For Authors

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Автори, які опублікують свою статтю у № 1 за 2022 рік на загальних умовах зі сплатою публікаційного внеску, матимуть можливість один раз упродовж поточного року безоплатно опублікувати свій доробок в одному з наступних номерів журналу. Ми хочемо підтримати кожного науковця в цей складний час!

Науковий журнал «Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Ветеринарна медицина» приймає неопубліковані раніше і не подані до розгляду в інші видання статті, що місять оригінальні результати досліджень за відповідними галузевими напрямами і спеціальностями (ветеринарні науки (211 «Ветеринарна медицина», 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія, експертиза»)).

Основними мовами видання є українська та англійська.

 

ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Для опублікування статті в науковому журналі «Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Ветеринарна медицина» 1 за 2022 необхідно до 27 травня 2022 року заповнити довідку про автора за посиланням та надіслати на електронну пошту vm@snaubulletin.com.ua такі матеріали:

- статтю, оформлену згідно вимог;

- квитанцію про сплату публікаційного внеску (реквізити надаються автору після успішного рецензування статті).

Приклад назви файлів: Іваненко_стаття; Іваненко_квитанція

Всі матеріали, подані до редакції, підлягають науковому рецензуванню (внутрішнє анонімне).

Статті, що не відповідають наведеним нижче вимогам та інструкціям, повертають автору(-ам) із рекомендаціями на доопрацювання.

Редакція залишає за собою право змінювати назву статті, скорочувати її обсяг, вносити редакційні правки (технічне, літературне та наукове редагування).

Редакція здійснює присвоєння DOI (digital object identifier) для статей.

Реквізити для сплати публікаційного внеску редакція надає автору тільки після рецензування статті та прийняття її до друку.

Розмір публікаційний внеску становить 500 грн (до 14 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 40 грн. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та підготовкою електронної версії журналу.

У період воєнного стану в Україні журнал буде видаватися виключно в електронній формі.

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Науковий журнал «Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Ветеринарна медицина» приймає неопубліковані раніше і не подані до розгляду в інші видання статті, що місять оригінальні результати досліджень за відповідними галузевими напрямами і спеціальностями (ветеринарні науки (211 «Ветеринарна медицина», 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія, експертиза»)).

Статті подають українською або англійською мовою.

Обсяг статті – від 14 до 30 сторінок формату А4, включаючи анотації, таблиці, рисунки та бібліографічні списки. Якщо стаття містить вагомі наукові результати, за рішенням редакційної колегії її обсяг може бути збільшено.

Поля верхнє та нижнє, ліве і праве – 2,0 см; міжрядковий інтервал – 1,5; шрифт «Times New Roman» – 14; абзацний відступ – 1,25 см (не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску); текст вирівнюється по ширині. Обов’язковим є використання в тексті тире, а не дефіса між цифрами на означення кількісних меж від…до (наприклад, 10–15 тонн) або часового інтервалу (наприклад, 2010–2015 рр.). Між ініціалами, а також між ініціалами та прізвищем (наприклад, Іваненко І. І.), цифрами та одиницями виміру (наприклад, 10 кг, 23 °С), датами (наприклад, 2016 р., ХХ ст.), а також у назвах населених пунктів (наприклад, м. Київ) потрібно ставити нерозривний пробіл (Ctrl+Shift+Пробіл). У разі написання скорочень на зразок 90-ті рр., 2-го тощо ставлять нерозривний дефіс (Ctrl+Shift+дефіс).

Формули мають бути набрані у редакторі Equation Editor, цей редактор є внутрішнім редактором формул у Microsoft Word. Складові формул у тексті набираються курсивом.

Таблиці та рисунки повинні мати заголовок і порядковий номер. Розміщують їх після першого посилання на них у тексті. Посилання на таблицю та рисунки наводять у дужках (табл. 1, рис. 1). Рисунок повинен розташовуватися по центру і мати назву (Рис. 1. Назва рисунка).

Посилання в тексті на літературні джерела наводяться за зразком (Прізвище, рік). Наприклад, один автор – (Biró, 2014), два автори – (Kahmen & Poschlod, 2008), три і більше авторів – (Zlobin et al., 2009; Trnka et al., 2016).

 Додаткові вимоги до тексту:

- рекомендовано вживати у тексті активний залог;

- між числовими значеннями і скороченою назвою одиниці виміру величини слід ставити нерозривний інтервал (!);

- усі цитати подавати мовою статті (незалежно від мови оригіналу) і обов’язково супроводжувати їх посиланнями на джерело та конкретну сторінку (наприклад, (Ivanov, 2016, c. 23));

- абревіатуру слід уводити у текст у дужках після першого згадування відповідного повного словосполучення;

- скорочення грошових, метричних, часових одиниць (грн, мл, км, с тощо), а також скорочення млн, млрд писати без крапки;

- важливо у рукописі розрізняти символи «-», «–» та «—». Останній із них у рукописах не використовують;

- у статті не допускається скорочення наукових термінів

- обов’язковим є застосування міжнародно визнаних знаків і символів (одиниці СІ).

- назви таксонів і синтаксонів виділяються курсивом. Повна назва таксону наводиться лише один раз при першому згадуванні (Quercus robur L.). Далі у тексті назва виду подається у скороченому вигляді – Q. robur.

 

СТРУКТУРА СТАТТІ:

Індекс УДК (зліва без абзацного відступу);

Заголовок статті повинен коротко інформувати про її зміст, містити не більше 14 слів і бути цікавим для міжнародної наукової спільноти (великими літерами по центру).

Інформація про авторів повинна містити наступну інформацію: прізвище, ім’я, по-батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, назва установи, місто, країна, ORCID, електронна пошта. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/

! Якщо в статті декілька співавторів, то інформація про автора подається на кожного з них окремо.

Складові елементи статті (із виділенням по тексту статті):

  1. Вступ (Introduction) (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з актуальними науковими і практичними проблемами, аналіз останніх досліджень та публікацій, мета власного дослідження). Всі ці складові входять до складу вступу, але як окремі елементи не виділяються. Під час аналізу останніх досліджень і публікацій, обов’язково мають бути не менше 15публікацій за останні 5 років із індексом doi, переважно англомовні.
  2. Матеріали і методи досліджень (Materials and Methods) (вихідний матеріал, методика й умови проведення досліджень). Розділ повинен містити детальну та повну інформацію щодо ходу і методи дослідження. За необхідності розділ поділяють на підрозділи.
  3. Результати (Results) (включає викладення результатів дослідження). Використовуються рисунки і таблиці.
  4. Обговорення (Discussion) (обґрунтування результатів дослідження та їх співставлення з існуючими у цій чи близькій сферах). В обговоренні необхідно узагальнити результати і порівняти їх із 10–20 результатами інших досліджень).

! Розділи «Результати» та «Обговорення» не можна об’єднувати в один розділ статті.

  1. Висновки (Conclusions) (наводяться основні результати дослідження, акцентується увага на новизні і практичному застосуванні отриманих даних, а також на перспективах подальших досліджень з цього напряму). Висновки включають 5–10 речень і подаються суцільним текстом.
  1. Бібліографічні посилання (References).

1) Перелік літературних посилань наводиться за алфавітом.

2) Загальна кількість посилань – не менше 30-ти для оригінальної статті і не менше 100 – для оглядової.

3) Опис публікації повинен включати всіх авторів, не скорочуючи їх кількість.

4) Посилання на дисертації, інтернет-публікації, автореферати, звіти, нормативні документи певних держав не бажані.

5) Оформлення літературних джерел у бібліографічному списку має відповідати вимогам стандарту American Psychological Association (АРА) (www.crossref.org). Для транслітерації українських бібліографічних джерел рекомендуємо використовувати http://ukrlit.org/transliteratsiia, російських джерел – https://translit.net. Якщо літературне джерело має digital object identifier (doi), то він має бути вказаний після даних щодо цієї публікації.

Приклад оформлення бібліографічного списку:

Книги:

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2019). Title of book. Publishing house, City. doi

Гродзинський, Д. М. Чотиримовний словник назв рослин (українсько-російсько-англійсько-латинський). Фітосоціоцентр, Київ. doi (за наявності).

Після транслітерації назва публікації має наступний вигляд (у квадратних дужках наводиться переклад назви публікації англійською мовою у відповідності до англомовних резюме, розміщених у даних виданнях):

Grodzyns'kyj, D. M. Chotyrymovnyj slovnyk nazv roslyn (ukrai'ns'ko-rosijs'ko-anglijs'ko-latyns'kyj) [A four-language dictionary of plant names (Ukrainian-Russian-English-Latin)]. Fitosociocentr, Kyi'v, 312 (in Ukrainian). doi (за наявності).

Статті у журналах:

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2019). Title of article. Title of Journal, vv(n), pp–pp. doi

Zlobin, Yu. A. (2018). Algoritm ocіnky vіtalіtetu osobin roslin і vіtalіtetnoy struktury fіtopopuljacіj [An algorithm for assessing the vitality of plant individuals and the vitality structure of phytopopulations]. Chornomors’k. bot. z., 14(3), 213–226 (in Ukrainian).

  1. Анотації двома мовами (українською та англійською) із зазначенням П.І.Б. автора (авторів), назви статті, ключових слів.

Обсяг анотацій (як англійською, так і українською мовами) – 2000–2500 знаків.

Анотації мають бути чіткими, інформативними, оригінальними, змістовними, написаними якісною англійською мовою.

Текст анотації має бути структурованим і включати наступні елементи, які окремо не виділяються: вступне речення, стислий опис методів дослідження, опис основних результатів (50–70 % обсягу анотації) та лаконічні висновки. Анотація містить інформацію про основний зміст статті.

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК 619:618.112:615.36:61

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ АНАФРОДИЗІЇ У КОРІВ ТА РЕМОНТНИХ ТЕЛИЦЬ ДОСЛІДНОГО ГОСПОДАРСТВА

Бондаренко Ірина Вікторівна
кандидат ветеринарних наук, доцент
Сумський національний аграрний університет (м. Суми, Україна)
ORCID: 0000-0002-1019-3446
iryna.bondarenko@snau.edu.ua

Рентабельність молочного скотарства в господарствах Сумської області лишаться невирішеним питанням й дотепер, оскільки показники відтворної здатності корів маточного поголів’я та ремонтних телиць потребують аналізу та корекції.
Ключові слова: корови, телиці парувального віку, кількість отелів за рік, анафродизія, безрезультатні осіменіння. (обсяг анотації 2000–2500 знаків)

Вступ. Прибуткове ведення молочного скотарства, можливе за умов детально збалансованої організації процесу ритмічного відтворення корів основного стада …
Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводились в «Надь» Лебединського району Сумської області на коровах голштінофризької породи протягом 2019–2020 років (Boltovskaya, M.N., 2002). …
Результати досліджень. Отримані результати викладені та проаналізовані в таблицях 1,2,3. Значний відсоток корів маточного поголів’я та ремонтних телиць було вибракувано в зв’язку з …
Обговорення. Науковці не визначають єдиних термінів тривалості сервіс-періоду, проте стале зростання останнього, погіршує показники відтворення …
Висновки. Найбільший відсоток від вибракуваних корів та ремонтних телиць склали тварини з анафродизією: 2019 році 33,7% від загальної кількості вибракуваних тварин, у 2020 році –51,10%…

Бібліографічні посилання:

  1. Kharuta, H. & Vlasenko V. (2002). Efektyvnist stymuliatsii ta synkhronizatsii stadii zbudzhennia statevoho tsyklu u vysokoproduktyvnykh koriv. Veterynarna medytsyna Ukrainy, 11, 23-31. (in Ukrainian).

Irina Bondarenko, PhD, Sumy National Agrarian University (Sumy, Ukraine)
ANALYSIS OF INTERBREEDING AND AGE-DEPENDENT INDEXES OF REPRODUCTIVE ABILITY OF COWS
The profitability of dairy farming in the farms of Sumy region will remain an unresolved issue to this day, as the indicatorsof reproductive capacity of breeding cows and repair heifers need analysis and correction. Inadequate feeding and inadequate care of pregnant cows and parturients are often added to this.
Key words: cows, heifers of mating age, number of hotels per year, anaphrodisia, fruitless inseminations. (обсяг анотації 2000–2500 знаків)

 Дата надходження до редакції: 20.09.2020 р.