CARBON GAS EMISSIONS AND MICROBIOLOGICAL ACTIVITY OF SOILS UNDER DIFFERENT AGRICULTURAL PURPOSES IN CONDITIONS OF WESTERN POLISSIA

Keywords: climate change, warming, organic carbon, carbon dioxide production, soil respiration, microbiological activity

Abstract

The article analyzes the research of the main processes associated with the transformation of organic matter on reclaimed soils of the Western Polissya region of Ukraine. An analysis of changes in climatic conditions in the study area over the past decades was also conducted and the impact of these changes on soil productivity was determined. The process describes the problem of organic carbon loss associated with current global warming trends, as rising average annual air temperatures increase the intensity of carbon dioxide emissions from the soil, leading to poor fertility and even loss of humus. Measurement of the intensity of carbon dioxide emissions from the soil surface was performed on different types of reclaimed soils, namely: sod-podzolic, peat and meadow-swamp, using a portable gas analyzer Testo 535. One of the conditions for the research is the state of these soils for different agricultural purposes, so the research was conducted on: virgin lands, partially disturbed lands set aside for growing berries, including blueberries, plowed lands for agricultural use. Studies have also been conducted to determine the microbiological activity of the soil cover, as this indicator directly affects the productivity of the fertile layer, as microbiological activity includes metabolic processes and reactions that occur in the soil layer involving microflora and microfauna. In particular, studies were conducted to determine the activity of cellulosolytic microorganisms by the method of intensity of decomposition of linen E.M. Mishustin on organogenic and mineral soils for various agricultural purposes. Listed several of recommendations for the regulation of organic carbon in terrestrial ecosystems, which are primarily related to the emission of carbon dioxide from the soil into the atmosphere. The recommended measures are aimed at slowing down the decomposition processes of decomposition of organic compounds in the soil and improving the conditions for their consolidation.

References

1. Andreyuk, K.I., Iutynsʹka, H.O. & Antypchuk, A.F. (2001). Funktsionuvannya mikrobnykh tsenoziv v umovakh antropohennoho navantazhennya [Functioning of microbial coenoses in the conditions of anthropogenic loading].Oberehy, K., 240 (in Ukrainian).
2. Antypchuk, A.F., Pilyashenko-Novokhatnyy, A.I., Yevdokymenko, T.M. (2011). Praktykum z mikrobiolohiyi [Workshop on microbiology]. Universytet «Ukrayina», 156 (in Ukrainian).
3. Baliuk, S. A., Medvediev, V. V., Tarariko, O. H., Hrekov, V. O. & Balaiev, A. D. (2010). Natsionalna dopovid pro stan rodiuchosti gruntiv Ukrainy [National report on the state of soil fertility of Ukraine]. Kyiv. Мinisterstvo ahrarnoi polityky Ukrainy. 14 (in Ukrainian).
4. Chornii, S. H. (2018). Otsinka yakosti gruntiv. Navchalnyi posibnyk [Assessment of soil quality. Tutorial]. Mykolaivskyi natsionalnyi ahrarnyi universytet. Mykolaiv. 35–36 (in Ukrainian).
5. Fábio Lino Soares Jr., Itamar Soares Melo, Armando Cavalcante Franco Dias, Fernando Dini Andreote (2012). Cellulolytic bacteria from soils in harsh environments. World Journal of Microbiology and Biotechnology № 28, 2195–2203 (in English).
6. Hanhur, V. V., Sakhatsʹka, V. M. (2019). Mikrobiolohichna aktyvnistʹ gruntu za riznykh sposobiv obrobitku. [Microbiological activity of soil by different methods of cultivation]. Visnyk Poltavsʹkoyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi, 4, 13–19 (in Ukrainian).
7. Heletukha, H. (2007). Kiotsʹkyy protokol ta dodatkovi investytsiyi v enerhozberezhennya. Enerhetyka ta rynok: informatsiyno-analitychne vydannya [Energy and the market: information-analytical publication], 28–33 (in Ukrainian).
8. Hnatyuk, T. O., Zhuravelʹ, S. V. (2018). Osoblyvosti vplyvu mikrobiolohichnoyi aktyvnosti gruntu za riznykh system udobrennya na produktyvnistʹ konyushyny [Features of the influence of soil microbiological activity under different fertilizer systems on clover productivity]. Ahropromyslove vyrobnytstvo Plissya 11, 131–134 (in Ukrainian).
9. Hupenko, O. V. (2013). Tselyulozolitychna aktyvnistʹ gruntu v rizny khkorotkorotatsiynykh sivozminakh [Cellulolytic activity of soil in different short-rotation crop rotations]. Visnyk KHNAU №1, Zemlerobstvo. 176–180 (in Ukrainian).
10. Ivaniuta, S. P., Kolomiiets, O.O., Malynovska, O. A. & Yakushenko, L.M. (2020). Zmina klimatu: naslidky ta zakhody adaptatsii: analitychna dopovid. [Climate change: consequences and adaptation measures: an analytical report]. Kyiv : Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen, 5 (in Ukrainian).
11. Ivashchenko, O.O., Ivashchenko, O. O. (2008). Shlyakhy adaptatsiyi zemlerobstva v umovakh zminy klimatu [Ways of adaptation of agriculture in the conditions of climate change]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Natsionalʹnoho naukovoho tsentru «Instytut zemlerobstva UAAN», 15–21 (in Ukrainian).
12. Kucher, A. (2016). Ekoloho-ekonomichna otsinka emisiyi SO2 z gruntiv za riznykh rivniv antropohennoho navantazhennya [Ecological and economic assessment of CO2 emissions from soils at different levels of anthropogenic load]. Ekonomika silʹsʹkoho hospodarstva ta resursiv, 45–64 (in Ukrainian).
13. Kudrya, S. Í., Degtyar’ova, Z. O., Kudrya, N. A. (2020). Tselyulozolitychna aktyvnistʹ gruntu za riznoho nasychennya korotkorotatsiynoyi sivozminy sonyashnykom [Cellulosolytic activity of soil at different saturation of short-rotation crop rotation with sunflower]. Materialy konferentsiyi: «Suchasnyy stan nauky v silʹsʹkomu hospodarstvi ta pryrodokorystuvanni: teoriya i praktyka (20 lystopada 2020 r.)», 94–96 (in Ukrainian).
14. Kurganova, I. N. (2010). Emissiya i balans dioksida ugleroda v nazemnyih ekosistemah Rossii: avtoreferat dissertatsii na soiskanme uchenoy stepeni doktora biologicheskih nauk: spetsialnost 03.00.27 «pochvovedenie», 03.00.16 «ekologiya» [Emission and balance of carbon dioxide in terrestrial ecosystems of Russia]. Moskva, 21 (in Russian).
15. Obshchiya, E. N. & Khripunov A.I. (2019) Tsellyulozorazlagayushchaya aktivnost’ pochvy v usloviyakh sklonovykh zemel’ landshaftov kak odin iz elementov yeyo biologicheskoy aktivnosti [Cellulose-decomposing activity of the soil in the conditions of sloping lands of landscapes as one of the elements of its biological activity], № 2(12). 25–28 (in Russian).
16. Panasenko, V. M., Yatsuk, I. P., Tevoryan, O. I. (2015). Periodychnu dopovid pidhotovleno na osnovi materialiv 9 turu (2006–2010 roky) ahrokhimichnoho obstezhennia zemel silskohospodarskoho pryznachennia [The periodic report was prepared on the basis of materials of the 9th round (2006–2010) of agrochemical survey of agricultural lands]. Derzhavna ustanova «Instytut okhorony gruntiv Ukrainy», Kyiv, 49 (in Ukrainian).
17. Pasenko, A. V., Sakun, O. A., Nykyforova, O. O., Dudnik, O. V., Kamynina, M. Yu. (2016). Biolohichna aktyvnistʹ gruntiv pry ahrokhimichniy melioratsiyi netradytsiynymy dobryvamy [Biological activity of soils in agrochemical reclamation with non-traditional fertilizers]. Ekolohichna bezpeka, 2(22), 97–101 (in Ukrainian).
18. Pohromsʹka, Y. A. A. (2019). Mikrobiolohichna aktyvnistʹ chrnozemu zvychaynoho zalezhno vid obrobitku gruntu [Microbiological activity of common chernozem depending on tillage]. Visnyk Umansʹkoho natsionalʹnoho universytetu sadivnytstva, 2, 33–38 (in Ukrainian).
19. Shahuta, O. M., Hulay, L. D. (2015). Balans humusu gruntiv Volynsʹkoyi oblasti ta shlyakhy yoho stabilizatsiyi [Balance of humus of soils of Volyn region and ways of his stabilization]. Visnyk KHNU imeni V.N. Karazina, seriya «Ekolohiya», 13, 86–90 (in Ukrainian).
20. Sherstoboyeva, O. V., Chabanyuk, YA.V. (2008). Biolohichna aktyvnistʹ hruntu za riznykh system udobrennya [Biological activity of soil under different fertilizer systems]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Umansʹkoho DAU, 240–247 (in Ukrainian).
21. Syabruk, O. P. (2013). Otsinka vtrat vuhletsyu z chornozemu typovoho za riznykh sposobiv obrobitku ta system udobrennya [Estimation of carbon losses from typical chernozem by different tillage methods and fertilizer systems]. Ahrokhimiia i gruntoznavstvo, Kharkiv, 140–146 (in Ukrainian).
22. Syabruk, O. P., Akimova, R. V., Hvozdik, V. B. (2019). Vplyv pohodnykh umov na sezonnu ta bahatorichnu dynamiku emisiyi СO2 z chornozemu opidzolenoho [Influence of weather conditions on seasonal and long-term dynamics of CO2 emissions from podzolic chernozem]. Materaily vseukrayinsʹkoyi naukovoyi konferentsiyi Gruntoznavcho-heohrafichna nauka i praktyka – tradytsiyi ta sʹohodennya, 195–204 (in Ukrainian).
23. Sуabruk, O.P. (2015). Udoskonalennia instrumentalnoho metodu kontroliu emisii СO2 z poverkhni gruntu [Improving the instrumental method of controlling CO2 emissions from the soil surface]. Ahr okhimiia i gruntoznavstvo, Kharkiv, 123–128 (in Ukrainian).
24. Trofymenko, P. I., Trofymenko, N. V.(2018). Intensyvnistʹ emisiyi CO2 z gruntiv Polissya pid chas vehetatsiyi kulʹtur ta dominantnistʹ zumovlyuyuchykh yiyi chynnykiv [Intensity of CO2 emissions from Polissya soils during vegetation of crops and dominance of its determining factors]. Melioratsiya i vodne hospodarstvo, 107(1). 47–54 (in Ukrainian).
25. Tsentrylo, L. V. (2019). Biolohichna aktyvnist gruntu za riznykh system udobrennia soniashnyku ta obrobitku gruntu [Biological activity of soil under different systems of sunflower fertilization and tillage]. Tavriiskyi naukovyi visnyk, 108. 117–122 (in Ukrainian).
26. Vasilev, I. P., Tulikov, A. M. & Bazdyirev, G.I. (2004) Praktikum po zemledeliyu. [Workshop on agriculture]. KolosS. Moskva, 255 (in Russian).
27. Vyshensʹka, I. H., Rudʹko, M. A. (2018). Emisiya СO2 gruntu i pidstylkylisovykh fitotsenoziv riznoho typu [CO2 emissions of soil and litter of phytocenoses of different types]. Naukovi zapysky NaUKMA. Biolohiya ta ekolohiya tom 1, 43–47 (in Ukrainian).
28. Yeshchenko, V. O. (2011). Do metodyky vyznachennya biolohichnoyi aktyvnosti gruntu [To the method of determining the biological activity of soil]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Umansʹkoho natsionalʹnoho universytetu sadivnytstva: Ahronomiya, 77, 21–26 (in Ukrainian).
29. Zinchuk, М. I., Bondarchuk, S. P., Bondarchuk, L. F., Merlenko, I. M., Fedoniuk, M. А., Kovalchuk, N. S. (2021). Dynamika humusu ta osnovnykh elementiv zhyvlennya u gruntakh Volynsʹkoyi oblasti [Dynamics of humus and basic nutrients in the soils of Volyn region]. Visnyk Natsionalʹnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannya, 1(93), 90–100 (in Ukrainian).
30. Мiroshnychenko, M. M., Shymelʹ, V. V., & Syabruk, O. P. (2011). Dynamika emisiyi СO2 za riznykh sposobiv obrobitku gruntu [Dynamics of CO2 emissions under different methods of tillage]. Ahrokhimiya i gruntoznavstvo, Kharkiv, 11–14 (in Ukrainian).
Published
2022-07-21
How to Cite
Gavryliuk, V. A., & Melymuka, R. Y. (2022). CARBON GAS EMISSIONS AND MICROBIOLOGICAL ACTIVITY OF SOILS UNDER DIFFERENT AGRICULTURAL PURPOSES IN CONDITIONS OF WESTERN POLISSIA. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Agronomy and Biology, 47(1), 42-47. https://doi.org/10.32845/agrobio.2022.1.6