Characteristics of cows of Ukrainian Black-and-White and Red-and-White structure dairy breeds by measurements and body indices

Keywords: Ukrainian Black-and-White dairy, Ukrainian Red-and-White dairy, measurements, indices, conformation

Abstract

In the aspect of studies of cows of Ukrainian Red-and-Black and Black-and-White dairy breeds by type, animals were estimated by measurements and body structure indices in the age-related dynamics to characterize the development of cows by conformation at this stage of their improvement. The experiments were conducted in herds of stud farms for breeding Ukrainian Black-and-White dairy breed of AE "Mayak" of Zolotonosha district in Cherkasy region and LLC "Vladana" of Sumy district in Sumy region, farms for breeding of Ukrainian Red-and-White dairy breed of agricultural enterprise "Mayak" in Cherkasy region and LLC «Mlynіvskyi complex» of Romny district in Sumy region. Average height at the withers cows firstborn Ukrainian Red-and-White (132.6 and 134.5) and Black-and-White (133.3 and 136.2 cm) dairy breeds and at the rump (142.4 and 142.3 and 143, 3 and 144.5 cm) indicate primarily about satisfactory conditions of growing replacement heifers with slightly higher rates in favor of animals Ukrainian Black-and-White dairy breed. The best development of the body of first-born cows of the Ukrainian Black-and-White dairy breed was evidenced by the indices of depth measurements and girth of the breast, by which they are with a significant difference, respectively by 0.6 and 1.8 (P <0.001) and 1.6 (P <0.001) and 2.7 cm (P <0.01), exceeded the peers of the Ukrainian Red-and-white. The average levels of latitudinal measurements (width in hip bones, hip joints and gluteal humps) obtained characterize well the development of the pelvic part of the first-born cows of the controlled breeds and are important indicators of the conformation of the cows. Significant difference of different degrees in favor of cows of Ukrainian Black-and-White dairy breed was found by width in hip bones - 0.1 and 0.5 cm (P <0.001), hipbone - 0.4 and 0.7 cm (P <0.05) and in the ischium humps - 1.0 and 1.2 cm (P <0.001). Based on the results of studies, the average indices of pastern circumference showed that animals at this stage of selection have a strong dense type of constitution with the best expression of dairy type of cows of the Ukrainian Black-and-White dairy breed, in which the difference was 0.4-0.7 cm compared to peers of Ukrainian Red-and-White (P <0.001). The overall development of the chest in the first-born cows of the Mayak stud farm was good enough, as evidenced by the average indices of the chest index. However, a significant difference in favor of cows of the Ukrainian Black-and-White dairy breed of 2.3% by the pelvic index, 3.4% by the breast, 1.5% by the deep-chested and 1.2% by the broad-chested, indicates a better development in the animals of this breed in depth at compared to the peers of the Ukrainian Red-and-White dairy. In general, the estimation of the conformation of cows of Ukrainian dairy breeds by measurements and indices of the body structure in terms of lactations indicates the positive dynamics of the formation of conformation of animals in the dairy type. Animals are characterized by height, size, well-developed chest, broad pelvis.

References

1. Borisenko, E.Ya., 1967. Razvedenie sel'skokhozyaystvennykh zhivotnykh [Breeding of farm animals]. Moskva: Kolos.
2. Burkat V.P. and Yovenko I.V., 2004. Liniina otsinka koriv za typom [Linear evaluation of cows by type]. Kyiv: Ahrarna nauka.
3. Gar'kavyj F.L.,1974. Selekcija korov i mashinnoe doenie [Breeding of cows and machine milking]. Moskva: Kolos.
4. Krasota V.F., Lobanov V.T., and Dzhaparidze T.G., 1983. Razvedenie sel'skohozjajstvennyh zhivotnyh. 2-e izd., pererab. i dop. [Breeding of farm animals. 2nd ed., revised. and add.]. Moskva: Kolos.
5. Ladyka, V.I., Khmelnychyi, L.M., and Salohub, A.M., 2010. Spoluchna minlyvist statei eksterieru koriv z molochnoiu produktyvnistiu [Correlative variability of the conformation type traits in cows with dairy productivity]. Zbirnyk naukovykh prats' Bilotserkivs'koho NAU, issue 3(72), pp. 9–11.
6. Leutina D.V., Cys' V.I., Kol'cov D.N., and Prishhep E.A. 2018. Jekster'ernye osobennosti i produktivnye kachestva korov buroj shvickoj porody otechestvennnoj selekcii [Exterior features and productive qualities of cows of brown Swiss breed of domestic selection]. Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal. no. 6(72), pp. 21–25. DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2018.72.6.025
7. Merkur'eva, E.K., 1977. Geneticheskie osnovy selektsii v skotovodstve [Genetic principles of selective breeding in cattle breeding]. Moskva: Kolos.
8. Polupan, Yu. P., 2013. Ontogenetic and breeding regularities formation of economically useful traits of Dairy cattle. Doctor's thesis of Agricultural sciences. Institute of Animals breeding and Genetics NAAS, Chubynske.
9. Salohub, A.M., 2011. Zviazok statei eksterieru koriv ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody z nadoiem [Relationship of cows conformation traits of Ukrainian Red-and-White dairy breed with milk yield]. Naukovyi visnyk natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia: Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva. Kyiv, issue 160(2), pp. 223–226.
10. Salohub, A.M., and Khmelnychyi, L.M., 2011. Osoblyvosti uspadkovuvanosti ta spoluchnoi minlyvosti oznak eksterieru koriv ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody [Features of heritability and correlative variability of the exterior traits of cows of Ukrainian Red-and-White dairy breed]. Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho NAU, issue 8, pp. 59–62.
11. Fedorovych, V.V., Orikhivskyi, T.V., and Babik, N.P., 2015. Zalezhnist molochnoi produktyvnosti koriv symentalskoi porody vid promiriv statei tila pislia yikh pershoho otelennia [Dependence of dairy productivity of Simmental cows on the measurements of body parts after their first calving]. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. Gzhytskoho. vol. 17, issue 1(3). pp. 218–225.
12. Khmelnychyi, L.M., 2010. Bazhanyi typ yak kryterii doboru koriv molochnoi khudoby za eksterierom [Desired type as a criterion for selection Dairy cattle according to the exterior]. Visnyk Sumskoho NAU, issue 10(18), pp. 137–149.
13. Khmel'nychyy, L.M., 2007. Otsinka eksterieru tvaryn v systemi selektsii molochnoi khudoby: monohrafiia [Estimation of animals conformation in the breeding system of dairy cattle: monograph]. Sumy: “Mriya–1”.
14. Khmel'nichiy, L. M., and V. V. Vecherka. 2014. Otsenka korov ukrainskoy krasno-pestroy molochnoy porody v sootnositel'noy izmenchivosti promerov i indeksov teloslozheniya [Assessment of cows of Ukrainian Red-and-White dairy breed in the correlative variability of measurements and body indexes]. Genetika i razvedenie zhivotnykh: Sankt-Peterburg, Pushkin, «OO Reklamnoe byuro “AZ”, issue 4, pp. 20–24.
15. Khmelnychyi, L.M., and Vechorka V.V., 2008. Osoblyvosti budovy tila koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi ta holshtynskoi porid [Features of the body structure cows Ukrainian dairy Black-and-White and Holstein breeds]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 42, pp. 318–326.
16. Khmel'nychyy, L. M., and V. V. Vechorka., 2015. Spoluchena minlyvist' promiriv ta indeksiv budovy tila z nadoyem koriv ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody [Сorrelated variability of measurements and indices of body structure with milk yield of cows Ukrainian Black-and-White Dairy breed]. Rozvedennya i henetyka tvaryn, issue 50, pp. 96–102.
17. Khmelnychyi, L.M., Vechorka, V.V., and Khmelnychyi, S.L., 2018. Osoblyvosti eksteriernoho typu molochnoi khudoby riznoho pokhodzhennia ta spivvidnosna minlyvist liniinykh oznak z nadoiem koriv holshtynskoi porody [Features of exterior type of dairy cattle of different origin and correlative variability of linear traits with milk yield of Holstein cows]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, no. 56, pp. 77–84. doi: https://doi.org/10.31073/abg.56.10.
18. Chernyak, N.G., Goncharuk, O.P., Koziy, V.I., Chernyak, S.V. ed., V. K. Pestisa. 2017. Lineynaya otsenka korov ukrainskoy cherno-pestroy molochnoy porody Sel'skoe khozyaystvo – problemy i perspektivy [Linear estimation of cows of Ukrainian Black-and-White dairy breed. Agriculture - problems and prospects]. Sbornik nauchnykh trudov: Grodno.
19. Yatsenko, A.E. 1997. Lebedynskaia poroda krupnoho rohatoho skota [Lebedinskaya cattle breed]. Kyiv: “BMT”.
20. Kadarmideen, H.N., and Wegmann, S., 2003. Genetic parameters for body condition score and its relationship with type and production traits in Swiss Holsteins. J. Dairy Science. 86(11): 3685–3693. https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(03)73974-5
21. Larroque, H., and Ducrocq, V., 2001. Relationships between type and longevity in the Holstein breed. Genetic Selection and Evolution, 33: 39–59. DOI: 10.1186/1297-9686-33-1-39.
22. Zavadilová, L., Němcová, E. Štípková, M. and Bouška, J. 2009. Relationships between longevity and conformation traits in Czech Fleckvieh cows. Czech J. Anim. Sci., 54(9): 387–394. https://pdfs.semanticscholar.org › e5c0828f705dc
23. Zavadilová, L. and Štípková. M., 2012. Genetic correlations between longevity and conformation traits in the Czech Holstein population. Czech J. Anim. Sci., 57(3): 125–136. https://pdfs.semanticscholar.org ›
24. Zavadilová L., Štípková, M. Němcová, E. Bouška, J. and Matějíčková, J. 2009. Analysis of the phenotypic relationships between type traits and functional survival in Czech Fleckvieh cows. Czech J. Anim. Sci., 54(12): 521–531. https://www.agriculturejournals.cz › publicFiles.
Published
2019-09-30
How to Cite
Khmelnychyi , L., & Vechorka , V. (2019). Characteristics of cows of Ukrainian Black-and-White and Red-and-White structure dairy breeds by measurements and body indices. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, (3 (38), 62-72. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2019.3.8