Features of development repair heifers Ukrainian Red-and-White and Black-and-White dairy breeds in the farms of Sumy region

Keywords: Ukrainian Black-and-White, Ukrainian Red-and-White, repair heifers, live weight.

Abstract

In Sumy region's leading farms have been studied the growth features of repair heifers Ukrainian Black-and-White (PE "Burynske") and Red-and-White (LLC "Mlyniv complex") dairy breeds. The absolute and relative growth rates of live weight of heifers in age dynamics from birth to 18 months of age were investigated. Best of body weight at birth appeared heifers of Ukrainian Red-and-White dairy breed (36.2 kg) compared to peers Ukrainian Black-and-White dairy breed (33.9 kg). Their advantage was preserved during the 18-month period of growth. Repair heifers Ukrainian Red-and-White dairy breed at the final stage of development with average live weight 414.2 kg exceeded peers Ukrainian Black-and-White dairy with highly reliable difference on 15.5 kg (P <0.001). The development of both breeds repair heifers within the obtained parameters of live weight provided their gain during the mating age at the level of 76-80% of the minimum target standards set on the long-term for cows firstborn of dairy type created breeds. The average daily live weight gain in the dairy period amounted to 810.4 g at heifers of Ukrainian Black-and-White dairy breed, and 847.3 g in their peers of Ukrainian Red-and-White breed. After a six-month growing period and up to the mating age, the difference in average daily increments was higher in animals of Ukrainian Red-and-White dairy breed herd of LLC "Mlyniv complex". The results of research have shown that under the creation of appropriate conditions for feeding and keeping, the repair heifers of Ukrainian Black-and-White and Red-and-White dairy breeds are capable to high-intensity growth rates.

References

1. Burkat, V.P., Melnyk, Yu.F., Yefimenko, M.Ia, ta in. 2003. Prohramy selektsii porid. Rozvedennia i henetyka tvaryn [ Breeding programs]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 37, pp. 3-22.
2. Hyl, M.I., Karatieieva, O.I., and Halushko, I.A., 2017. Molochna produktyvnist holshtynskykh koriv zalezhno vid typu formuvannia yikh orhanizmu [Dairy performance of Holstein cows depending on the type of formation of their body]. "Molodyi vchenyi", issue 5 (45), pp. 14-18.
3. Hordiichuk, N.M., and Pivtorak, Ya.I., 2008. Vplyv zhyvoi masy telychok ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody pry narodzhenni na rist i rozvytok ta molochnu produktyvnist [Influence of calfs live weight of Ukrainian Red-and-White dairy breed on growth and development and milk productivity]. Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho derzhavnoho ahrarnoho uni-versytetu, issue 34, pp. 57-60.
4. Denysiuk, O.V., 2015. Vplyv intensyvnosti formuvannia zhyvoi masy na molochnu produktyvnist koriv [Impact intensi-ty formation of live weight on milk production of cows]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 49, pp. 80-85.
5. Zabludovs'kyy, Ye.Ye., and Holubchyk, Yu.I., 2002. Realizatsiya produktyvnoho potentsialu molochnoyi khudoby u zv"yazku z osoblyvostyamy rostu [Implementation of the productive potential of dairy cattle due to peculiarity of the growth]. Rozvedennia i henetyka tvaryn.: materialy naukovoi dyskusii "Rozvedennia silskohospodarskykh tvaryn za liniiamy" : mizh-vidomchyi tematychnyi naukovyi zbirnyk IRHT. K.: Naukovyi svit, issue 36, pp. 61–63.
6. Zubets, M.V., Siratskyi, Y.Z, and Danylkiv, Ya.N., 1993. Vyroshchuvannia remontnykh telyts [Growing of repair heif-ers], K.: Urozhai, pp. 136.
7. Zubets', M.V., Burkat, V.P., Yefimenko, M.Ya., ta in. za red. Burkata, V. P., 1999. Henetyko-selektsiynyy monitorynh u molochnomu skotarstvi [Genetics and breeding monitoring in Dairy cattle]. K.: Ahrarna nauka, pp. 88.
8. Ivashkov, A.I., and Ryzhkova, L.Yu., 2006. Osobennosti rosta vysokoproduktivnykh korov. Vestnik Rossiyskogo gosudarstvennogo agrarnogo zaochnogo universiteta [Features of the growth of highly productive cows]. Vestnik Rossiyskogo gosudarstvennogo agrarnogo zaochnogo universiteta, issue 1(6), pp. 121-122.
9. Ikoeva, L.P., and Khaeva, O.E., 2014. Vyrashchivanie remontnykh telok cherno-pestroy porody raznogo genotipa po golshtinskoy porode [Growing repair heifers of Black-and-White breed of different genotype for Holstein breed]. Izvestiya Gor-skogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, issue 3, pp.133-141.
10. Illiashenko, H.D., 2017. Zviazok molochnoi produktyvnosti koriv z zhyvoiu masoiu i vikom pry pershomu osimeninni [Relation of dairy productivity of cows with live weight and age at first insemination]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 54, pp. 45-50.
11. Kruhliak, O.V., 2018. Formuvannia vysokoproduktyvnykh molochnykh stad yak chynnyk pidvyshchennia efektyvnos-ti vyrobnytstva moloka [Formation of high-performance dairy herds as a factor in improving milk production efficiency]. Ekonomika AПK, issue 3, pp. 24-31.
12. Kuziv, M.I., 2013. Vahovyi ta liniinyi rist telyts ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody v umovakh zakhidnoho re-hionu Ukrainy [Weight and linear growth heifers Ukrainian black-and-white dairy cattle in the western region of Ukraine]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, issue 1, pp. 40-43.
13. Mankovskyi, A.Ia., 2009. Molochna produktyvnist pervistok zalezhno vid zhyvoi masy telyts ta viku otelennia [Firstborn dairy productivity depending on the live weight of calves and calving age]. Naukovyi visnyk natsionalnoho universyte-tu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy, issue 138, pp. 63-68.
14. Merkur'eva, E. K. 1977. Geneticheskie osnovy selektsii v skotovodstve [Genetic Principles of selective breeding in cattle breeding]. Moscov: Kolos, pp. 240.
15. Pidpala, T.V., Yasevin, S.Ie., and Drovniak, O.V., 2011. Intensyvne vyroshchuvannia remontnoho molodniaku molochnoi khudoby. Suchasni problemy selektsii, rozvedennia ta hihiieny tvaryn [Intensive cultivation of dairy cattle repair young. Modern problems of selection, breeding and hygiene of animals]. Suchasni problemy selektsii, rozvedennia ta hihiieny tvaryn. Zbirnyk naukovykh prats VNAU, issue 11(51), pp.117-120.
16. Svechin, K.B., 1976. Individual'noe razvitie sel'skokhozyaystvennykh zhivotnykh [Individual development of farm an-imals]. K.: Urozhay, pp. 288.
17. Sermyagin, A.A., Filipchenko, A.A., Ermilov, A.N., and Yanchukov, I.N., 2018. Parametry rosta i razvitiya korov cherno-pestroy i golshtinskoy porod v svyazi s produktivnym dolgoletiem [Parameters of growth and development of cows of black-and-white and Holstein breeds in connection with productive longevity]. Dal'nevostochnyy agrarnyy vestnik, issue 4(48), pp. 194-202.
18. Sklyarenko, Yu.I., 2018. Vliyanie intensivnosti razvitiya telochek na ikh dal'neyshie khozyaystvenno-poleznye priznaki [Influence of intensity development of calfs on their further economically useful features]. Nauchno-tekhnicheskiy byulleten' Instituta zhivotnovodstva Natsional'noy akademii agrarnykh nauk Ukrainy, issue 119, pp. 134-141.
19. Sklyarenko, Yu.I., Chernyavskaya, T.A., and Ivankova, I.P., 2017. Vliyanie intensivnosti razvitiya remontnykh telok ukrainskoy buroy molochnoy porody na produktivnost' korov-pervotelok [The influence of the intensity of development of repair heifers of Ukrainian brown milk breed on the productivity of first-calf cows. Integration of science and practice for development of agro-industrial complex]. Sbornik statey Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii, pp. 113-119.
20. Stadnytska, O.I., 2011. Vplyv rostu i rozvytku koriv u period vyroshchuvannia na yikh molochnu produktyvnist [Influ-ence of growth and development of cows during the growing period on their milk productivity]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 45, pp. 264-270.
21. Tytarenko, I.V., Bushtruk, M.V., and Starostenko, I.S., 2016. Vplyv intensyvnosti vyroshchuvannia telyts na yikh vidtvornu zdatnist ta molochnu produktyvnist [Influence of calf rearing intensity on their reproductive capacity and milk produc-tivity]. Naukovo-tekhnichnyi biuleten NDTs biobezpeky ta ekolohichnoho kontroliu resursiv APK, issue 1, pp. 260-266
22. Trotsenko, Z.H., 2010. Vplyv tempiv rozvytku remontnykh telyts' ukrayins'koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody na molochnu produktyvnist' koriv-pervistok [The influence of rate of development of repair heifers of Ukrainian Black-and-White Dairy breed on milk production of firstborn]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii, issue 2, pp. 79–81.
23. Khmel'nychyi, L.M., 2012. Otsinka rostu ta rozvytku telyts' ukrayins'koyi chervono-ryaboyi molochnoyi porody za vy-korystannya vahovykh ta liniynykh parametriv [Estimation of the growth and development of heifers Ukrainian Red-and-White dairy breed by using weight and linear parameters]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, issue 12(21), pp. 18–21
24. Shevchuk, B.I., 2016. Vliyanie vyrashchivaniya telok v molozivno-profilaktornyy i molochnyy periody na budush-chuyu molochnuyu produktivnost' korov-pervotelok [The effect of growing heifers in colostrum and dairy periods on the future milk production of cows firstborn]. Nauchno-tekhnicheskiy byulleten' Instituta zhivotnovodstva Natsional'noy akademii agrar-nykh nauk Ukrainy, issue 116, pp. 186-192.
25. Yushkova, I.V., Petrova, M.Yu., and Knyazeva, T.A., 2015. Parametry vyrashchivaniya remontnykh telok vnutripo-rodnykh tipov v omskoy oblasti [Parameters of growing repair heifers of intrabreed types in the Omsk region]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 2, pp. 12-15.
Published
2019-07-01
How to Cite
Khmelnychyi, L., & Bardash, D. (2019). Features of development repair heifers Ukrainian Red-and-White and Black-and-White dairy breeds in the farms of Sumy region. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, (1-2(36-37), 15-20. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2019.1-2.2