Variability of linear conformation traits of the first-calf cows of Sumy intrabreed type of the Ukrainian Black-and-White dairy breed by different variants of selection of genealogical formations.

Keywords: first-calf cows, Ukrainian Black-and-White dairy breed, conformation type, sires, cross lines.

Abstract

In the aspect of research on cow's consolidation of Sumy intrabreed type of Ukrainian Black-and-White dairy by conformation, an estimation of first-calf cows was carried out using the linear classification method. The urgency of question was to study the influence on the conformation of cow methods of selection of sires using various combinations of genealogical formations. According to the results of the linear classification of sires' offspring of Valiant's parent line, there was a significant variability in the estimates of group traits within estimated combinations with maternal lines. The best-in-class of conformation traits characterizing the dairy type revealed the progeny of the first-calf cows received from intra-linear selection (84.2 scores) and cross lines of Valiant × S.T. Rokita (84.3 scores) and Valiant × Kheneve (84.0 scores). The worst traits of dairy type were expressed in first-calf cows, obtained as a result of cross lines of Valiant × Metta (82.2 scores), which with a significant difference inferior to peers obtained in the variants of intra-linear and interlinear selection, respectively on 2.0 and 1.1- 2.1 scores (P <0.05-0.001). The variability of estimates of the first-calf cows by group traits and final assessment in the variants of various linear combinations of the Matt's parent line with maternal Valiant, S.T. Rokita, Monfrech, Kheneve and Sjuprim differed significantly from each other and, in particular, from the level of offspring estimates obtained from internally - and interlinear selection of Holstein sires parental lines of Valiant with maternal Valiant, S.T. Rokita and Kheneve. In general, the best results in the system of 100-point evaluation by group traits and the final assessment of type were found in the variant of intra-linear selection of Valiant line and at its cross with maternal lines, the continuators of which were sires of Holstein breed. According to the assessment of descriptive traits, significant variability has been determined both within the groups of first-calf cows obtained from different interlinear combinations and within each estimated group. The best indicators of estimates of descriptive traits had cows in the selection variants which used sires of Holstein breed from the parent and maternal side.

References

1. Burkat, V.P., and Ladyka, V.I., 1996. Do pytannya stvorennya molochnoho typu buroyi khudoby. Udoskonalennya pleminnykh i produktyvnykh yakostey populyatsiyi buroyi khudoby. Materialy naukovo-vyrobnychoyi konferentsiyi 25-27 chervnya 1996 roku. K.: Asotsiatsiya "Ukrayina" [To the question of creating a dairy type of Brown cattle. Improvement of breeding and productive qualities of Brown cattle population. Materials of scientific and production conference June 25-27, 1996]. K.: Association "Ukraine", pp. 3–5.
2. Burkat, V.P., and Polupan, Yu.P., 2004. Rozvedennya tvaryn za liniyamy: henezys ponyat' i metodiv ta suchasnyy selektsiynyy kontekst [The genesis of concepts and methods, and modern selection context: breeding of animals by lines]. K.: Ahrarna nauka, pp. 68.
3. Efimova, L.V., Kulakova, T.V., Ivanova, O.V., and Ivanov, E.A., 2017. Vzaimosvjaz' mezhdu priznakami linejnoj ocenki jekster'era i molochnoj produktivnost'ju korov [The relationship between the traits of linear assessment of the conformation and milk production of cows]. Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, issue 3(44), pp. 115–124.
4. Vinnychuk, D.T. 1982. Struktura porody velykoyi rohatoyi khudoby [Structure breed of cattle]. Visnyk sil's'kohospodars'koyi nauky, issue 8, pp. 33–38.
5. Voronina, E., Strekozov, N., Ambrampal'skij, F., and Abylkasymov, D., 2007. Vlijanie variantov podbora korov na ih molochnuju produktivnost' [Influence of cow selection options on their dairy productivity]. Molochnoe i mjasnoe skotovodstvo, issue 4, pp. 8–10.
6. Hladiy, M.V., Polupan, Yu.P., Bazyshyna, I.V., Bezrutchenko, I.M., Polupan., N.L., 2014. Vplyv henetychnykh i paratypovykh chynnykiv na hospodars'ky korysni oznaky koriv [Influence of genetic and paratypical factors on economically useful traits of cows]. Rozvedennya i henetyka tvaryn, issue 48, pp. 48–61.
7. Zubets, M.V., Burkat V.P., Mel'nik Yu.F. [i dr.]; pod red. M.V. Zubtsa, V.P. Burkata. 1997. Genetika, selektsiya i biotekhnologiya v skotovodstve [Genetics, Breeding and Biotechnology in cattle breeding]. K.: “BMT”.
8. Dymchuk, A.V. 2008. Molochna produktyvnist' koriv podil's'koho zavods'koho typu ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody za riznykh variantiv pidboru [Dairy productivity of cows of Podilsky breed type of Ukrainian Black-and-White Dairy breeds for different variants of selection]. Rozvedennya i henetyka tvaryn : mizhvidomchyy tematychnyy naukovyy zbirnyk. K.: Ahrarna nauka, issue 42, pp. 55–62.
9. Zubets', M.V., and Polupan, Yu.P., 1996. Metody i znachennya ekster"yernoyi otsinky molochnoyi khudoby [Methods and importance of external evaluation of dairy cattle]. Novi metody selektsiyi i vidtvorennya vysokoproduktyvnykh porid i typiv tvaryn: Materialy naukovo-vyrobnychoyi konf., pp. 74–75.
10. Ignat'eva, N.L., 2018. Produktivnye kachestva cherno-pestrogo skota v zavisimosti ot lineynoy prinadlezhnosti [Productive qualities of Black-and-White cattle depending on linear affiliation]. V sbornike: Puti realizatsii Federal'noy nauchno-tekhnicheskoy programmy razvitiya sel'skogo khozyaystva na 2017-2025 gody. Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, posvyashchennoy 75-letiyu Kurganskoy oblasti. Pod obshchey redaktsiey S.F. Sukhanovoy, pp. 458–462.
11. Kochuk-Yashchenko, O.A., 2014. Liniyna otsinka typu i molochna produktyvnist' koriv ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody riznoyi liniynoyi nalezhnosti [Linear assessment of the type and milk productivity of cows Ukrainian Black-and-White Dairy breed of different linear affiliation]. Zbirnyk naukovykh prats' Vinnyts'koho NAU, issue 1(83), pp. 139–149.
12. Kochuk-Yashchenko, O.A., 2017. Osoblyvosti ekster"yernoho typu ta molochnoyi produktyvnosti koriv-pervistok ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody za riznykh variantiv pidboru [Features of conformation type and milk productivity of cows-heifers of Ukrainian Black-and-White dairy breed with different variants of selection]. Visnyk Sums'koho NAU. Seriya “Tvarynnytstvo”, issue 5/1(31), pp. 90–96.
13. Ladyka, V.I., Khmel'nychyi, L.M., and Salohub, A.M., 2010. Spoluchna minlyvist' statey ekster"yeru koriv z molochnoyu produktyvnistyu [Correlative variability of the conformation type traits in cows with milk productivity]. Zbirnyk naukovykh prats' Bilotserkivs'koho NAU. Tekhnolohiya vyrobnytstva i pererobky produktsiyi tvarynnytstva. Bila Tserkva, issue 3(72), pp. 9–11.
14. Levina, G., Sivkin, N., and Petrova, I., 2002. Pozhiznennyy udoy i dolgoletie korov [Lifetime milk yield and longevity of cows]. Molochnoe i myasnoe skotovodstvo, issue 6, pp. 27–29.
15. Merkur'eva, E.K., 1977. Geneticheskie osnovy selektsii v skotovodstve [Genetic basis of selection in cattle breeding]. Moscov: Kolos.
16. Khmel'nychyі, L.M., Ladyka, V.I., Polupan, Yu.P., and Salohub, A.M., 2008. Metodyka liniynoyi klasyfikatsiyi koriv molochnykh i molochno-m"yasnykh porid za typom [The method of linear classification cows of Dairy and Dairy-Beef breeds by type]. Sumy: “Mriya–1”, pp. 28.
17. Moiseev, K.A., Pavlova, T.V., and Kazarovets, N.V., 2012. Vliyanie genotipicheskikh faktorov na prinadlezhnost' khozyaystvennogo ispol'zovaniya i pozhiznennuyu molochnuyu produktivnost' korov v stade RUP “Uchkhoz BGSKhA” [Influence of genotypic factors on the belonging of economic use and lifelong productivity of cows in the herd of RUE "Uchkhoz BGSHA"]. Rozvedennya i henetyka tvaryn, issue 46, pp. 106–109.
18. Khmel'nychyі, L.M., Salohub, A.M., Bondarchuk, V.M., and Shevchenko, A.P., 2015. Molochna produktyvnist' koriv oderzhanykh pry vnutrishn'o liniynomu pidbori ta mizhliniynykh krosakh [Milk productivity of cows obtained within intralinear selection and interlinear crosses]. Naukovo-teoretychnyy zbirnyk Zhytomyrs'koho natsional'noho ahroekolohichnoho universytetu. ZhNAEU, issue 2(52), pp. 51–56.
19. Chernyak, N.H., Honcharuk, O.P., Koziy, V.I., and Chernyak, S.V., 2017. Otsinka buhayiv-plidnykiv za liniynoyu otsinkoyu typu dochok ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody [Estimation of sires according to the linear assessment of the type of daughters of Ukrainian Black-and-White dairy breed]. Visnyk Sums'koho NAU. Seriya “Tvarynnytstvo”, issue 5(31), pp. 181–187.
20. Pelekhatyy, M., and Kochuk-Yashchenko, O., 2014. Otsinka molochnoyi produktyvnosti koriv za ekster"yerom [Evaluation of milk productivity cows according to the conformation]. “Tvarynnytstvo Ukrayiny”, issue 11, pp. 5–9.
21. Pelekhatyy, M.S., and Kucher, D.M., 2012. Efektyvnist' vykorystannya krosiv liniy v zavods'komu stadi ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody [Efficiency of use of line crosses in the stud flock of Ukrainian Black-and-White dairy breed]. Visn. ZhNAEU, issue 2(31), pp. 141–151.
22. Polupan, Yu.P., 1999. Ekster"yerni osoblyvosti pervistok riznykh porid i poyednan' [Conformation featers of first-calf cows of different breeds and combinations]. Rozvedennya i henetyka tvaryn, issue 30, pp. 10–16.
23. Polupan, Yu.P., 1997. Liniyna otsinka pervistok za typom pry vidtvornomu skhreshchuvanni [Line scoring firstborn cows by the type of reproductive crossbreeding]. Visnyk Bilotserkivs'koho DAU. Bila Tserkva, issue 2(1), pp. 196–200.
24. Polupan, Yu.P., 2000. Otsinka buhayiv za typom dochok [Estimation of sires according to the type of daughters]. Visnyk ahrarnoyi nauky, issue 5, pp. 45–49.
25. Polupan, Yu.P., 2007. Sub"yektyvni aktsenty z deyakykh pytan' henetychnykh osnov selektsiyi ta porodoutvorennya [Subjective accents on some questions of genetic basis of selection and breed formation]. Rozvedennya i henetyka tvaryn, issue 41, pp. 194–208.
26. Ladyka, V.I., Khmel'nychyi, L.M. Burkat, V.P., and Ruban, S.Yu., 2010. Reyestratsiya ICAR. Dovidnyk [ICAR Registration. Reference book]. Sumy: Sums'kyy Natsional'nyy Ahrarnyy Universytet, pp. 457.
27. Ruban, Yu.D., 2005. Teoriya i praktyka rozvedennya velykoyi rohatoyi khudoby za liniyamy [The theory and practice of cattle breeding along the lines]. Rozvedennya i henetyka tvaryn, issue 38, pp. 91–96.
28. Salohub, A.M., and Khmel'nychyi, L.M., 2010. Osoblyvosti liniynoho rozvedennya v selektsiynomu polipshenni produktyvnosti koriv pleminnoho stada [Features linear breeding in selection improvement productivity of cows pedigree herd]. Zbirnyk naukovykh prats' Vinnyts'koho NAU. Seriya: Sil's'kohospodars'ki nauky, issue 5, pp. 129–133.
29. Salohub, A.M., and Khmel'nychyi, L.M., 2011. Osoblyvosti uspadkovuvanosti ta spoluchnoyi minlyvosti oznak ekster"yeru koriv ukrayins'koyi chervono-ryaboyi molochnoyi porody [Features of heritability and correlative variability conformation traits of cows Ukrainian Red-and-White Dairy breed]. Zbirnyk naukovykh prats' Vinnyts'koho NAU. Seriya: Sil's'kohospodars'ki nauky, issue 8(48), pp. 59–62.
30. Hopka, B.M., Kovalenko, V.P., Mel'nyk, Yu.F., Naydenko, K.A., Nezhlukchenko, T.I., Pelykh, V.H., Rudyk, I.A., Sakhats'kyy, M.I., Trofymenko, O.L., Uhnivenko, A.M., Tsytsyurs'kyy, L.M., Sheremeta, V.I. Za zah. red. Mel'nyka, Yu.F. Kovalenka, V.P. ta Uhnivenka, A.M. 2007. Selektsiya sil's'kohospodars'kykh tvaryn, pp. 554.
31. Khmel'nychyі, L.M., Salohub, A.M., Khmel'nychyy, S.L., and Loboda, A.V., 2018. Spivvidnosna minlyvist' ta uspadkovuvanist' liniynykh oznak ekster"yeru koriv sums'koho vnutrishn'oporodnoho typu ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody [Correlative variability and heritability of linear traits conformation cows of Sumy intrabreed type of Ukrainian Black-and-White dairy breed]. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriya :“Tvarynnytstvo”, issue 2(34), pp. 92–96.
32. Stavets'ka, R.V., and Rudyk, I.A., 2010. Dynamika rozvytku liniy molochnoyi khudoby [Dairy livestock lines dynamics of development]. Zbirnyk naukovykh prats'. Seriya “Tekhnolohiya vyrobnytstva i pererobky produktsiyi tvarynnytstva”. Kam"yanets'-Podil's'kyy, issue 18, pp. 197–200.
33. Usova, T., 1999. Sochetaemost' genealogicheskikh grupp i liniy u ayrshirskogo skota [Compatibility of genealogical groups and lines in Ayrshire cattle]. Molochnoe i myasnoe skotovodstvo, issue 7, pp. 21–23.
34. Khmel'nychyі, L.M., and Vechorka, V.V., 2018. Vplyv spadkovykh chynnykiv na ekster"yernyy typ koriv ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody [Influence of hereditary factors on the conformation type of Ukrainian Black-and-White dairy breed]. Rozvedennya ta selektsiya tvaryn: dosyahnennya, problemy, perspektyvy: zbirnyk naukovykh prats' mizhnar. nauk.-prakt. konf., 20 kvitnya 2018 r. Zhytomyr: Polissya, pp. 105–110.
35. Khmel'nychyі, L.M., and Salohub, A.M., 2012. Efektyvnist' poyednannya henealohichnykh formuvan' v selektsiyi molochnoyi khudoby [Effectiveness of the combination of genealogical formations in the dairy cattle selection]. Zbirnyk naukovykh prats' Podil's'koho derzh. ahrarno-tekhnichnoho universytetu. Seriya “Tekhnolohiya vyrobnytstva i pererobky produktsiyi tvarynnytstva”. Kam"yanets'-Podil's'kyy, issue 20, pp. 285–287.
36. Khmel'nychyі, L.M., and Loboda, V.P., 2013. Selektsiyne znachennya liniy ta buhayiv-plidnykiv u formuvanni oznak molochnoyi produktyvnosti yikhn'oho potomstva [The breeding value of lines and sires in the formation traits of milk production of their progeny]. Visnyk Zhytomyrs'koho natsional'noho ahroekolohichnoho universytetu. Zhytomyr, issue 1/2(35), pp. 40–45.
37. Khmel'nychyі, L.M. 2017. Efektyvnist' vykorystannya metodyky liniynoyi klasyfikatsiyi dlya otsinky buhayiv-plidnykiv za ekster"yernym typom yikhnikh dochok u stadi z rozvedennya ukrayins'koyi chervono-ryaboyi molochnoyi porody [The effectiveness of using linear classification method for estimation of sires according to the conformation type daughters in the herd for breeding of Ukrainian Red-and-White dairy breed]. Visnyk Sums'koho NAU. Seriya “Tvarynnytstvo”, issue 7(33), pp. 17–24.
38. Khmel'nychyі, L.M., and Vechorka, V.V., 2010. Efektyvnist' vnutrishn'o liniynoho rozvedennya ta poyednuvanosti liniy v selektsiyi holshtyns'koyi khudoby [Efficiency of intra-linear breeding and combining lines in Holstein cattle selection]. Visnyk Sums'koho NAU. Nauk. zhurnal. Seriya “Tvarynnytstvo”, issue (18), pp. 149–153.
39. Khmel'nychyi, L.M., and Vechorka, V.V., 2016. Efektyvnist' vplyvu henealohichnykh formuvan' na pokaznyky dovholittya ta dovichnoyi produktyvnosti koriv ukrayins'koyi chervono-ryaboyi molochnoyi porody [Effectiveness of genealogical formations influencing on the indicators of longevity and lifetime productivity cows of Ukrainian Red-and-White dairy breed]. Visnyk Sums'koho NAU. Seriya “Tvarynnytstvo”, issue 1(29), pp. 3–10.
40. Khmel'nychyі, L.M., and Suprun, I.O., 2010. Otsinka koriv-pervistok ukrayins'kykh chervono- ta chorno-ryaboyi molochnykh porid za yemnistyu vymeni [Estimation of the first-calf cows of Ukrainian Red and Black-and-White dairy breeds by udder capacity]. Zbirnyk naukovykh prats' Luhans'koho NAU. Seriya “Sil's'kohospodars'ki nauky”. Luhans'k. “Elton-2”, issue 21, pp. 187–188.
41. Khmel'nychyi, L. M., and Vechorka, V.V., 2014. Otsinka potomstva liniy ta buhayiv-plidnykiv holshtyns'koyi porody kanads'koyi selektsiyi za oznakamy dovichnoyi produktyvnosti [Estimation of progeny lines and sires of Holstein breed Canadian breeding by traits of lifetime productivity]. Naukovyy visnyk natsional'noho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrayiny. Seriya: Tekhnolohiya vyrobnytstva i pererobky produktsiyi tvarynnytstva, issue 202, pp. 83–90.
42. Khmel'nychyі, L.M., Salohub, A.M., Bondarchuk, V.M., and Loboda, V.P., 2015. Pokaznyky dovichnoyi produktyvnosti koriv ukrayins'koyi chervono-ryaboyi molochnoyi porody zalezhno vid metodiv pidboru [Indicators of lifetime productivity of cows Ukrainian Red-and-White dairy breed depending on the methods of selection]. Tavriys'kyy naukovyy visnyk: Naukovyy zhurnal. Kherson : Grin' D.S., issue 93, pp. 191–196.
43. Khmel'nychyі, L.M., Salohub, A.M., Bondarchuk, V.M., and Loboda, V.P., 2015. Tryvalist' vykorystannya ta dovichna produktyvnist' koriv zalezhno vid metodiv pidboru ta buhayiv-plidnykiv ukrayins'koyi chervono-ryaboyi molochnoyi porody [Duration of use and lifetime productivity of cows depending on the methods of selection and sires of Ukrainian Red-and-White dairy breed]. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriya “Tvarynnytstvo”, issue 6(28), pp. 65–70.
44. Khmel'nychyі, L.M., and Vechorka, V.V., 2018. Tryvalist' zhyttya koriv ukrayins'kykh chervono-ryaboyi ta chorno-ryaboyi molochnykh porid zalezhno vid otsinky liniynykh oznak vymeni [Longevity of cows Ukrainian Red-and-White and Black-and-White Dairy breeds depending on estimates of linear udder traits]. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriya “Tvarynnytstvo”, issue 7(35), pp. 12–18.
45. Khmel'nychyі, S.L., 2017. Otsinka ekster"yeru tvaryn sums'koho vnutrishn'oporodnoho typu ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody: dys. ... kandydata s.-h. nauk : 06.02.01. In-t rozvedennya i henetyky tvaryn NAAN. s. Chubyns'ke Kyyivs'koyi obl. – Estimation of the conformation of animals of Sumy intrabreed type of Ukrainian Black-and-White dairy breeds: Dis. ... candidate of agricultural Sciences: 06.02.01 Institute of Animal Breeding and Genetics NAAS. v. Chubinskoe, Kiev region, 222.
46. Khmel'nichyі, L. M. 2018. Pozhiznennaya produktivnost' korov ukrainskoy krasno-pestroy molochnoy porody v zavisimosti ot variantov podbora – Lifetime productivity of Ukrainian Red-and-White dairy cows, depending on the selection variants. Zootehnie şi Biotehnologii agricole materiale le Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicate aniversăriia 85 de ani dela fondarea Universităţii Agrarede Stat din Moldova. Chişinău. 52(2):309–314.
47. Ernst, L.K., Kravchenko, N.A., and Soldatov, A.P.,1987. Plemennoe delo v zhivotnovodstve [Breeding business in animal husbandry]. M.: Agropromizdat.
48. Jovanovac, S., and Raguž N., 2011 Analysis of the relationships between type traits and longevity in Croatian Simmental cattle using survival analysis. Agriculturae Conspectus Scientificus. 76(3): 249–253.
49. Kern, E.L., Cobuci, J.A., Costa, C.N., McManus, C.M, Campos, G.S., Almeida, T.P., and Campos R.V., 2014. Genetic association between herd survival and linear type traits in Holstein cows under tropical conditions. Italian J. Animal Science.13:3419.
50. Perez-Cabal, M. A., Garcia C., Gonzalez-Recio O., and Alenda R., 2006. Genetic and phenotypic relationships among locomotion type traits, profit, production, longevity, and fertility in Spanish dairy cows. J. Dairy Sci. 89:1776–1783.
51. Sewalem, A., Kistemaker G.J., Miglior F., and VanDoormaal B.J., 2004. Analysis of the Relationship Between Type Traits and Functional Survival in Canadian Holsteins Using a Weibull Proportional Hazards Model. J. Dairy Sci. 87:3938–3946.
52. Wright, J.R., Wiggans, G.R., Muenzenberger, C.J., and Neitzel, R.R., 2013. Short communication: Genetic evaluation of mobility for Brown Swiss dairy cattle. J. Dairy Sci. 96: 2657–2660.
53. Zink, V., Zavadilová L., Lassen J., Štípková M., Vacek M., Štolc L., 2014. Analyses of genetic relationships between linear type traits, fat-to-protein ratio, milk production traits, and somatic cell count in first-parity Czech Holstein cows. Czech J. Anim. Sci., 59(12): 539–547.
Published
2019-12-23
How to Cite
Khmelnychyi, L., & Bondarchuk, L. (2019). Variability of linear conformation traits of the first-calf cows of Sumy intrabreed type of the Ukrainian Black-and-White dairy breed by different variants of selection of genealogical formations. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, (4(39), 3-12. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2019.4.1