Reproductive ability of cows and their descendants of different generations

Keywords: cows, daughters, granddaughters, great-granddaughters, reproductive ability indices, correlation coefficients.

Abstract

Recently, there have been increasing reports in literary sources of the fact that reproductive performance of animals is determined by genetic factors, such as belonging to breed, type, genotype, lineage, parentage, method of selection etc. However, the impact of mothers on indicators of the reproductive capacity of their descendants of different generations has not yet been sufficiently studied. In view of the stated purpose of our research has been to study the reproductive capacity of cows and their descendants of different generations at highly productive herds (average milk yields for cow about 10000 kg). The researches were carried out at herds of LLC "Veleten" of Sumy oblast and PJSC "Plemzavod " Stepnoy" of Zaporizhzhya oblast, created by absorption crossing of the cows of the Ukrainian Black-and-White dairy breed with Holstein breeders. Based on retrospective analysis of zootechnical accounting data (dairy management program herd of Uniform-Agri), and the results of our own researches on cows with calving period between 2004 and 2017: age and live weight at first productive insemination and first calving, duration of calving, period from calving to first insemination (Independence period), service-, dry and inter-calving periods, coefficient of reproductive capacity, calf output per 100 cows, conception rate and reproductive rate were studied. It is established that with each successive generation the age of the first productive insemination of heifers and the first calving of cows decreased, which caused a decrease in live weight of animals in these physiological periods. In both controlled herds, most of the studied features of reproductive ability between cows and their descendants of different generations had a significant difference, each successive generation of animals had better reproductive function than the previous one. In general, the descendants of different generations were noted with good reproduction capability and their ancestors with average, as indicated by this rate. Reproductive rate of descendants, depending on generation and lactation, was in the range of 47,8–52,1, and in the ancestors – in the range 40,2–43,6. Between the reproductive capacity of cows and their daughters, granddaughters and great-granddaughters weak connections of different directions were observed, which were mostly unreliable. Low relative variability of the studied features indicates a low level of inheritance of reproductive qualities of descendants.

References

1. Bodnar, P. V. Shcherbatyi, Z. Y. Fedorovych, E. I., 2014. Vplyv genotypu na vidtvornu zdatnist' tvaryn [The influence of genotype on reproductive ability of animals]. Biologija tvaryn – The Animal Biology,16 (3): 17–22.
2. Shcherbatyi, Z. Y., Kozenko, О. V., Bodnar, P. V., Bodnaruk, V. Y., 2016. Vidtvorna zdatnist' telyc' ta koriv-pervistok ukrai'ns'koi' chorno-rjaboi' molochnoi' porody riznogo pohodzhennja [Reproductive ability of heifers and cows firstborn of ukrainian black spotted dairy breed with different origin]. Naukovyj visnyk L'vivs'kogo nacional'nogo universytetu veterynarnoi' medycyny ta biotehnologij im. S. Z. Gzhyc'kogo. – Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural sciences,18, 1 (65), 3: 177–184.
3. Goncharuk, M. S. 2018. Analiz porushennja vidtvorennja u stadi molochnoi' hudoby [Analysis of reproductive disorders in the dairy herd]. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Animal Breeding and Genetics, 55: 179–186.
4. Zhigachev, A. I., Ukolov, P. I., Vill, A. V., 2009. Razvedenie sel'skohozjajstvennyh zhivotnyh s osnovami chastnoj zootehnii : uchebnik [Breeding farm animals with the basics of small animal science: Textbook]. Moskva: Kolos, 408.
5. Zhukova, I. G., Rudishina, N. M. 2012. Vlijanie vozrasta pervogo osemenenija telok na ih molochnuju produktivnost' i vosproizvoditel'nye kachestva [The influence of the age of the first insemination of heifers on their dairy productivity and reproductive qualities]. Agrarnaja nauka – sel'skomu hozjajstvu: sbornik statej VII Mezhdunarodoj nauchno-prakticheskoj konferencii – Agrarian Science to Agriculture: Collection of Articles of the VII International Scientific practical conference. Barnaul: Altai State Agricultural University, 3: 105–107.
6. Kozyr, V. Movchan, T., 2010. Pidvyshhennja nadoi'v mozhe pogirshyty vidtvorennja [Increasing of milk yield can impair reproduction]. Tvarynnycztvo Ukrayiny – Animal husbandry of Ukraine, 10: 16–19.
7. Kuziv, М. І., Fedorovych, E. I., 2016. Vidtvorjuval'na zdatnist' koriv ukrai'ns'koi' chorno-rjaboi' molochnoi' porody [Reppoductive ability of ukrainian black and white dairy cows]. Naukovyj visnyk L'vivs'kogo nacional'nogo universytetu veterynarnoi' medycyny ta biotehnologij im. S. Z. Gzhyc'kogo. – Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural sciences, 18, 2 (67): 120-123. doi:10.15421/nvlvet6727.
8. Kuznetsov, В. М., 2016. Vosproizvoditel'naja sposobnost' korov i selekcija po molochnoj produktivnosti [Reproductive ability of cows and selective breeding for milk production]. Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal – International research journal, 4 (46), 6: 50–52. DOI: 10.18454/IRJ.2016.46.280.
9. Lakyn, H. F., 1990. Byometryia: uchebnoe posobye [dlia byol. spets. vuzov] Biometrics: a tutorial [for biol. specialist. Universities]. M.: Vуsshaia shkola, 352.
10. Nezhlukchenko, Т. І. 2001. Vykorystannja materyns'kogo efektu v selekcii' sil's'kogospodars'kyh tvaryn [The use of maternal effect in agricultural animals breeding]. Genetyka i selekcija v Ukrai'ni na mezhi tysjacholit' – Genetics and breeding in Ukraine at the Turn of the Millennium. – Kyiv : Lohos, 4: 281–285.
11. Novak, І. V., Fedorovych, V. V., Fedorovych, E. І., 2012. Vplyv viku pershogo plidnogo osimeninnja i pershogo otelennja na formuvannja molochnoi' produktyvnosti koriv ukrai'ns'koi' chorno-rjaboi' molochnoi' porody [Effect of studies of age first fruitful insemination and calving first in breast of performanse of cows ukrainian black-and-white dairy breed]. Biologija tvaryn – The Animal Biology, 14 (1-2): 486–490.
12. Pidpala, T. Chvitava O., Jasjevin, S., 2011. Vidtvorennja velykoi' rogatoi' hudoby za bezpryv’jaznogo utrymannja [Reproduction of cattle in the circumstances of unrestrained keeping]. Tvarynnycztvo Ukrayiny – Animal husbandry of Ukraine, 7: 10–12.
13. Siratskyi, Y. Z., Fedorovych, E. І., Kadysh V. О. 2005. Metody ocinky vidtvornoi' zdatnosti hudoby [Methods for assessing the reproducibility of livestock]. Metodyky naukovykh doslidzhen iz selektsiyi, henetyky ta biotekhnolohiyi u tvarynnytstvi – Research methods in selection, genetics and biotechnology in stockbreeding. Kyiv, Ahrarna nauka, 175–178.
14. Khmelnychyi, L. M., Vecherka, V. V., 2018. Vplyv chastky spadkovosti golshtyns'koi' porody ta metodiv pidboru na gospodars'ky korysni oznaky koriv molochnoi' hudoby [The effect of share hereditability of holstein breed and methods for selection of economically useful traits of cows dairy cattle]. Rozvedennya i henetyka tvaryn – Animal Breeding and Genetics, 55: 135–142.
15. Shсherbatyj, Z. Y., Bodnar, P. V., Bodnaruk, V. Y., 2015. Відтворна здатність телиць та корів-первісток української чорно-рябої молочної породи різних ліній [Reproductive ability of heifers and cows firstborn of ukrainian black spotted dairy breed with different lines]. Naukovyj visnyk L'vivs'kogo nacional'nogo universytetu veterynarnoi' medycyny ta biotehnologij im. S. Z. Gzhyc'kogo. – Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural sciences, 17, 1 (61), 3: 286–293.
16. Shсherbatyj, Z. Y., Bodnar, P. V., Kropyvka, Y. G., 2017. Molochna produktyvnist' ta vidtvorna zdatnist' koriv ukrai'ns'koi' chorno-rjaboi' molochnoi' porody riznyh typiv konstytucii' [Milk productivity and reproductive ability of ukrainian black-spotted dairy breed cows of different type of constitution]. Naukovyj visnyk L'vivs'kogo nacional'nogo universytetu veterynarnoi' medycyny ta biotehnologij im. S. Z. Gzhyc'kogo. – Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural sciences, 19 (74): 182–187. doi:10.15421/nvlvet7440.
17. Yudin, V., Lyubimov, A., Nikitin, K., 2016. Selekcija cherno-pestroj porody krupnogo rogatogo skota s ispol'zovaniem razlichnyh metodov plemennogo podbora [Selection of black-and-white motley breed of cattle using different methods of breeding selection]. Izvestija Samarskoj gosudarstvennoj sel'skohozjajstvennoj akademii – Bulletin Samara State Agricultural Academy, 1: 37–40. DOI 10.12737/18326.
18. Hudson, C. D., Bradley, A. J., Breen, J. E., Green, M. J., 2012. Associations between udder health and reproductive performance in United Kingdom dairy cows. Journal of Dairy Science, 95 (7): 3683–3697.
19. Barth, A. D., Brito, L. F. C., Kastelic, J. P., 2008. The effect of nutrition on sexual development of bulls. Theriogenology, 70 (3): 485–494.
20. Ferri, C. P., Heins, B. J., Buckley, F., 2014. Crossbreeding in Dairy Cattle: Pros and Cons. WCDS Advances in Dairy Technology, 26: 223–243.
21. Gonzalez-Recio, O., Alenda, R., Chang, Y. M., Weigel, K. A., Gianola, D., 2006. Selection for female fertility using censored fertility traits and investigation of the relationship with milk production. Journal of Dairy Science, 89: 4438–4444.
Published
2019-12-23
How to Cite
Fedorovych , Y., Fedorovych , V., Mazur , N., Bodnar , P., & Fil , F. (2019). Reproductive ability of cows and their descendants of different generations. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, (4(39), 20-27. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2019.4.3