Possibility of increasing dairy productivity of cows of Ukrainian black-spotted dairy breed due to breeding and technological factors.

Keywords: cow, line, dairy productivity, influence of bull, technology, volatility and phenotypic consolidation.

Abstract

Given that productivity gains cattle, largely due to the patterns of genotype animals in certain conditions, we found it relevant to connect the bull with the dairy productivity of daughters who produced milk in today's progressive technology and a balanced level of feeding, as well as the impact of technology on variability and consolidation of yield. Research has established that a progressive milk production technology in combination with the breeding value of bull-enhancers provided the cows with the bull daughters B.E. Kenney, B. Patch, V.B. Sekvoy, D. Frosti, L. Marsellus, P. Gilmore, R. Potter, S. D. Lariat, S. Stingand H. Pepper potential yield first lactation more than 7000 kg of milk, and John. A. Diagnostics H. Windbreaker - 8000 kg. Low dairy productivity of daughters of single breeders probably due to the incompatibility of the parental base and the low tribal the value of the bull themselves. Not set clear patterns of increasing milk yield of cows of the second lactation, as compared to the first, depending on the parentage. Highest the realization potential of the second lactation milk was provided to his daughters by the bull J.A. Ping, whose yield within 305 days of lactation made 10898 kg of milk, which is 2624 kg (P>0,99) more the firstborn. A comparative analysis is of the variability of the same yield lines confirmed there is no significant difference between breeding groups within a particular holding a significant difference between herds, which led to the conclusion that there was no impact technologies of milk production for line variability. Defined phenotypic level the consolidation of the line of profit was not evidenced by the homogeneity of most genealogists formations within the herd, but it is recognized that the animals are consolidate don the return does not depend on the adopted technology of milk production, but is due to others factors.

References

1. Bondarenko, H.P., 2005. Vplyv liniinoi nalezhnosti na molochnu produktyvnist koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody [Influence of linear affiliation on dairy productivity of cows of Ukrainian black-rumped dairy breed]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 38, pp. 132–135.
2. Borovikov, V., 2001. STATISTICA. Isskustvo analiza dannykh na komp'yutere: dlya professionalov [STATISTICS: Art of computer data analysis: for professionals]. S.-Peterburg.
3. Voitenko, S.L., Sydorenko, O.V., and Vyshnevskyi, L.V., 2019. Selektsiini dosiahnennia u tvarynnytstvi Ukrainy ta vydatni ucheni kintsia ХХ pochatku ХХІ storichchia [Breeding achievements in animal husbandry of Ukraine and outstanding scientists of the end of XX beginning of XXI century]. Poltava.
4. Voitenko, S. L. and Zhelizniak, I..M., 2019. Nadii koriv u zalezhnosti vid liniinoi nalezhnosti ta sposobu utrymannia [Hope for cows, depending on linear affiliation and method of keeping]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 57, pp. 38-44. doi.org.10.31073.abd/57.05
5. Voitenko, S.L., Petrenko, M.O. and Vyshnevskyi L.V., 2016. Praktykum z selektsii silskohospodarskykh tvaryn [ Workshop on selection of farm animals]. Poltava.
6. Voitenko, S. L., Petrenko, M. O., Shaferivskyi, B. S. and Zhelizniak I. M., 2017. Molochna produktyvnist ta vidtvorna zdatnist koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody Poltavshchyny [ Dairy productivity and reproductive capacity of cows of Ukrainian black-rumped dairy breed of Poltava region]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, issue 5/1 (31), pp. 36-44.
7. Golubev, A. and Muhtarov A., 2011. Molochnaya produktivnost korov pri raznyih variantah podbora [Milk productivity of cows with different selection options]. Molochnoe i myasnoe skotovodstvo, no. 8, pp. 26-27.
8. Efimenko, M. Ya., 2012. Formirovanie vnutriporodnoy strukturyi sozdavaemyih porod molochnogo skota [Formation of the in-breed structure of breeds of dairy cattle]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 46, pp. 50-53.
9. Kovalenko, H.S. and Biriukova, O. D., 2005. Suchasnyi stan rozvedennia za liniiamy v ukrainskii chorno-riabii molochnii porodi [The current state of line breeding in the Ukrainian black-tailed dairy breed]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 38, pp.152-158.
10. Kostenko, O., 2015. Vyrishalni faktory v molochnomu skotarstvi [Crucial factors in dairy cattle]. Ahrarnyi tyzhden, no. 4-5, pp.74-75.
11. Kruhliak, A.P., 1996. Shliakhy henetychnoho udoskonalennia ta konsolidatsii ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody [Ways of Genetic Improvement and Consolidation of Ukrainian Red-breasted Breed]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 28, pp.83-89.
12. Kruhliak, T.O., 2014. Minlyvist pleminnoi tsinnosti buhaiv-polipshuvachiv[ Variability of breeding value of boogie-enhancers]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 48, pp.80-84
13. Liubynskyi, O., 2005. Otsinka systemy selektsii ta formuvannia henealohichnoi struktury prykarpatskoho vnutriporidnoho typu ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody [Evaluation of the system of breeding and formation of the genealogical structure of the Carpathian intrinsic type of Ukrainian red-speckled milk breed]. Tvarynnytstvo Ukrainy, no. 8, pp. 21-23.
14. Oleshko, V. P., 2010. Efektyvnist vykorystannia buhaiv-plidnykiv u pleminnykh stadakh molochnoi khudoby [Efficiency of use of booger-herds in breeding herds of dairy cattle]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 44, pp.135-139
15. Petrenko, I.P., Kruhliak, A.P., Havrylenko, M.S. and Kruhliak, T.O., 2012. Do pytannia uspadkuvannia pleminnoi tsinnosti tvaryn u skotarstvi [The question of inheritance of the breeding value of animals in cattle breeding]. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria, issue 4(69), vol. 2, part1, pp. 120-124
16. Popkov, N.A., Karseka, I.V., Timoshenko, V.N. and dr., (2007). Sovremennyie sistemyi i sposobyi soderjaniya jivotnyih [Modern systems and methods for keeping animals]. Efektyvne tvarynnytstvo, no. 7 (23), pp. 17-24.
17. Polupan Yu.P., Petrenko I.P., 2001. Teoretychni ta praktychni aspekty problemy konsolidatsii porid i typiv tvaryn ta otsinky prepotentnosti plidnykiv [Theoretical and practical aspects of the problem of consolidation of breeds and types of animals and assessment of the presentability of breeders]. Henetyka i selektsiia v Ukraini na mezhi tysiacholit, vol. 4, pp. 116-137.
18. Polupan, Yu. P., Rieznykova, N. L. and Polupan, N. L., 2011. Metodyka otsinky stupenia fenotypovoi konsolidovanosti selektsiinykh hrup tvaryn na populiatsiinomu rivni [Methods of estimation of the degree of phenotypic consolidation of animal breeding groups at the population level]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 45, pp.207-216.
19. Pryimych, V.I. and Mamchak, I.V., 2000. Molochna produktyvnist koriv-pervistok ukrainskoi chorno-riaboi porody v umovakh promyslovoi tekhnolohii [Dairy productivity of the first-born cows of the Ukrainian black-and-white breed in the conditions of industrial technology]. Naukovyi visnyk Lvivskoi derzhavnoi akademii veterynarnoi medytsyny im. S. Z. Hzhytskoho, vol. 2 (2), part 3, Lviv, pp.136-138.
20. Rudyk, I.A., Biriukova, O.D. and Basovskyi, M.Z., 2004. Henetychnyi potentsial ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody [Genetic potential of Ukrainian black-and-white dairy breed]. Visnyk ahrarnoi nauky, no.6, pp.24-28
21. Rudyk, I.A. and Stavetska, R. V., 2010. Konsolidovanist ta sporidnenist linii holshtynskoi porody v Ukraini [Consolidation and affinity of Holstein lines in Ukraine]. Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva, issue 3 (72), White Church, pp.3-8.
22. Siratskyi, Y.Z., 2005. Robota z liniiamy v suchasnykh umovakh [Working with lines in modern conditions]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 38, pp.74-77.
23. Stavetska, R. V., Bushtruk M., V., Starostenko I. S. and in., 2013. Efektyvnist rozvedennia za liniiamy v populiatsiiakh molochnoi khudoby [Breeding efficiency by line in dairy cattle populations]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia, issue 190, pp. 298-304.
24. Rieznykova, N.L., 2010. Porivnialnyi analiz vplyvu okremykh seredovyshchnykh chynnykiv na deiaki hospodarsky korysni oznaky molochnykh koriv [Comparative analysis of the influence of individual environmental factors on some economically useful features of dairy cows]. Visnyk ahrarnoi nauky, no. 3, pp.32-34.
25. Seltsov, V.I. and Sermyagin, A.A., 2012. Geneticheskaya i paratipicheskaya obuslovlennost hozyaystvenno-poleznyih priznakov u korov simmentalskoy porodyi [Genetic and paratypic conditionality of economically useful traits in cows of Simmental breed]. Zootehniya, no.11, pp. 4-7
26. Skliarenko, Yu.I., 2007. Konsolidatsiia sumskoho vnutrishnoporodnoho typu ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody za osnovnymy selektsiinymy oznakamy [Consolidation of the Sumy domestic breed type of Ukrainian black-rumped dairy breed by main breeding grounds]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, issue 3 (12), pp.83-85.
27. Trishyn, O., Mykytiuk, D., Bilous, D. and Heimor, M., 2005.Enerhozberihaiucha tekhnolohiia vyrobnytstva moloka [Energy-saving milk production technology] . Propozytsiia, no.8-9, pp.114-117.
28. Telejenko, E.V. and Smirnova, O.V., 2014. Genetika dlya rentabelnosti. Sovremennaya selektsiya kak faktor ustoychivogo razvitiya v molochnom jivotnovodstve [Genetics for profitability. Modern breeding as a factor of sustainable development in dairy farming]. Tvarynnytstvo sohodni, no.5, pp. 20-25
29. Khmelnychyi, L.M., Salohub, A.M., Zhmurko, S.M., Korniienko, T.I., Kotov, B.V., Siriachenko O.O. and Sokolov, A.Iu., 2011. Henotypovi ta paratypovi chynnyky vplyvu na oznaky molochnoi produktyvnosti koriv molochnykh porid sumskoho rehionu [Genotypic and paratypical factors influencing the milk production characteristics of dairy cows of Sumy region]. Bulletin of Sumy National Agrarian University, issue 7 (19), pp. 25-29.
30. Fedorovych, Ye.I. and Siratskyi, Y.Z., 2004. Zakhidnyi vnutrishnoporodnyi typ ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody: hospodarsko-biolohichni ta selektsiino-henetychni osoblyvosti [Western intra-breed type of Ukrainian black-and-white dairy breed: economic-biological and breeding-genetic features]. Kyiv: The scientific world.
31. Iashchuk, T.S. and Tykhonova, B.Ye., 2011. Vplyv henotypnykh chynnykiv na tryvalist ekspluatatsii koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody [Influence of genotypic factors on the duration of operation of cows of Ukrainian black-rumped dairy breed]. Visnyk ahrarnoi nauky, no.11, pp. 47-51.
Published
2019-12-23
How to Cite
Zheliznyak , I., Voitenko , S., & Karunna , T. (2019). Possibility of increasing dairy productivity of cows of Ukrainian black-spotted dairy breed due to breeding and technological factors . Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, (4(39), 49-56. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2019.4.7