Histoarchitectonics of Lymphoid Formations of the Mucosa of the Small Intestine of Muscy Ducks

Keywords: Key words: diffuse lymphoid tissue, lymphatic nodules, aggregated lymphatic nodules, lymphoid cells, duodenal, cаecal and jejunum, muscy ducks.

Abstract

Features of morphogenesis of intestinal lymphoid structures of poultry, especially in the period from birth to the onset of physiological maturity, when there is an intensive formation of the immune system, must be carefully considered in intensive poultry, which determines the widespread use of biological drugs with active antigenic action. From healthy unvaccinated ducks were selected duodenum and ileum, examined by general methods: macro-microanatomy and topography of lymphoid structures of the mucous membrane of the small intestine, performed by Hellman method, paraffin histological sections were stained Ehrlich hematoxylin and eosin, azure II-eosin and impregnated with silver by Foot. Age of experimental ducks: 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 and 240 days. It is established that morpho-functional differentiation and specialization of lymphoid formations of the small intestine has age and regional features, occurs in a certain sequence. In the mucous membrane of the duodenum and ileum of ducklings from 25 days of age in parallel with the diffuse lymphoid tissue is the formation of the reticular stroma of the lymph nodes. In the mature (reactive) nodule, the embryonic center and the peripheral part, the mantle, which consists mainly of small lymphocytes, is clearly distinguished. Characteristically, the number and size of nodules increases with age. The reticular network of lymph nodes, at the same time is thinned, to its partial thinning, and further and fragmentation.

References

Batuev K.M. (1984). Yzmenenye kletochnoho sostava ahrehyrovannыkh follykulov tonkoi kyshky beloi krіsі pry kormlenyy preparatom DDT. Morfohenez lymfatycheskoi і krovenosnoi system v ykh tkanei v norme, pry patolohyy y v эksperymente [Changes in the cellular composition of the ahrehyrovannyh follicles of the small intestine of the white cress when fed the drug DDT. Morphogenesis of lymphatic and circulatory systems of tissues in norm, at pathology in experiment]. Perm, 23-25.
Bіrka E.V. (2019)/ Dynamyka morfoheneza lymfoydnoi tkany і ee topohrafyia v stenke lymfoydnoho dyvertykula husei.[ Dynamics of morphogenesis of lymphoid tissue and its topography in the wall of the lymphoid diverticulum of Geese] Uchenіe zapysky uchrezhdenyia obrazovanyia «Vytebskaia hosudarstvennaia akademyia veterynarnoi medytsynі». 55(2). 7-10.
Havrylin P.M., Nikitina M.O. (2017). Mikroanatomichni osoblyvosti kyshechnyku ta imunnykh struktur, asotsiiovanykh z yoho slyzovoiu obolonkoiu, u kroliv miasnoho napriamu vykorystannia. [Microanatomical features of the intestine and immune structures associated with the mucous membrane in rabbits for direct use]. Theoretical and Applied Veterinary Medicine. 7, №11. 42-46. doi.org/10.32819/2019.71008 (in Ukrainian).
Horalskyy, L. P., Khomych, V. T., & Kononskyy, O. I. (2019). Osnovy histolohichnoyi tekhniky i morfofunktsionalni metody doslidzhen u normi ta pry patolohiyi [Fundamentals of histological techniques and morphological methods of investigation in normal and pathological conditions]. Zhytomyr, Polissya Publ (in Ukrainian).
Jung, C., Hugot, J.-P., & Barreau, F. (2010). Peyer’s patches: The immune sensors of the intestine. International Journal of Inflammation, 823710, 1-12.
Kalinovskaya, I.G. (2005). Growth and development of Peyer’s plaque of the ileum of chickens in the postnatal period of ontogeny. News of Dnipropetrovsk State Agrarian University. 2. 229-232 (in Ukrainian).
Kotsiumbas I.Ya., Zhyla M.I., Piatnychko O.M., Shkodiak N.V. (2019). Morfofunktsionalni osoblyvosti imunnoi systemy ptytsi. Naukovo-tekhnichnyi biuleten Derzhavnoho naukovo-doslidnoho kontrolnoho instytutu veterynarnykh preparativ ta kormovykh dobavok i Instytutu biolohii tvaryn. 20(1). 255-262.
Kajiwara, E., Shigeta, A., Horiuchi, H., Matsuda, H., & Furusawa, S. (2003). Development of Peyer’s patch and cecal tonsil in gut-associated lymphoid tissues in the chicken embryo. Journal of Veterinary Medical Science. 65(5). 607-614.
Lohvinova V. V., Oliiar A. V., Lieshchova M. O. (2020) . Formuvannia imunnykh struktur tonkoi kyshky muskusnykh kachok. [Formation of immune structures of a small intestine of musk ducks] Theoretical and Applied Veterinary Medicine. 8(1). 50–55. https://doi.org/10.32819/2020.81008
Mazurkevych T.A., Khomych V.T. (2017). Osoblyvosti lokalizatsii limfoidnoi tkanyny v imunnykh utvorenniakh stinky kyshechnyku, dyvertykuli mekkelia i slipokyshkovykh dyvertykulakh kachok [Features of localization of lymphoid tissue in the immune formation of the intestinal wall, diverticula of Meckellia and slipokyshkovyk diverticula of ducks]. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii imeni S.Z. Gzhytskoho. 19 (82). S. 30-35.
Mazurkevych T.A. (2020)/ Morfofunktsionalni osoblyvosti imunnykh utvoren kyshechnyka sviiskoi kachky (Anas platyrhynchos var. domestica) u postnatalnomu periodi ontohenezu [Morphofunctional features of immune formations of intestinal duckweed (Anas platyrhynchos var. Domestica) in the postnatal period of ontogeny] : avtoref. dys. d-ra vet. nauk : 16.00.02. Kyiv, 2020. 44.
Makhotina D.S., Kushch M.M., Miroshnikova O.S. (2020). Osoblyvosti mikroskopichnoi budovy slipykh kyshok kachok. [Features of microscopic structure of blind duck guts]. Veterynariia, tekhnolohiia tvarynnytstva ta pryrodokorystuvannia. [Veterinary medicine, technology of animal husbandry and nature management]. №6. 56-63.
Samoiliuk V.V., Havrylin P.M., Bilyi D.D., Kozii M.S., Maslikov S.M. (2019). Topohrafiia i mikrostrukturna orhanizatsiia limfoidnykh utvoriv, asotsiiovanykh zi slyzovoiu obolonkoiu kyshechnyka porosiat [Topography and microstructural organization of lymphoid formations associated with the mucous membrane of the intestinal piglets]. Theoretical and Applied Veterinary Medicine. 7(4). 189-197.
Tishkina N.M., Oliiar A.V. (2013). Tsytoarkhitektonika parenkhimy limfatychnykh vuzliv shlunkovo-kyshkovoho traktu porosiat u rannomu postnatalnomu periodi ontohenezu. [Cytoarchitectonics of parenchymal lymph nodes of the gastrointestinal tract of piglets in the early postnatal period of ontogeny]. Problemy zooinzhenerii ta vet. medytsyny: Zb. nauk. prats Kharkivsk. derzh. zoovet. akad. Kharkiv [Problems of zooengineering and vet. medytsyny], 27 (2). 40-43.
Published
2021-03-31
How to Cite
Logvinova, V., & OliyarА. (2021). Histoarchitectonics of Lymphoid Formations of the Mucosa of the Small Intestine of Muscy Ducks. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Veterinary Medicine, (1 (52), 31-37. https://doi.org/10.32845/bsnau.vet.2021.1.5