Heritability and correlated variability with milk yield of linear traits firstborn cows of Holstein breed

Keywords: Holstein breed, conformation, milk yield, correlation, heritability

Abstract

Studies were conducted to estimate the first-born cows of Holstein breed (Ukrainian Black-and-White dairy with a conditional bloodline of Holstein above 93.75%) by conformation type. The research base was the breeding farm of PE "Buryns'ke" of Pidlisnivskyi branch in Sumy district. A modern method of linear classification was used with an assessment by two systems: 9-score, describing 18 body parts of the conformation, and 100-score, taking into account four complexes of selection type traits that characterize: dairy type, body, limbs and udder. The population-genetic aspect was described by determining the heritability and correlative variability of linear traits with milk yield of Holstein cows of domestic breeding in Sumy region. Group traits that characterize the dairy type of cows (r = 0.398), body development (r = 0.412), limb condition (r = 0.215), udder morphological qualities (r = 0.466) and final type assessment were best correlated with milk yield (r = 0.474). The highest coefficients of heritability were found for group traits of dairy type (h2 = 0.366), body (h2 = 0.328), udder (h2 = 0.385) and final score (h2 = 0.477). The average and moderate level of heritability was determined by descriptive traits: height (h2 = 0.286), body depth (h2 = 0.275), angularity (h2 = 0.414), rear width (h2 = 0.295), pelvic limbs posture (h2 = 0.274), fore (h2 = 0.351) and rear (h2 = 0.296) udder attachment and central ligament (h2 = 0.294). A sufficient level heritability of linear traits and correlative variability between them and milk yield allowed breeders to effectively select dairy cattle in the direction of improving the conformation and productivity.

References

1. Adushinov, D., Lazarev, N., Istomin, A. and Mitrenga, V., 2011. Tip teloslozheniya i khozyaystvenno-poleznye priznaki golshtinizirovannogo cherno-pestrogo skota [Body type and economically useful traits of Holsteinized Black-and-White cattle]. Molochnoe i myasnoe skotovodstvo, no 5, pp. 16-17.
2. Basovskiy, N. Z., 1983. Populyatsionnaya genetika v selektsii molochnogo skota [Population genetics in selective breeding of dairy cattle]. Moskva: Kolos.
3. Burkat, V. P., Yefimenko, M. Ya., Podoba, B. Ye. and Dzitsiuk, V. V., 2003. Naukovi i prykladni aspekty henetychnoho monitorynhu u tvarynnytstvi [Scientific and applied aspects of genetic monitoring in animal husbandry]. Visnyk ahrarnoi nauky, no. 5, pp. 32-39.
4. Burkat, V. P., Polupan, Iu. P. and Yovenko, I. V., 2004. Liniina otsinka koriv za typom [Linear estimation of cows by type]. Kyiv: Ahrarna nauka.
5. Yu. F. Melnyk, V. P. Kovalenko and A. M. Uhnivenko. eds., 2008. Hopka, B. M., Kovalenko, V. P., Melnyk, Yu. F., Kovalenko, V. P., Uhnivenko, A. M. et al. Selektsiia silskohospodarskykh tvaryn [Breeding of farm animals]. Kyiv: «Intas».
6. Delyan, A., Shcheglov, E., Usova, T., Zabudskiy, Yu., Kamalov, R., and Efimov, I., 2012. Primenenie populyatsionno-geneticheskikh parametrov v selektsii molochnogo skota [Use of population genetic parameters in breeding dairy cattle]. Molochnoe i myasnoe skotovodstvo, no. 1, pp. 17-18.
7. Zubets, M. V. and Polupan, Yu. P., 1996. Metody i znachennia eksteriernoi otsinky molochnoi khudoby [Methods and significance exterior estimation of dairy cattle]. New methods of selection and reproduction of highly productive breeds and types of animals, Proceedings of the International Conference, 1996. Kyiv, pp. 74-75.
8. Karymsakov, T. N., 2018. Fenotipicheskie i geneticheskie pokazateli ekster'ernykh priznakov golshtinizirovannogo molochnogo skota Kazakhstana [Phenotypic and genetic indicators of the conformation traits of Holsteinized dairy cattle in Kazakhstan]. Uchenye zapiski Kazanskoy gosudarstvennoy akademii veterinarnoy meditsiny im. N.E. Baumana. vol. 240, no 4, pp. 101-104.
9. Konte, A. F., Ermilov, A. N. and Sermyagin, A. A., 2020. Otsenka dinamiki geneticheskoy izmenchivosti dlya pokazateley tipa teloslozheniya korov-pervotelok golshtinizirovannoy cherno-pestroy porody podmoskov'ya [Assessment of the dynamics of genetic variability for indicators of body type cows, heifers Holsteinized Black-and-White breed in the Moscow region]. Vestnik Krasnoyarskogo GAU, no. 8(161), pp. 69-78.
10. Konte, A. F., Kharitonov, S. N., Sermyagin A. A., Ermilov, A. N., Yanchukov, I. N. and Zinov'eva, N. A., 2017. Izmenchivost' selektsionno-geneticheskikh parametrov lineynoy otsenki tipa teloslozheniya docherey bykov populyatsii golshtinizirovannogo cherno-pestrogo skota [Variability of selection and genetic parameters of the body type linear assessment of daughters of bulls in the population of Holsteinized Black-and-White cattle]. Molochnoe i myasnoe skotovodstvo, no. 8, pp. 3-9.
11. Kushner, Kh. F., 1964. Nasledstvennost' sel'skokhozyaystvennykh zhivotnykh [The heredity of farm animals]. Moskva: Kolos.
12. Ladyka, V. I., Khmelnychyi, L. M., Burkat, V. P. and Ruban, S. Yu. 2010. Reyestratsiya ICAR. Dovidnyk [ICAR Registration: Reference book]. Sumy: Sumy National Agrarian University.
13. Merkur'eva, E. K., 1977. Geneticheskie osnovy selektsii v skotovodstve [Genetic bases of selection in livestock]. Moskva: Kolos.
14. Khmelnychyi, L. M., Ladyka, V. I., Polupan, Yu. P., Bratushka, R. V., Pryima, S. V. and Vechorka, V. V., 2016. Liniina klasyfikatsiia koriv molochnykh i molochno-miasnykh porid za typom. (Metodychni vkazivky) – 2-e vyd., pererob. i dop. [Linear classification of dairy and dairy-meat cows by type. (Methodical instructions). 2nd ed., reworked and ext.]. Sumy: Sumskyi natsionalnyi ahrarnyi universytet.
15. Novoselova, K. S., 2019. Svyaz' molochnoy produktivnosti korov-pervotelok s ekster'erom v SKhPK-SKhA (kolkhoz) "Pervoe Maya" [The connection between milk productivity of first-calf cows with conformation in the SKHPK-SHA (collective farm) "Pervoe Maya"]. Aktual'nye voprosy sovershenstvovaniya tekhnologi proizvodstva i pererabotki produktsii sel'skogo khozyaystva, no. 21, pp. 356-359.
16. Polupan, Yu. P., 2000. Povtoryaemost' i vzaimosvyaz' instrumental'noy i glazomernoy otsenki ekster'era krupnogo rogatogo skota [Repeatability and interrelation of instrumental and visual assessment of the cattle conformation]. Sel'skokhozyaystvennaya biologiya, no. 2, pp. 108-114.
17. Polupan, Yu. P., 2007. Subiektyvni aktsenty z deiakykh pytan osnov selektsii ta porodoutvorennia [Subjective accents on some questions about genetic basis of selection and breed formation]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 41, pp. 194–208.
18. Timofeev-Resovskiy, N.V., Yablokov, A.V. and Glotov, N.V., 1973. Ocherk ucheniya o populyatsii [Essay on the doctrine about the population]. Moskva: Nauka.
19. Khmelnychyi, L. M., 2017. Osoblyvosti eksteriernoho typu koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody Cherkaskoho rehionu otsinenykh za metodykoiu liniinoi klasyfikatsii [Conformation type features of cows Ukrainian Black-and-White dairy breed in Cherkassy region estimated by the method of linear classification]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 54, pp. 112–119.
20. Khmelnychyi, L. M., 2014. Praktykum z selektsii silskohospodarskykh tvaryn [Workshop on breeding of farm animals]. Sumy: Vydavnytstvo: FOP Lytovchenko, Ye. B.
21. Khmelnychyi, L. M., 2004. Uspadkovuvanist liniinykh oznak eksterieru [Heritability of the linear conformation traits]. Naukovyi visnyk Lvivskoi natsion. akad. vet. medytsyny im. S. Z. Hzhytskoho, vol. 6(3), pp. 58-62.
22. Khmelnychyi, L. M., 2018. Uspadkovuvanist ta koreliatsiina minlyvist liniinykh oznak eksterieru koriv-pervistok ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody Cherkashchyny [Heritability and correlation variability of linear conformation traits cows firstborn Ukrainian Red-and-White dairy breed of Cherkasy region]. Naukovo-informatsiinyi Visnyk Khersonskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu. Kherson, issue 11, pp. 73-75.
23. Khmelnychyi, L. M. and Vechorka, V. V., 2020. Influence of linear conformation traits on the state of milk productivity cows firstborn of Ukrainian Black- and Red-and-White dairy breeds [Vplyv liniinykh oznak eksterieru na stan molochnoi produktyvnosti koriv-pervistok ukrainskykh chorno-riaboi ta chervono-riaboi molochnykh porid]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia «Tvarynnytstvo», issue 1(40), pp. 11-16. doi: https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2020.1.2
24. Khmelnychyi, L. M. and Vechorka, V. V., 2017. Zhyttiezdatnist koriv ukrainskykh chorno-riaboi ta chervono-riaboi molochnykh porid zalezhno vid otsinky liniinykh oznak eksterieru [Viability cows Ukrainian Black-and Red-and-White dairy breeds depending on the assessment of linear conformation traits]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia «Tvarynnytstvo», issue 7(33), pp. 48-58.
25. Khmelnychyi, L. M., Vechorka, V. V. and Khmelnychyi, S. L., 2020. Tryvalist zhyttia koriv ukrainskoi buroi molochnoi porody v zalezhnosti vid liniinoi otsinky morfolohichnykh oznak vymeni [Lifetime of Ukrainian Brown dairy cows depending on the linear assessment of udder morphological traits]. Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva. Zbirnyk naukovykh prats Bilotserkivskoho DAU, issue 1(156), pp. 29-37.
26. Khmelnychyi, L. M., Salohub, A. M., Khmelnychyi, S. L. and Loboda, A. V., 2018. Spivvidnosna minlyvist ta uspadkovuvanist liniinykh oznak eksterieru koriv sumskoho vnutrishnoporodnoho typu ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody [Correlative variability and heritability of conformation linear traits cows of Sumy intrabreed type of Ukrainian Black-and-White dairy breed]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia «Tvarynnytstvo», issue 2(34), 92-96.
27. Khmelnychyi, L. M. and Suprun, I. O., 2011. Osnovy henetyky ta selektsii silskohospodarskykh тварин [Fundamentals of genetics and selection of farm animals]. Kyiv: Ahrarna osvita.
28. Almeida, T. P., Kern, E. L., Daltro, D. dos S., Neto, J. B., McManus, C., Neto, A. T. and Cobuci, J. A., 2017. Genetic associations between reproductive and linear-type traits of Holstein cows in Brazil. R. Bras. Zootec., 46(2):91-98.
29. Alphonsus, C., Akpa, G. N., Oni, O. O., Rekwot, P. I., Barje, P. P. and Yashim, S. M., 2010. Relationship of linear conformation traits with body weight, body condition score and milk yield in Friesian × Bunaji Cows, Journal of Applied Animal Research, 38(1): 97-100. https://doi.org/10.1080/09712119.2010.9707164
30. De Haas, Y,. Janss, L. L. G. and Kadarmideen, H. N., 2007. Genetic and phenotypic parameters for conformation and yield traits in three Swiss dairy cattle breeds. J. Anim. Breed. Genet. 124(1): 12-19. DOI:10.1111/j.1439-0388.2007.00630.x
31. Du Toit, J., Van Wyk, J. B. and Maiwashe, A., 2012. Relationships between functional herd life and conformation traits in the South African Jersey breed. South African Journal of Animal Science, 42(1): 47-54. DOI: 10.4314 / sajas.v42i1.6
32. Duru, S., Kumlu, S. and Tuncel, E., 2012. Estimation of variance components and genetic parameters for type traits and milk yield in Holstein cattle. Turkish Journal of Veterinary&Animal Sciences; 36(6): 585-591. doi: 10.3906/vet-1012-660.
33. Efimova, L. V., Rostovtseva, N. M., Kulakova, T. V., Ivanova, O. V., and Ivanov, E. A., 2017. Russian Journal of Agricultural and Biological Sciences., Vol. 5, (2): 4-15.
34. Jovanovac, S. and Raguž, N., 2011. Analysis of the relationships between type traits and longevity in Croatian Simmental cattle using survival analysis. Agriculturae Conspectus Scientificus. 76(30): 249-253. doi: https://hrcak.srce.hr/7204610
35. Kern, E. L., Cobuci, J. A., Costa, C. N., McManus, C. M., Campos, G. S., Almeida, T. P. and Campos, R. V., 2014. Genetic association between herd survival and linear type traits in Holstein cows under tropical conditions. Italian J. Animal Science. 13:3419.
36. Makgahlela, M. L., Mostert, B. E. and Banga, C. B., 2009. Genetic relationships between calving interval and linear type traits in South African Holstein and Jersey cattle. South African Journal of Animal Science, 39 (Supplement 1):90-92.
37. Novotný, L., Frelich, J., Beran, J. and Zavadilová, L., 2017. Genetic relationship between type traits, number of lactations initiated, and lifetime milk performance in Czech Fleckvieh cattle. Czech J. Anim. Sci., 62:501–510.
38. Sabedot, M. A., Romano, G. de S., Pedrosa, V. B. and Pinto, L. F. B., 2018. Genetic parameters for type score traits and milk production in Brazilian Jersey herds. R. Bras. Zootec., 47:e20170093. https://doi.org/10.1590/rbz4720170093
39. Sawa, A., Bogucki, M., Krwhel-Czopek, S. and Neja W., 2013. Relationship between conformation traits and lifetime production efficiency of cows. Life Sciences. 85-084. https://doi.org/10.1155/2013/124690
40. Špehar, M., Štepec, M. and Potočnik, K., 2012. Variance components estimation for type traits in Slovenian Brown Swiss cattle. Acta argiculturae Slovenica. 100(2): 107–115.
41. Tapki, I. and Ziya, G. Y., 2013. Genetic and phenotypic correlations between linear type traits and milk production yields of Turkish Holstein dairy cows. Green. J. Agric. Sci. 3(11): 755-761.
42. Wiggans, G. R., Thornton, L. L. M, Neitzel, R. R. and Gengler, N. J., 2006. Genetic parameters and evaluation of rear legs (rear view) for Brown Swiss and Guernseys. Dairy Sci. 89:4895–4900.
43. Zink, V., L., Zavadilová, J., Lassen, M., Štípková, M. and Vacek, L. Štolc., 2014. Analyses of genetic relationships between linear type traits, fat-to-protein ratio, milk production traits, and somatic cell count in first-parity Czech Holstein cows. Czech J. Anim. Sci., 59(12): 539-547.
44. Instruktsiia z bonituvannia velykoi rohatoi khudoby molochnykh i molochno-miasnykh porid. Nakaz Ministerstva ahrarnoi polityky ta prodovolstva № 50 (z0380-17 ) vid 10.02.2017 [Instructions for grading cattle of dairy and dairy-meat breeds. By order of the Ministry of Agrarian Policy and Food № 50 (z0380-17) dated 10.02.2017]. [Electronic resource]. – Access mode : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0095-04#Text
Published
2020-11-30
How to Cite
Karpenko , B. (2020). Heritability and correlated variability with milk yield of linear traits firstborn cows of Holstein breed. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, (3 (42), 44-50. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2020.3.8

Most read articles by the same author(s)