INFLUENCE OF UDDER DESCRIPTIVE LINEAR TRAITS ON COWS LIFETIME OF UKRAINIAN DAIRY BREEDS

Keywords: linear estimation, Ukrainian Red-and-White dairy breed, Ukrainian Black-and-White dairy breed, udder traits, lifetime

Abstract

Studies have been performed to determine the relationship between assessment of linear udder traits and lifetime of cows. Experiments were carried out in the herd of breeding farm AF "Mayak" Zolotonosha district of Cherkasy region on the number of cows of Ukrainian Red-and-White (URW) and Black-and-White (UBW) dairy breeds. Estimation of cows firstborn by conformation type was carried out according to the method of linear classification. It was found that cows with higher estimates for condition of udder morphological traits have a longer lifetime compared to animals rated lower score. The difference between cows, rated at one and nine score for trait of the front udder part attachment, was very significant and amounted 939 (URW) and 710 (UBW) days. The difference between the lowest and highest estimates on the basis of height rear udder parts attachment was 687 (URW) and 878 (UBW) days. Animals with an assessment for udder central ligament development below the average (1.4 score) were used from 1675 to 1832 (URW) and from 1535 to 1810 (UBW) days according to estimated breeds. Cows with an assessment of nine score differed by higher lifetime - 2377 days, exceeding cows with the lowest score at 702 days (URW) and 2322 days with reliable excess on 785 days (UBW). The difference between the average lifetime of cows estimated at nine score and with assessment of one score for udder depth was 618 days in cows URW and in UBW - 762 days. It has been proven that cows were used longer in the herd with estimates for front teats position from five to nine score, and a significant decrease in lifetime of cows began with an estimate for this trait from three to one score. Thus, assessment of cows Ukrainian Red-and-White and Black-and-White dairy breeds by the method of linear classification confirmed that the desired development of udder morphological traits was the key to long lifetime cows in modern technological conditions of milk production.

References

1. Klimov, N. N., Tanana, L. A. and Vasilets, T. M., 2010. Vliyanie paratipicheskikh faktorov na produktivnoe dolgoletie korov belorusskoy cherno-pestroy porody [The influence of paratypical factors on productive longevity cows of Belarusian Black-and-White breed]. Uchenye zapiski uchrezhdeniya obrazovaniya "Vitebskaya ordena "Znak pocheta" gosudarstvennaya akademiya veterinarnoy meditsiny", no. 1-2, pp. 142–145.
2. Klopenko, N. I. and Stavets'ka, R. V., 2015 Henetychna determinatsiia hospodarskoho vykorystannia koriv molochnoho napriamu produktyvnosti za vbyrnoho skhreshchuvannia. [Genetic determination of cow's economic use dairy direction of productivity by absorbing crossing]. Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva: Zb. nauk. prats Bilotserk. nats. ahrar. un-ta. Bila Tserkva, issue 1, pp. 23–28.
3. Mazur, N. P., 2018. Produktyvne dovholittia koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody riznykh eksteriernykh ta vyrobnychykh typiv [Productive longevity of cows Ukrainian Black-and-White dairy breed of various conformation and production types]. Podilskyi visnyk: silske hospodarstvo, tekhnika, ekonomika, issue 28, pp. 65–71.
4. Merkur'eva, E. K., 1977. Geneticheskie osnovy selektsii v skotovodstve [Genetic bases of selection in livestock]. Moskva: Kolos.
5. Moskalenko, L. P., Furaeva, N. S. and Zvereva, E. A., 2013. Kompleksnaya otsenka vliyaniya geneticheskikh i paratipicheskikh faktorov na produktivnoe dolgoletie golshtinizirovannykh korov yaroslavskoy porody [Comprehensive assessment of genetic and paratypical factors influence on the productive longevity of Holsteinized cows of Yaroslavl breed]. Vestnik APK Verkhnevolzh'ya, no. 3(23), pp. 41–46.
6. Polupan, Yu. P., 2014. Efektyvnist dovichnoho vykorystannia koriv riznykh krain selektsii [Effectiveness of cows lifetime use in different countries of selection]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia “Tvarynnytstvo”, issue 2/2 (25), pp. 14–20.
7. Fedorovych, V. V., 2015. Zalezhnist molochnoi produktyvnosti koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody vid promiriv yikh statei tila pislia pershoho otelennia [Dependence of milk productivity of cows Ukrainian Black-and-White dairy breed on measurements of their body parts after first calving]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia “Tvarynnytstvo”, issue 2(27), pp. 80–86.
8. Khmelnychyi, L. M., 2004. Bazhanyi typ – mira otsinky molochnoi khudoby za eksterierom [The desired type - measure of dairy cattle assessment by conformation]. Visnyk Ukrainskoho tovarystva henetykiv i selektsioneriv, no. 1, pp. 72–83.
9. Khmelnychyi, L. M., 2010. Bazhanyi typ yak kryterii doboru koriv molochnoi khudoby za eksterierom [Desired type as a criterion for selecting dairy cattle by conformation]. Visnyk Sumskoho NAU, issue 10(18), pp. 137–149.
10. Khmelnychyi, L. M., 2003. Eksteriernyi typ ta produktyvnist koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody [Conformation type and productivity of cows Ukrainian Black-and-White dairy breed]. Naukovo-tekhnichnyi biuleten Instytutu tvarynnytstva UAAN. Kharkiv, no. 84, pp. 142–146.
11. Khmelnychyi, L. M., 2013. Praktychnyy dosvid, stan ta perspektyva vykorystannya metodyky liniynoyi klasyfikatsiyi koriv molochnoyi khudoby v Ukrayini [Practical experience, status and prospects of using linear classification method of cows dairy cattle in Ukraine]. Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriya “Tvarynnytstvo”, issue 7(23), pp. 11–19.
12. Khmelnychyi, L. M., 2009. Realizatsiia spadkovosti buhaiv-plidnykiv u spivvidnosnii minlyvosti liniinoi otsinky z molochnoiu produktyvnistiu koriv u vikovii dynamitsi laktatsii [Implementation inheritance of sires in comparable variability of linear estimation with milk productivity of cows in lactations age dynamics]. Rozvedennia i henetyka tvaryn. K.: Ahrarna nauka, no. 43, pp. 329–339.
13. Khmelnychyi, L. M. and Bardash, D. O., 2019. Indicators longevity of cows Ukrainian Red-and-White dairy breed depending on a share of inheritance of Holstein breed [Pokaznyky dovholittia koriv ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody zalezhno vid chastky spadkovosti holshtynskoi porody]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia «Tvarynnytstvo», issue 4(39), pp. 13-19. doi: https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2019.4.2
14. Khmelnychyi, L. M. and Vechorka, V. V., 2015. Vlijanie linejnyh priznakov tipa, harakterizujushhih sostojanie konechnostej, na dlitel'nost' ispol'zovanija korov ukrainskoj cherno-pestroj molochnoj porody [Influence of linear type traits characterizing condition of limbs, on duration use of cows Ukrainian Black-and-White Dairy breed]. Genetika i razvedenie zhivotnyh: Sankt-Peterburg, Pushkin, “OO Reklamnoe bjuro “AZ”, no. 2, pp. 36–39.
15. Khmel'nichiy, L. M. and Vecherka V. V., 2015. Pozhiznennaya produktivnost' i dlitel'nost' ispol'zovaniya korov ukrainskoy krasno-pestroy molochnoy porody raznykh genotipov [Lifetime productivity and duration of use cows Ukrainian Red-and-White dairy breed of different genotypes]. In: All-Russian Institute of Animal Husbandry named after academician L. K. Ernst, Ways to extend the productive life of dairy cows based on the optimization of breeding, keeping and feeding technologies, Proceedings of the International conference, Dubrovitsy, May 28-29, 2015. pp. 159–162.
16. Khmelnychyi, L. M. and Vechorka, V. V., 2014. Vikova minlyvist koreliatsii mizh nadoiem ta liniinoiu otsinkoiu typu koriv-pervistok ukrainskykh chorno- ta chervono-riaboi molochnykh porid [Age variability of correlations between milk yield and linear assessment of type cows firstborn of Ukrainian Black- Red-and-White dairy breeds]. Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktiv tvarynnytstva. Zbirnyk naukovykh prats BNAU. Bila Tserkva, no. 1(116), pp. 84–87.
17. Khmelnychyi, L. M. and Vechorka, V. V., 2018. Vplyv otsinky liniinykh oznak typu, yaki kharakteryzuiut stan kintsivok, na tryvalist zhyttia koriv ukrainskykh chervono-riaboi ta chorno-riaboi molochnykh porid [Influence of linear type traits assessment, that characterize condition of limbs, on the lifetime of cows Ukrainian Red- and Black-and-White dairy breeds]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia “Tvarynnytstvo”, issue 2(34), pp. 20–26.
18. Khmelnychyi, L. M. and Vechorka, V. V., 2008. Osoblyvosti budovy tila koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi ta holshtynskoi порід [Features of cow's body structure of Ukrainian Black-and-White dairy and Holstein breed]. Rozvedennia i henetyka tvaryn, issue 42, pp. 318–326.
19. Khmelnychyi, L. M., and Vechorka, V. V., 2015. Pokaznyky dovichnoi produktyvnosti koriv ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody riznykh henotypiv [Indicators of cow's lifetime productivity of Ukrainian Red-and-White dairy breed of different genotypes]. Naukovo-informatsiinyi visnyk bioloho-tekhnolohichnoho fakultetu. Kherson: KhDAU, VTs «Kolos», issue 5, pp. 45-46.
20. Khmelnychyi, L. M. and Vechorka, V. V., 2015. Tryvalist zhyttia koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody v zalezhnosti vid rivnia liniinoi otsinky morfolohichnykh oznak vymeni [Lifetime of cows Ukrainian Black-and-White dairy breed depending on linear assessment level of udder morphological traits]. Naukovo-teoretychnyi zbirnyk Zhytomyrskoho natsionalnoho ahroekolohichnoho universytetu, no. 2(52), vol. 3, pp. 57–62.
21. Khmelnychyi, L. M., Ladyka, V. I., Polupan, Yu. P., Bratushka, R. V., Pryima, S. V. and Vechorka, V. V., 2016. Liniina klasyfikatsiia koriv molochnykh i molochno-miasnykh porid za typom [Linear classification of dairy and dairy-meat cows by type]. (Metodychni vkazivky) 2-e vyd., pererob. i dop. Sumy : Sumskyi Natsionalnyi Ahrarnyi Universytet.
22. Khmelnychyi, L. M. and Loboda, V. P., 2014. Otsenka vliyaniya nasledstvennykh faktorov na pokazateli pozhiznennoy produktivnosti korov ukrainskoy krasno-pestroy molochnoy porody [Assessment of hereditary factors influence on lifetime productivity indicators of cows Ukrainian Red-and-White Dairy breed]. Aktual'nye problemy intensivnogo razvitiya zhivotnovodstva: sbornik nauchnykh trudov Belorusskoy gos. sel'khoz. akademii. Gorki : BGSKhA, issue 17(2), pp. 159–165.
23. Khmelnychyi, L. M. and Loboda, V. P., 2014. Udoskonalennia stada z rozvedennia ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody za pokaznykamy dovichnoi produktyvnosti [Improving the herd for reproduction Ukrainian Red-and-White dairy breed for lifetime productivity indicators]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: «Tvarynnytstvo», issue 2/1 (24), pp. 91–97.
24. Khmelnychyi, L. M., Salohub, A. M., Bondarchuk, V. M. and Loboda, V. P., 2015. Tryvalist vykorystannia ta dovichna produktyvnist koriv zalezhno vid metodiv pidboru ta buhaiv-plidnykiv ukrainskoi chervono-riaboi molochnoi porody [Duration of use and cow's lifetime productivity depending on selection methods and sires of Ukrainian Red-and-White dairy breed]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia “Tvarynnytstvo”, issue 6(28), pp. 65–70.
25. Khmelnychyi, L. M., Salohub, A. M., Shevchenko, A. P. and Khmelnychyi, S. L., 2012. Minlyvist dovichnoi produktyvnosti koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody zalezhno vid henealohichnykh formuvan [Variability lifetime productivity of cows Ukrainian Black-and-White dairy breed based on genealogical groups]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia “Tvarynnytstvo”, issue 10(20), pp. 12–17.
26. Chechenikhina, O. S., 2014. Vliyanie bykov-proizvoditeley na produktivnoe dolgoletie docherey [Influence of sires on daughter's productive longevity]. Agrarnyy nauchnyy zhurnal, no. 11, pp. 42–46.
27. Caraviello, D. Z., Weigel, K. A., and Gianola, D., 2004. Analysis of the Relationship between type traits and functional survival in US Holstein cattle using a Weibull proportional Hazards model. J. Dairy Sci., 87(8):2677–2686. DOI: 10.3168 / jds.S0022-0302 (04) 73394-9
28. Daliri, Z., Hafezian, S. H., Shad Parvar, A., and Rahimi. G., 2008. Genetic Relationships among longevity, milk production and linear type traits in Iranian Holstein cattle. J. of Anim. and Vet. Advances. 7(4):512–515.
29. Du Toit, J., Van Wyk, J. B., and Maiwashe, A., 2012. Relationships between functional herd life and conformation traits in the South African Jersey breed. South African Journal of Animal Science. 42 (1):47–54. DOI: 10.4314/sajas.v42i1.6
30. Elisandra, Lurdes Kern, Jaime Araújo Cobuci, Cláudio Napolis Costa, Concepta Margaret, McManus Pimentel. 2014. Factor analysis of linear type traits and their relation with longevity in Brazilian Holstein cattle. Asian Australasian Journal of Animal Sciences . 27(6):784-790.
31. ICAR Guidelines for Conformation Recording of Dairy Cattle, Beef Cattle and Dairy Goats, 1/76. Section – 5, Conformation Recording, version June, 2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.icar.org/Guidelines/05-Conformation-Recording.pdf
32. Sewalem, A., Kistemaker, G. J., and Van Doormaal, B. J., 2005. Relationship between type traits and longevity in Canadian Jerseys and Ayrshires using a Weibull Proportional Hazards Model. Journal of Dairy Science, 4:1552–1560.
33. Theron, H. E., and Mostert, B. E., 2004. Genetic analyses for conformation traits in South African Jersey and Holstein cattle. S. Afr. J. Anim. Sci., 34(6): 47-49.
34. Zavadilová, L., Němcová, E., and Štípková, M., 2011. Effect of type traits on functional longevity of Czech Holstein cows estimated from a Cox proportional hazards model. Journal of Dairy Science. 8:4090–4099.
Published
2020-11-30
How to Cite
Khmelnychyi , L., & Vechorka , V. (2020). INFLUENCE OF UDDER DESCRIPTIVE LINEAR TRAITS ON COWS LIFETIME OF UKRAINIAN DAIRY BREEDS. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Livestock, (3 (42), 8-16. https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2020.3.2

Most read articles by the same author(s)