INFLUENCE OF FOLIAR TOP DRESSING ON THE FORMATION OF BIOMETRIC INDICATORS OF SOYBEANS AT DIFFERENT LEVELS MINERAL NUTRITION

Keywords: soybean, fertilization, growth stimulant, fertilizers, productivity, yield index

Abstract

One of the important aspects of soybean cultivation is to provide it with not only macronutrients nitrogen, phosphorus, potassium, calcium and sulfur, but also trace elements boron, molybdenum, copper, zinc, iron, manganese, cobalt and magnesium. Lack of them reduces yields, causes disease, impairs seed quality. The article presents the results of research on the effect of growth stimulator Vimpel and liquid fertilizers Oracle on growth processes and the formation of indicators of individual productivity of plants at different levels of mineral nutrition. The following methods were used in the research: field, morphological, physical, comparative and computational. Based on the calculations and observations, it was found that in the Western Forest-Steppe on podzolic chernozems foliar soybean fertilization in the phase of 2–3 leaves and the beginning of budding had a direct impact on the growth of vegetative mass, formation of beans per plant, bean seeds and weight of 1000 seeds. In particular, foliar fertilization with growth stimulants and microfertilizers, at different levels of mineral nutrition, led to an increase in plant height by 3.4–16.9%, while the height of attachment of the lower bean decreased by 3.3–20.7%. There was a tendency to increase the number of beans per plant, on average, by 6.1–48.5% compared to the control, while fluctuations in the number of seeds in beans were insignificant and, on average over the years, this figure was 2.2–2.4 pcs. Foliar fertilization provided an increase in the mass of 1000 seeds, at different levels of mineral nutrition, from 124.0–128.3 g in the control to 131.1–137.8 g – for treatment of crops in the phase of 2–3 leaves growth stimulator Vimpel and 141.3–148.8 g – for double treatment of crops in the phase of 2–3 leaves and the beginning of budding with a complex of drugs. The highest indicators of individual productivity (number of beans per plant, seeds per bean and weight of 1000 seeds) at all levels of basic mineral nutrition, on average over the years of research, were obtained in the variant where : Vimpel, 0.5 l/ha + crop treatment in the budding phase: Vimpel, 0.5 l/ha + Oracle boron, 1.0 l / ha + Oracle sulfur, 2.0 l/ha + Oracle zinc, 1.0 l/ha. The maximum number of beans per plant (49 pieces), seeds in beans (2.3 pieces) with a weight of 1000 seeds 148.7 g was formed by soybean plants at the level of basic mineral nutrition N48P48K48.

References

1. Baida, M. P. (2021). Efektyvnist fotosyntezu soi zalezhno vid vplyvu elementiv tekhnolohii vyroshchuvannia [Efficiency of soybean photosynthesis depending on the influence of elements of cultivation technology]. Naukovi pratsi Instytutu bioenerhetychnykh kultur i tsukrovykh buriakiv, 29, 129–138 (in Ukrainian). doi: 10.47414/np.29.2021.249934
2. Bakhmat O. M., Fedoruk I. V. (2017). Formuvannia urozhainosti zerna soi zalezhno vid zakhodiv adaptyvnoi tekhnolohii v umovakh Lisostepu Zakhidnoho. [Formation of soybean grain yield depending on adaptive technology measures in the conditions of the Western forest-steppe]. Podilskyi visnyk: silske hospodarstvo, tekhnika, ekonomika, 26, 9–16 (in Ukrainian).
3. Didora, V. H., Stupnitska, O. S. (2016). Produktyvnist soi zalezhno vid inokuliatsii ta udobrennia v umovakh Polissia Ukrainy. [Soybean productivity depending on inoculation and fertilizer in the conditions of Polesie of Ukraine]. Visnyk ahrarnoi nauky, 4, 33–37 (in Ukrainian).
4. Didora V. H. (2018). Symbiotychna produktyvnist soi zalezhno vid inokuliatsii nasinnia ta udobrennia. [Symbiotic productivity of soybeans depending on seed inoculation and fertilization]. Naukovi horyzonty, 1 (64), 23–28 (in Ukrainian).
5. Didora, V. H., Bondar, O. Ye., Vlasiuk, M. V. (2019). Produktyvnist soi zalezhno vid biolohichnykh preparativ ta mineralnykh dobryv u Polissi Ukrainy. [Soybean productivity depending on biological preparations and mineral fertilizers in Polesie of Ukraine]. Naukovi horyzonty. 1 (74). 33–39 (in Ukrainian). doi: 10.33249/2663-2144-2019-74-1-33-39
6. Hadzovskyi H. L., Novytska N. V., Martynov O. M. (2020). Fotosyntetychna diialnist posiviv soi na dernovo-pidzolystykh gruntakh Zakhidnoho Polissia. [Photosynthetic activity of soybean crops on sod-podzolic soils of Western Polesie]. Roslynnytstvo ta gruntoznavstvo, 11(1), 5–12 (in Ukrainian). doi: 10.31548/agr2020.01.005
7. Hryhorieva, O. M., Dimova, S. B., Almaieva, T. M. (2019). Efektyvnist biopreparativ u tekhnolohii vyroshchuvannia soi na chornozemi zvychainomu vazhko suhlynkovomu Pravoberezhnoho Stepu Ukrainy. [Effectiveness of biologics in the technology of growing soybeans on ordinary hard loamy chernozem of the Right-Bank steppe of Ukraine]. Silskohospodarska mikrobiolohiia, 29, 46–55 (in Ukrainian). doi: 10.35868/1997-3004.29.46-55
8. Kalenska, S. M., Novytska, N. V., Dzhemesiuk, O. V. (2016). Formuvannia ploshchi lystkovoi poverkhni soi pid vplyvom inokuliatsii ta pidzhyvlennia. [Formation of the soybean leaf surface area under the influence of inoculation and top dressing]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii, 3, 6–10 (in Ukrainian).
9. Kalenska, S. M., Novytska, N. V. (2020). Efektyvnist nanopreparativ u tekhnolohii vyroshchuvannia soi. [Effectiveness of nanopreparations in soybean cultivation technology]. Roslynnytstvo ta gruntoznavstvo, 11 (3), 7–21 (in Ukrainian). doi: 10.31548/agr2020.03.007
10. Khudiakov, O. I. (2011).Vplyv pozakorenevoho pidzhyvlennia ridkym dobryvom na yakist soi. [Influence of foliar fertilization with liquid fertilizer on soybean quality]. Visnyk ahrarnoi nauky, 9, 49–50 (in Ukrainian).
11. Kulyk, S. M. (2016). Formuvannia symbiotychnoho aparatu ta zernova produktyvnist soi zalezhno vid udobrennia v umovakh Zakhidnoho Polissia. [Formation of a symbiotic apparatus and grain productivity of soybeans depending on fertilizer in the conditions of Western Polesie]. Ahroekolohichnyi zhurnal, 4, 149–153 (in Ukrainian).
12. Lykhochvor, V. V., Shcherbachuk, V. M., Panasiuk, R. M., Panasiuk, O. V. (2016). Vplyv udobrennia na formuvannia fotosyntetychnoi ta zernovoi produktyvnosti soi v umovakh Zakhidnoho Lisostepu. [Influence of fertilizer on the formation of photosynthetic and grain productivity of soybeans in the western forest-steppe]. Peredhirne ta hirske zemlerobstvo i tvarynnytstvo, 60, 88–95 (in Ukrainian).
13. Nahornyi, V. I. (2014). Posivni yakosti ta vrozhaini vlastyvosti soi zalezhno vid zastosuvannia rehuliatoriv rostu i mikrodobryv. [Sowing qualities and yield properties of soybeans depending on the use of growth regulators and microfertilizers]. Visnyk Sumskoho natsional-noho ahrarnoho universytetu. Seriia «Ahronomiia i biolohiia», 3, 123–127 (in Ukrainian).
14. Nahornyi, V. I., Murach, O. M. (2011). Vplyv azotfiksuiuchoho preparatu, stymuliatoru rostu i molibdenu na produktyvnist soi v pivnichno-skhidnomu Lisostepu Ukrainy. [Effect of nitrogen-fixing agent, growth stimulator and molybdenum on soybean productivity in the north-eastern forest-steppe of Ukraine]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia «Ahronomiia i biolohiia», 4(21), 77–81 (in Ukrainian).
15. Nazarchuk, A. A. (2015). Fotosyntetychnyi potentsial soi zalezhno vid inokuliatsii nasinnia, fonu zhyvlennia ta sortu v umovakh Stepu Ukrainy. [Photosynthetic potential of soybeans depending on seed inoculation, nutrition background and variety in the steppe of Ukraine]. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria, 1, 144–151 (in Ukrainian).
16. Novokhatskyi, M., Bondarenko, O., Maidanovych, N. (2021). Efektyvnist zastosuvannia nanodyspersnoho poroshku oksydu zaliza u vyroshchuvanni yachmeniu yaroho ta soi. [Efficiency of nanodispersed iron oxide powder in spring barley and soybean cultivation]. Novitni tekhnolohii v APK: doslidzhennia ta upravlinnia, 28 (42), 192–202 (in Ukrainian). doi: 10.31473/2305-5987-2021-1-28(42)-16
17. Novytska N. V., Dzhemesiuk O. V. (2017). Formuvannia urozhainosti soi pid vplyvom inokuliatsii ta pidzhyvlennia. [Formation of soybean yield under the influence of inoculation and top dressing]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. 1–2. 43–47 (in Ukrainian).
18. Pavlenko, H. V. (2012). Efektyvnist mineralnykh dobryv ta biopreparativ u tekhnolohii vyroshchuvannia soi v Lisostepu [Efficiency of mineral fertilizers and biological products in the technology of soybean cultivation in the Forest-Steppe]. Visnyk ahrarnoi nauky, 11, 68–69 (in Ukrainian).
19. Shepilova, T. P. (2019). Vplyv rehuliatoriv rostu na produktyvnist soi v umovakh Pivnichnoho Stepu Ukrainy. [Influence of growth regulators on soybean productivity in the Northern Steppe of Ukraine. ]. VISNYK Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii, 3, 80–84 (in Ukrainian).
20. Shepilova T. P., Petrenko D. I., Leshchenko S. M., Skrynnik I. O., Artemenko D. Yu. (2021). Efektyvnist zastosuvannia dobryv na posivakh soi v umovakh Pivnichnoho Stepu Ukrainy. [Efficiency of fertilizer application on soybean crops in the Northern Steppe of Ukraine]. VISNYK Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. 1. 37–42 (in Ukrainian). doi: 10.31210/visnyk2021.01.04
21. Shevchuk, V. V., Khodanitska, O. O., Tkachuk, O. O., Shevchuk, O. A., Polyvanyi, S. V. (2021). Produktyvnist soi kulturnoi za vykorystannia preparativ rist rehuliuiuchoho typu . [Productivity of soybean culture with the use of drugs of growth regulatory type]. The scientific heritage, 61, 6–10 (in Ukrainian).
22. Shevnikov, M. Ya. (2010). Zastosuvannia dobryv ta biopreparativ pry vyroshchuvanni soi v umovakh nestiikoho zvolozhennia Lisostepu Ukrainy. [Application of fertilizers and biological products in soybean cultivation in conditions of unstable moisture of the Forest-Steppe of Ukraine]. Visnyk KhNAU. Ser.: “Hruntoznavstvo, ahrokhimiia, zemlerobstvo, lisove hospodarstvo, ekolohiia hrun-tiv”, 5, 117–12 (in Ukrainian).
23. Shovkova, O. V. (2015). Vplyv elementiv tekhnolohii vyroshchuvannia na fotosyntetychnu ta nasinnievu produktyvnist posiviv soi. [Influence of elements of cultivation technology on photosynthetic and seed productivity of soybean crops]. Visnyk ZhNAEU, 2 (50), 1. 464–471(in Ukrainian).
24. Temriienko, O. O. (2018). Symbiotychna produktyvnist ta urozhainist nasinnia soi zalezhno vid inokuliatsii ta pozakorenevykh pidzhyvlen v umovakh Lisostepu Pravoberezhnoho. [Symbiotic productivity and yield of soybean seeds depending on inoculation and foliar feeding in the conditions of the Forest-Steppe of the Right Bank]. Silske hospodarstvo ta lisivnytstvo, 9, 68–80 (in Ukrainian).
25. Tsyhanska, O. I. (2018). Vplyv mineralnykh dobryv, peredposivnoi obrobky nasinnia ta pozakorenevoho pidzhyvlennia mikroelementamy na yakisni pokaznyky zerna sortiv soi. [Influence of mineral fertilizers, presowing seed treatment and foliar feeding with microelements on grain quality indicators of soybean varieties. Silske hospodarstvo ta lisivnytstvo, 8, 82–89 (in Ukrainian).
26. Tsyhanskyi, V. I. (2021). Optymizatsiia systemy udobrennia soi na osnovi vykorystannia preparativ biolohichnoho pokhodzhennia v umovakh Lisostepu Pravoberezhnoho. [Optimization of the soybean fertilization system based on the use of drugs of biological origin in the conditions of the Forest-Steppe of the Right Bank]. Silske hospodarstvo ta lisivnytstvo, 21, 69–81 (in Ukrainian). doi: 0.37128/2707-5826-2021-2-6
27. Vyshnivskyi, P. S. & Furman, O. V. (2020). Produktyvnist soi zalezhno vid elementiv tekhnolohii vyroshchuvannia v umovakh Pravoberezhnoho Lisostepu Ukrainy. [Soybean productivity depending on the elements of cultivation technology in the conditions of the Right-Bank forest-steppe of Ukraine]. Roslynnytstvo ta gruntoznavstvo. 11(1). 13–22 (in Ukrainian). doi: 10.31548/agr2020.01.013
28. Zabarna, T. A. (2019). Dynamika hustoty stoiannia ta vyzhyvanist soi zalezhno vid pozakorenevykh pidzhyvlen v umovakh Pravoberezhnoho Lisostepu. [Dynamics of standing density and survival of soybeans depending on foliar top dressing in the conditions of the Right-Bank forest-steppe]. Silske hospodarstvo ta lisivnytstvo, 14, 88–94 (in Ukrainian). doi: 10.37128/2707-5826-2019-3-7
29. Zabarna, T. A. (2020). The formation of soybean phytocenosis and seeds quality depending on the intensification factors. Silske hospodarstvo ta lisivnytstvo, 19, 98–109 (in Ukrainian). DOI: 10.37128/2707-5826-2020-4-9
30. Zabolotnyi, H. M., Tsyhanska, O. I. (2015). Rol mineralnoho zhyvlennia u formuvanni fotosyntetychnoho potentsialu soi v umovakh Lisostepu Pravoberezhnoho. [The role of mineral nutrition in the formation of the photosynthetic potential of soybeans in the forest-steppe of the Right Bank]. Peredhirne ta hirske zemlerobstvo i tvarynnytstvo, 58 (II), 56–62 (in Ukrainian).
Published
2022-07-21
How to Cite
Moldovan, Z. A., & Moldovan, V. H. (2022). INFLUENCE OF FOLIAR TOP DRESSING ON THE FORMATION OF BIOMETRIC INDICATORS OF SOYBEANS AT DIFFERENT LEVELS MINERAL NUTRITION. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Agronomy and Biology, 47(1), 91-96. https://doi.org/10.32845/agrobio.2022.1.12