UPGRADING OF OP–2000 SPRAYER FOR PROTECTION OF BLACK CURRANTS AGAINST SUCKING PESTS

Keywords: black currant, sucking phytophages, upgraded sprayer, productivity indicators, special structural moving parts

Abstract

Due to its taste, dietary, vitamin and consumer qualities, black currant is quite common crop for many farms and backyards. But unfortunately, like many other crops, it is prone to disease and pest damage, especially by pests with a prickly-sucking mouth apparatus. Therefore, the protection technology of black currants is currently a topical issue. The authors of the research propose the use of an upgraded OP–2000 sprayer with the improved features of special structural moving parts, for better efficiency of black currant bushes spraying. It was proved that the density of sucking phytophages decreased when sprayed with modernized, updated OP–2000 sprayer. Accordingly, the population rate of large currant aphid decreased by 0.34, redcurrant head aphid by 0.36, currant bud mite by 0.29 and common spider mite by 0.23 units compared to the use of OP-2000 rod sprayer. Researchers found out that the reduction in the number of sucking pests on blackcurrant plants had a positive effect on the formation of berries, and on an increase in the weight of 1000 berries, as well as on the weight of berries from the bush, which increased yields by 2.9 t/ha compared to the control version and 0.6 t/ha compared to the variant where a rod sprayer was used. The use of the device with special structural moving parts for the modernization of the OP–2000 sprayer provided an increase in economic efficiency. Thus, the net profit when using upgraded OP–2000 sprayer was UAH 63459–69587 /ha, profitability 350–362 %. When using the upgraded sprayer, the net profit increased by UAH 6128 per hectare, the profitability of the harvest – by 12 % compared to the use of a rod sprayer. Research data on the creation of special moving parts (SMP) was conducted for the first time and may be continued with further improved designs of the protection system of berry crops from pests.

References

1. Bakalova, A. V., Tkalenko, H. M., Grytsiuk, N. V., Derecha, O. A. & Shchepanivskyi, D. S. (2019). Fenolohichni osoblyvosti rozvytku smorodynovoi vuzkotiloi zlatky v nasadzhenniakh smorodyny chornoi v umovakh Polissia Ukrainy. Visnyk PDAA, 3, 65–71. doi: 10.31210/visnyk2019.03/08/ (in Ukrainian).
2. Bakalova, А. V., Grytsiuk, N. V., Stoliar, S. H., & Tkalenko, N. М. (2020). Special aspects of the development of black currant bushes depending on weediness level in the Ukrainian Рolissia. Ukrainian Journal of Ecology, 10(4), 18–22. doi: 10.15421/2020_161 (in Ukrainian).
3. Berk, P., Belsak, A., Stajnko, D., Lakota, M., Muskinja, N., Hocevar, M., & Rakun, J. (2019). Intelligent automated system based on a fuzzy logic system for plant protection product control in orchards. Іnternational journal of agricultural and biological engineering, 12(3), 92–102. doi: 10.25165/j.ijabe.20191203.4476.
4. Bondarenko, T. V. (2017). Innovatsiinyi rozvytok yak umova efektyvnoho funktsionuvannia sadivnytskykh pidpryiemstv. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia Ekonomichni nauky, 24(1), 92–96 (in Ukrainian).
5. Borisenko, I. B., Meznikova, M. V., & Ulybina, E. I. (2020) Nauchnye aspekty tekhnicheskoj modernizacii opryskivatelej dlya himicheskoj zashchity podsolnechnika. Izvestie Nizhnenovgorodskogo agrouniversitetskogo kompleksa: nauka i vysshee professional’noe obrazovanie, 4 (60), 341–348 (in Russian). doi: 10.32786/2071-9485-2020-04-33
6. Broring, J., & von Horsten, D. Nozzle (2019). Combinations and Arrangements for Use of a Tramline Deactivation on Field Sprayers, Gesunde рflanzen, 71, 45–49. doi: 10.1007/s10343-019-00449-7.
7. Chebotok, E.M. (2019). Dobrohot – novyiy sort smorodinyi chernoy. Sovremennoe sadovodstvo, 2, 63–68. doi: 10.24411/2312-6701-2019-10210 (in Russian).
8. Chrzanowski, G., Leszczynski, B., Czerniewicz, P., Sytykiewicz, H., Matok, H., Krzyzanowski, R., & Sempruch, C. (2012). Effect of phenolic acids from black currant, sour cherry and walnut on grain aphid (Sitobion avenae F.) development. Сrop protection, 35, 71–77. doi: 10.1016/j.cropro.2012.01.005.
9. Drozda, V. F., & Kocherha, M. O., (2012). Zakonomirnosti funktsionuvannia ta kontrol chyselnosti kompleksu chlenystonohykh (Arthropoda) v nasadzhenniakh chornoi smorodyny (Ribes nigrum l.) za tekhnolohiiamy orhanichnoho sadivnytstva. Sadivnytstvo, 65, 144–151 (in Ukrainian).
10. Duvnjak, V., & Banaj, D. (2004). Good professional practice in plant protection and proper use of sprayers. Аctual tasks on agricultural engineering, 32, 341–346.
11. El-Sayed, A., Revell, J., Jimenez-Perez, A., Harper, A. & Suckling, D. (2016). Identification of a floral-derived kairomone for currant clearwing, Synanthedon tipuliformis. Chemoecology, 26(5), 187–193. doi: 10.1007/s00049-016-0218-9.
12. Hoffmann, L. L., Roehrig, R., Boller, W., & Forcelini, C. A. (2019). Deposition and coverage of soybean leaf surfaces by sprays applied using different assisted boom sprayer systems. Engenharia аgricola, 39(2), 198–207. doi: 10.1590/1809-4430-Eng.Agric.v39n2p198-207/2019.
13. Khomenko, I. I., & Slon, A. S. (2014). Zakhyst chornoi smorodyny (Ribes nigrum l.) vid shkidnykiv i khvorob u zoni Lisostepu Ukrainy. Sadivnytstvo, 68, 285–289 (in Ukrainian).
14. Kireev, I. M. & Koval’, Z. M. (2018). Modernizaciya i razrabotka novyh obrazcov opryskivatelej. Agrobiznes,3, 25-29 (in Russian).
15. Li, H., He, Y.J., Qin, C.B., Liu, D. Q., & Zhang, K. F. (2019). Еcological analysis on spray performance of multi-rotor unmanned aerial sprayer in soybean fiel. Ekoloji, 28(107), 4573–4579.
16. Makova, N. E., & Bogdanova, O. E. (2020). Statisticheskie svoystva pokazateley rosta i plodonosheniya smorodinyi. Vestnik Krasnoyarskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, 1, 12–17 (in Russian). doi: 10.36718/1819-4036-2020-1-12-17
17. Melnyk, O. V., & Lychenko, I. O. (2013). Pisliazbyralnyi zakhyst chornoi smorodyny: Poliskyi dosvid, Novyny sadivnytstva, 2, 1–7 (in Ukrainian).
18. Mitchell, C., Brennan, R. M., Cross, J. V., Johnson, S. N. (2011). Arthropod pests of currant and gooseberry crops in the UK: their biology, management and future prospects, Аgricultural and forest entomology, 13(3), 221–237. doi: 10.1111/j.1461-9563.2010.00513.
19. Morocko-Bicevska, I., Stalazs, A., Lacis, G., Laugale, V., Balke, I., Zulge, N., & Strautina, S. (2021). Cecidophyopsis mites and blackcurrant reversion virus on Ribes hosts: Current scientific progress and knowledge gaps. Аnnals of applied biology, 8. doi: 10.1111/aab.12720.
20. Munck, I., Tanguay, P., Wehner, J., & Villani, S.M. (2015). Impact of White Pine Blister Rust on Resistant Cultivated Ribes and Neighboring Eastern White Pine in New Hampshire, Plant disease, 99(10), 1374–1382. doi: 10.1094/PDIS-12-14-1338-RE.
21. Pedersen, H. L. (1998). Field resistance of black currant cultivars (Ribes nigrum L.) to diseases and pests. Fruit varieties journal, 52(1), 6–10.
22. Osokina, N., Kostetska, K., Herasymchuk, O., Tkachenko, H., Podpriatov, H., Pusik, L., Falendysh, N., Bobel, I., & Belinska, K. (2021). Development of temperature regime of storage of frozen black currants. Technology and Equipment of Food Production, 2, 11(110), 33–40 (in Ukrainian). doi: 10.15587/1729-4061.2021.230139
23. Pinchuk, N.V., & Kovalenko, T.M., (2021). Efektyvnist kontroliu chyselnosti brunkovoho smorodynovoho klishcha (Secidophyopsis ribis Westw.) u sortovykh ahrofitotsenozakh chornoi smorodyny, Silske hospodarstvo ta lisivnytstvo, 20, 139–155. doi: 10.37128/2707-5826-2021-11 (in Ukrainian).
24. Postolenko, L. V., (2016). Biolohichni osoblyvosti rozvytku smorodyny chornoi zalezhno vid vplyvu mulchuvannia gruntu. Visnyk NUVHP. Seriia «Silskohospodarski nauky», 3(75), 121–128 (in Ukrainian).
25. Pysarenko, V. M., Pysarenko, P. V., Ponomarenko, S. V., & Shapoval, V. F. (2017). Orhanichne zemlerobstvo dlia pryvatnoho sektora / za red. V.M. Pysarenka. Poltava, 140 (in Ukrainian).
26. Sanchez-Hermosilla, J., Rincon, V. J., Paez, F. C., Perez-Alonso, J., & Callejon-Ferre, A. J. (2021). Valuation of the Effect of Different Hand-Held Sprayer Types on a Greenhouse Pepper Crop, Аgriculture-basel, 11(6), 532. doi: 10.3390/agriculture11060532.
27. Suchkova, V. M., & Morhun, O. V. (2015). Ekolohichni problemy plodovykh sadiv, Zakhyst i karantyn roslyn, 10, 8–9 (in Ukrainian).
28. Stepanova, N. A. (2018). Zaschita smorodinyi chYornoy ot vrediteley. Vestnik agrarnoy nauki, 5 (74), 104–108 (in Russian). doi: 10.152171/48484
29. Vityaz, S. N., & Golovina, E. A. (2015). Рrimenenie ekologicheski bezopasnyih sredstv dlya kontrolya chislennosti fitofagov chYornoy smorodinyi v usloviyah Kemerovskoy oblasti, Dostizhenie nauki i tehniki APK, 29, 49–51 (in Russian).
30. Voitiuk, V. M. Baranovskyi, V. M. & Bulhakov, D. H. (2005). Silskohospodarski mashyny. Osnovy teorii ta rozrakhunku. Vyshcha osvita, Kyiv, 464 (in Ukrainian).
31. Zaika, P. M. (2002). Teoriia silskohospodarskykh mashyn: navch. posibnyk // T. 1 : Mashyny dlia zakhystu roslyn vid shkidnykiv i khvorob. OKO, Kharkiv, 272 (in Ukrainian).
32. Zhidehina, T. V., Rodyukova, O. S., & Gureva, I. V. (2017). Vliyanie bio– i abioticheskih faktorov sredyi na produktivnost smorodinyi chernoy. Dostizhenie nauki i tehniki APK, 31, 68–71 (in Russian).
Published
2022-02-21
How to Cite
Bakalova, A. V., Gritsyuk, N. V., & Tytarenko, V. Y. (2022). UPGRADING OF OP–2000 SPRAYER FOR PROTECTION OF BLACK CURRANTS AGAINST SUCKING PESTS. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Agronomy and Biology, 45(3), 3-9. https://doi.org/10.32845/agrobio.2021.3.1