ANALYSIS OF ENERGY CONSUMPTION OF NATURAL GAS COMPRESSION IN A CAR GAS FILLING COMPRESSOR STATION WITH A GAS HYDRATE BATTERY

Keywords: natural gas, biomethane, automobile transport, CNG filling stations, pressure, temperature, gas hydrate accumulator, gas hydrates, energy consumption.

Abstract

Currently, the changes taking place in the agro–industrial complex of Ukraine require the development and creation of new technologies for refueling agricultural machinery, cars and improving existing technologies for refueling this vehicle with compressed natural gas. Renewable gases include combustible gases derived from renewable energy sources, including biomethane (CH4 ) – an analogue of natural gas, brought to its quality. The advantage of biomethane over natural gas is that it is a renewable resource. It is obtained from biomass by anaerobic digestion and further enriched to 95–98 % methane. At present, the topical issue is the use of the latest gas hydrate technologies for refueling agricultural machinery and cars using natural gas and biomethane at automotive gas-filling compressor stations (CNG filling stations). Improving the efficiency of the compressor unit for CNG stations with unequal consumption of natural gas for refueling during the day and night is possible by using a gas hydrate battery (HA). The paper provides a circuit-technological solution and describes the principle of operation of HA for CNG stations. The method of determining energy consumption in gas hydrate thermocompression of natural gas for CNG–HA is given. The energy consumption of gas hydrate and compressor compression of natural gas for CNG–HA at the change of the initial gas temperature and natural gas consumption from 850 to 1600 m3/h is analyzed. The calculated energy consumption in HA in gas hydrate compression is lower than in compressor compression of natural gas by 10–15 %. A method for determining energy consumption in HA for CNG–HA when the formation of gas hydrates is carried out in one volume and their melting in another volume and a comparative analysis of gas hydrate and compressor compression of natural gas. It was found that the power consumption in HA is less than the compressor compression of natural gas, due to the divergence in time of the formation and melting of gas hydrates. The analysis of energy consumption for compression of natural gas, important for the practice of values of changes in its initial parameters: pressure from 1.2 MPa, temperature from +18 °C. It was found that the use of HA in CNG stations allows not only to make a more uniform daily load on CNG equipment, but also to increase efficiency and reduce its energy consumption. It is shown that the energy consumption of gas hydrate gas compression in HA can be lower than in compressor compression only at a certain value of initial temperatures, pressures and natural gas consumption.

References

1. Bosyi M. V., Klymenko V. V., Mahopets S. O., Harasieva N. Yu. & Ovcharenko A. O. (2021). Pidvyshchennia efektyvnosti avtomobilnoi hazonapovniuvalnoi kompresornoi stantsii shliakhom vykorystannia hazohidratnoho akumuliatora [Improving the efficiency of the automobile gas–filling compressor station by using a gas–hydrate battery]. Refrigeration equipment and technologies. No. 57 (1). Р. 45–54. (in Ukrainian). ULR: https://doi.org/10.15673/ret.v57i1.1978.
2. Havrysh V. I. (2006). Otsinka efektyvnosti zastosuvannia avtomobilnykh hazonapovniuvalnykh kompresornykh stantsii u silskohospodarskomu vyrobnytstvi [Estimation of efficiency of application of automobile gas-filling compressor stations in agricultural production]. Bulletin of Agrarian Science of the Black Sea Coast. Vol. No. 4. P. 66–71. (in Ukrainian).
3. Heletukha H. H., Kucheruk P. P. & Matveev Yu. B. (2014). Perspektyvу proyzvodstva y yspolzovanyia byometana v Ukrayne [Prospects for the production and use of biomethane in Ukraine]. UAB analytical note. № 11. 44 p. (in Ukrainian).
4. Hrudz V. Ia., Hrudz Ya. V., Kostiv V. V. & Mykhalkiv V. B. (2014). Avtomobilni hazonapovniuvalni kompresorni stantsii (AHNKS): monohrafiia [Automobile gas filling compressor stations (AGNKS)]. Ivano-Frankivsk : Lileya-NV. 320 p. (in Ukrainian).
5. ULR: https://doi.org/10.15673/0453-8307.4/2014.28049.
6. ULR: https://economics.segodnya.ua/ua/economics/business/avtoparki-hotyat-perevesti-na-metan-na-gaze-mozhno- sekonomit-polceny-avto-1481276.html. (in Ukrainian).
7. Kholomeniuk M. V. (2013). Kompresorni ustanovky. navch. рosobnyk [Compressor installations]. D : National Mining University. 51 р. (in Ukrainian).
8. Klymenko V. V. & Bosyi M. V. (2019). Patent na korysnu model Ukrainy № 134025 MPK F04V1/00, F25VJ1/00 Sposib zapravky avtomobilnoho transportu pryrodnym hazom [Method of refueling motor transport with natural gas]. u201812187; declared 12/10/2018; publ. 25.04.2019. bldg. No. 8 (in Ukrainian).
9. Klymenko V. V., Bosyi M. V., Aulin V. V., Filimonikhina I. I., Lysenko S. V. & Hrynkiv A. V. (2021). Enerhoefektyvnist zapravky avtomobilnoho transportu stysnutym pryrodnym hazom pry vykorystanni hazohidratnoho akumuliatora [Energy efficiency of gas station refueling with com–pressed natural gas when using a gas hydrate battery]. Central Ukrainian Scientific Bulletin. Technical sciences. No. 4(35). Р. 198–207. (in Ukrainian). ULR: https://doi.org/10.32515/2664-2 62X.2021.4(35).198–207.
10. Klymenko V. V., Bosyi M. V., Parafiinyk V. P. & Prylypko S. O. (2014). Hazoturbinnyi pryvid z hazohidratnym dotyskuvachem palyvnoho hazu [Gas turbine drive with gas-hydrated fuel gas distributor]. Refrigeration Engineering and Technology. No. 4 (150). P. 37–40. (in Ukrainian).
11. Klymenko V. V., Bosyi M. V., Smirnov A. V. & Prylypko S. O. (2014). Analiz enerhospozhyvannia v hazohidratnomu dotyskuvachi palyvnoho hazu dlia hazoturbinnoho pryvodu [Analysis of energy conservation in gas–hydrate pre–firing gas for gas-turbine drive]. Scientific Journal of Geology. Mining. Oil and gas on the right. Energy. No. 1(3). Р. 241–251. (in Ukrainian).
12. Klymenko V. V., Bosyi M. V., Yakymenko M. S. & Martynenko V. V. (2017). Application of gas hydrated battery in automobile gas-containing compressor station. International research and practice conference “Modern methods, innovations, and experience of practical application in the field of technical sciences”: Conference proceedings, December 27-28. Radom: Izdevnieciba “Baltija Publishing”. Р. 156–159. [in Poland].
13. Klymenko V. V., Bosyi M. V., Yakymenko M. S. & Martynenko V. V. (2019). Patent na model corisna. Ukraina № 134041 MPK F04V41/00 Kompresorna ustanovka dlia avtomobilnykh hazozapravnykh stantsii [Compressor unit for automobile gas filling stations]. u201812267; publ 25.04.2019. bul. No. 8 (in Ukrainian).
14. Mateichyk V. P., Zakharchuk V. I., Kozachuk I. S. & Zakharchuk O. V. (2008). Osoblyvosti vykorystannia pryrodnoho hazu yak motornoho palyva dlia transportnykh zasobiv [Features of the use of natural gas as a motor fuel for vehicles]. Bulletin of the National Transport university. K. : NTU. P. 127–130 [in Ukrainian].
15. Mykhalkin V. B. (2018). Pidvyshchennia enerhoefektyvnosti ta znyzhennia sobivartosti zapravky stysnenym hazom na AHNKS [Improving energy efficiency and reducing the cost of refueling with compressed gas at CNG stations]. International scientific journal «Interscience». Vol. 3. No. 10 (50). P. 18–20. (in Ukrainian).
16. Pedchenko M. M. (2014). Hidratoutvorennia vuhlevodnevykh haziv. monohrafiia: [Hydration of hydrocarbon gases]. Poltava: PoltNTU. 182 р. (in Ukrainian).
17. Pivniak H. H., Kryzhanivskyi Yu. I., Onyshchenko V. O., Bondarenko V. I. & Vytiaz O. Y. (2015). Hazohidryty. Hidratoutvorennia ta osnovy rozrobky ha-zovykh hidrativ: monohrafiia. [Gas hydrates. Hydrate formation and basics of gas hydrate development]. Dnepropetrovsk : Lithographer. 219 р. (in Ukrainian).
18. Sloan E. D. & Koch C. A. (2008). Clathrate hydrates of natural gases. CRC Press. 752 р. [in USA].
19. Tymofieiev I. (2020). Avtoparky khochut perevesty na metan: na hazi mozhna zaoshchadyty pivtsiny avto [Fleets want to convert to methane: gas can save half the price of a car]. October 8.
20. Zakharchuk O. V. (2014). Obgruntuvannia ekonomichnoi efektyvnosti pereobladnannia kolisnoho traktora dlia roboty na pryrodnomu hazi. Naukovi zapysky [Substantiation of economic efficiency of wheel reequipment tractor for work on natural gas]. Interuniversity collection in the field of “Engineering Mechanics”. Issue 46. Р. 190–194. (in Ukrainian).
Published
2022-06-20
How to Cite
Bosyi, M. V. (2022). ANALYSIS OF ENERGY CONSUMPTION OF NATURAL GAS COMPRESSION IN A CAR GAS FILLING COMPRESSOR STATION WITH A GAS HYDRATE BATTERY. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Mechanization and Automation of Production Processes, (1(47). https://doi.org/10.32845/msnau.2022.1.1