L., created with the participation of varieties of carriers of wheat-rye translocations 1AL. 1RS and 1BL. 1RS]. Plant Varieties Studying and Protec-tion, 15(1), 5‒12 (in Ukrainian).
52. Lozinskyi, M. V., & Ustynova, H. L. (2020). Uspadkuvannia v F1 i transhresyvna minlyvist v F2 dovzhyny holovnoho kolosu za skhreshchuvannia riznykh za skorostyhlistiu sortiv pshenytsi miakoi ozymoi [Inheritance in F1 and transgressive variability in F2 of the length of the main ear by crossing different early maturing varieties of bread winter wheat]. Ahrobiolohiia, 2, 70‒78.
53. Niniieva, A. K. (2012). Uspadkuvannia oznak produktyvnosti kolosa hibrydamy spelty yaroi (t. spelta l.) iz pshenytseiu miakoiu yaroiu [Inheritance of ear productivity traits by hybrids of spring spelled (t. spelta l.) With bread spring wheat.]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii, 4, 36‒41 (in Ukrainian).
Published
2020-12-25
How to Cite
Lozinsky, M., Ustinova, H., & Obrazhii, S. (2020). Wheat varieties from hybridization of different vegetation duration: inheritance and formation by number of ears. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Agronomy and Biology, 42(4), 9-16. https://doi.org/10.32845/agrobio.2020.4.2